Till sidans huvudinnehåll

Vad gör en god man eller förvaltare?


En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Uppdraget kan variera beroende på vilket behov av hjälp du har. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Uppdraget består av tre delar

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Bevaka rätt

Att bevaka din rätt betyder att den gode mannen eller förvaltaren ska bevaka dina rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att gode mannen eller förvaltaren ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver. Det kan också handla om att bevaka din rätt i samband med att din bostad måste säljas.

Förvalta egendom

Att förvalta din egendom betyder till exempel att den gode mannen eller förvaltaren ska se till att dina räkningar blir betalda och att du löpande får fickpengar.

Sörja för person

Sörja för person betyder att den gode mannen eller förvaltaren ska företräda dig och bevaka dina intressen i mer personliga frågor, till exempel att se till att ditt boende och dina insatser fungerar på ett bra sätt. Det handlar här om att gode mannen eller förvaltaren ska försöka se till att du får så goda levnadsvillkor som möjligt.

Är det alltid gode mannen eller förvaltaren som ska utföra alla uppgifter?

Nej, det är inte alltid den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans eller förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans eller förvaltares uppdrag att städa eller göra matinköp.

Möjlighet att ingå avtal

Om du får en god man behåller du din rättshandlingsförmåga. Det betyder att du fortfarande har rätt att ingå olika avtal och att du kan bestämma hur dina pengar ska användas. En god man kan alltså inte hindra dig från att till exempel ingå avtal av olika slag eller från att du själv hanterar dina pengar. Det är dock viktigt att du samarbetar med den gode mannen och inte gör saker med dina tillgångar utan att informera den gode mannen.

Om du i stället får en förvaltare förlorar du din rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av uppdraget. Du kan alltså oftast inte längre ingå olika avtal och inte heller bestämma över dina pengar.

Att byta god man eller förvaltare

Du som har en god man eller förvaltare (ställföreträdare), eller dina närmaste släktingar, kan ansöka till överförmyndaren om att byta ställföreträdare.

Det som behöver framgå av ansökan är dina personuppgifter, att du vill byta ställföreträdare, och varför du vill byta. Om någon annan än du själv ansöker om byte, behöver det framgå vem ansökan gäller. Ansökan ska skickas till oss via post eller e-post.

När ansökan har kommit in utreder överförmyndaren denna och återkommer till dig med besked om, och i sådana fall när, din ställföreträdare byts ut.

Att lämna in klagomål på god man eller förvaltare

Alla kan lämna in klagomål eller synpunkter på ställföreträdare. Överförmyndaren utreder alla dessa synpunkter och återkommer till dig med besked om hen agerat lämpligt eller om det finns anledning att rikta kritik. Anser överförmyndaren att en ställföreträdare inte sköter sitt uppdrag tillräckligt bra kan överförmyndaren också själv ta upp frågan om det finns behov att genomföra ett byte.

Anser du att en ställföreträdare inte sköter sitt uppdrag kan du fylla i och skicka in blanketten för klagomål på ställföreträdare per post eller e-post.

Kan ett godmanskap eller förvaltarskap upphöra?

Godmanskap är frivilligt och ska upphöra om du inte längre vill ha en god man. Det är tingsrätten som beslutar om detta.

Ett förvaltarskap ska endast upphöra om det inte längre är nödvändigt. I vissa fall leder det till att du i stället får en god man om det finns behov av det och du vill ha det. Även i dessa fall är det tingsrätten som fattar beslut.

Vill du ansöka om att ditt godmanskap eller förvaltarskap ska upphöra vänder du dig till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i.

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare är ett frivilligt och till stor del ideellt uppdrag som ger dig rätt till ett visst arvode. Arvodet bestäms av överförmyndaren som vid bedömningen utgår från uppdragets karaktär, omfattning och krav på engagemang. Arvodet betalas ut en gång per år i efterskott.

Vad krävs för att bli god man?

I föräldrabalken sägs att du ska vara ”rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”. Konkret innebär det bland annat att du inte får ha några betalningsanmärkningar och att du inte har blivit dömd för någon brottslighet. Det krävs också att du är ordningsam och har ett gott ekonomiskt sinnelag, att du har ett sunt förnuft och ett gott omdöme samt att du har förmåga att engagera dig för andra människor. Självklart krävs också att du kan avsätta tid för dina uppdrag som god man eller förvaltare.

Överförmyndaren kontrollerar samtliga personer som vill bli god man så de inte förekommer i polisens belastningsregister, i socialtjänstens register eller har några betalningsanmärkningar.

Krävs utbildning?

Ja, i Göteborg finns ett utbildningskrav för alla som vill bli god man eller förvaltare för en utomstående person. Detta krav uppfylls genom att du genomför någon av de utbildningar riktade till personer som vill bli god man som flera studieförbund och andra anordnare ordnar varje år.

Information om godmansutbildningar hittar du på sidan "Bli god man".

Anhöriga eller närstående som god man

Som anhörig kan du vara god man eller förvaltare för en släkting. En anhörig god man eller förvaltare måste självklart uppfylla de grundläggande lämplighetskraven som beskrivs ovan, dock ställs inget kurskrav. Om då inte genomfört någon godmansutbildning får du som anhörig istället utföra ett skriftligt kunskapstest. Testet återspeglar de uppgifter som en god man ställs inför i sitt uppdrag och innehåller bland annat en redovisningsövning.

Du som har behov av god man behöver, om möjligt, samtycka till att just den föreslagna personen utses som god man.

Kontakta överförmyndaren

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta överförmyndaren.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 09 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960791490219512,57.70511998315795] }, "properties":{ "title":"Överförmyndaren", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 2385
403 16 Göteborg

${loading}