Till sidans huvudinnehåll
Två personer samtalar på en bänk vid ett torg.

Medborgardialog


Göteborgs Stad behöver ta del av göteborgarnas erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till.

I en medborgardialog har du möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogens ämne, syfte och förväntade resultat skiljer sig åt från gång till gång - från att politiker och tjänstepersoner lyssnar och samlar in dina synpunkter, till att du får vara med och påverka beslut på ett konkret sätt.

Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.

Aktuella medborgardialoger

Öppna medborgardialoger kan du hitta via länken nedan. Inbjudan brukar även annonseras på Göteborgs Stads hemsida, på Göteborgs Stads Facebooksida och genom affischering.

Aktuella öppna medborgardialoger i Kalendarium för Göteborgs Stad

Dialoger inom stadsutveckling

För att kunna planera för en stad som är flexibel och passar så många som möjligt är din kunskap och dina tankar viktiga. Inom stadsutveckling finns chans att påverka i olika skeden.

planprocessen finns möjlighet för dig som invånare att komma med synpunkter under samråds- och granskningsperioderna.

Vill du få övergripande information och nyheter om stadsutveckling är Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling en bra plats att börja.

När projekten är öppna för synpunkter publiceras de på sidan Plan- och byggprojekt. Där kan du läsa handlingar och underlag för detaljplanen – och där kan du också lämna dina synpunkter.

Göteborgs Stads principer för medborgardialog

2014 antog kommunfullmäktige sju principer för hur Göteborgs Stad ska arbeta med medborgardialog:

  1. Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen.
  2. Dialog ska övervägas vid förslag som direkt och i betydande grad rör invånarna.
  3. När beslut är fattat om att ha dialog ska medborgarna minst bli hörda.
  4. Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande.
  5. Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas.
  6. Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas.
  7. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet.

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=4430, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}