Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

Handlingar och protokoll

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romers handlingar och protokoll

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten, i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa Reglemente för Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Sammanträdestider 2024

8 februari
11 april
30 maj
19 september
24 oktober
5 december

Ledamöter i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Blerta Hoti (S)
Bruno Tiozzo (M)
Klas Forsberg (MP)
Karin Östring Bergman (C)
Christer Oxien (L)
Per Holm (D)
Agneta Kjaerbeck (SD)
Aristide Ndamtang (KD)

Bianca Knutsson
Marcela Kovacsova
Rami Raim
Nuri Selim
Soraya Post
Tuula Friman
Juha Nyman
Roberto Josef

Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}