Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom stadsmiljöförvaltningen


Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Förvaltningen arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva, trygga, jämlika och levande stadsmiljöer och naturområden.

Vi ska bidra till ett enklare vardagsliv, med mindre miljöpåverkan, en förbättrad folkhälsa och högre ekonomisk aktivitet i Göteborg. Förvaltningen arbetar för att stärka Göteborg som en stad med stora gröna kvalitéer, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

Vi tar hand om stadsmiljön

Vi ansvarar för många av de platser som göteborgarna använder och besöker varje dag. Där vi arbetar för att stadens offentliga rum ska vara trygga. För att kunna göra detta är vi med i hela kedjan från att planera, anlägga, förvalta och utveckla. I detta arbetar vi för att skapa lösningar som ska skydda staden mot effekter av ett förändrat klimat.

Vi tar hand om det offentliga rummet med bland annat stadens torg, parker och naturområden. Vattendrag och sjöar samt inre vattenvägar ligger också inom förvaltningens uppdrag. Vi har även ansvar för exempelvis broar, tunnlar, bullermurar och kajer. Vi har hand om stadens lekplatser, badplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, offentlig belysning och skulpturer. Vi ansvarar för Trädgårdsföreningen och Slottsskogen där vi i Slottsskogen även sköter och utvecklar djurparken.

Vi säkrar framkomligheten i staden

Förvaltningen ansvarar för att mobiliteten blir bättre i staden med gator, gång- och cykelbanor och spårvagnsspår. För att det ska vara möjligt att ta sig fram i staden. Vi arbetar för ett hållbart resande, att förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöpåverkan. I en nära storstad ska göteborgarna kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Samtidigt ska det gå att parkera bilen och förvaltningen ansvarar för att det finns platser för allmän parkering.

Göteborg ska ha en välskött stadsmiljö som är tillgängligt och stadsmiljöförvaltningen ansvarar för gatu- och vinterväghållning av allmänna platser, som parker och det kommunala vägnätet med gång- och cykelbanor.

Göteborg ska vara tillgängligt för alla och förvaltningen ska stödja arbetet kring tillgänglighet i stadens fysiska miljö. För dig som har svårt att resa på egen hand ansvarar vi för serviceresor i staden som till exempel färdtjänst.

Vi är en integrerad del av stadsplaneringen

Förvaltningen ingår i den samlade strategiska stadsplaneringen och hjälper till i prioriteringen för hur staden ska utvecklas över tid, samt planerar för utvecklingen av den befintliga staden. Detta gör vi tillsammans med de tre andra stadsutvecklingsförvaltningarna. Förutom att vara en del av stadsplaneringen ansvarar stadsmiljöförvaltningen exempelvis för att bygga och anlägga infrastruktur och utemiljöer.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om våra verksamheter så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}