Till sidans huvudinnehåll
En skolbyggnad byggd i trä och en skolgård.

Stadsfastighetsförvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete


På stadsfastighetsförvaltningen arbetar vi aktivt med att utveckla våra fastigheter och vår service. Tillsammans med hyresgäster och externa aktörer samarbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera olika områden.

Miljö och energi

Vår första Hoppet-förskola med fossilfri ambition

Projektet startade med en inledande utredning våren 2017 och i december 2021 överlämnade vi förskolan på Backa kyrkogata 11 till förskoleförvaltningen. Förskolan är en av jubileumsaktiviteterna under Göteborgs 400-årsfirande.

Projektet innebar en rejäl utmaning som krävde såväl detektivarbete för att hitta de fossilfria lösningar som redan finns idag, men också aktörer som är beredda att satsa på produktutveckling och innovationer. Tack vare valet av cellglasgrund istället för betong, och stomme i KL-trä, pressades de totala klimatpåverkande utsläppen ned med cirka 62 procent jämfört med en traditionellt byggd förskola.

Hoppet är mer än ett enskilt projekt. Det är stadsfastighetsförvaltningens innovationsprogram för klimatneutral byggnation, och har både breddats till ett 30-tal byggprojekt, och spetsats till tre byggprojekt med fokus på återbruk. Läs mer på  Hoppets hemsida och den virtuella miljön om vilka metoder och material som sänkte de klimatpåverkande utsläppen från första Hoppet-projektet.

Solenergiprogram 2030

I slutet av 2017 antogs solenergiprogram 2030. Enligt programmet ska alla takytor med god solinstrålning förses med solceller, vilket sker i samband med nyproduktion och takunderhåll i befintligt bestånd. Detta innebär att det varje år ska installeras solceller som producerar cirka 2,7 GWh el med målet att år 2030 har en lokal förnybar elproduktion om 35 GWh.

Satsningen är ett led i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och arbetet mot målet att år 2050 ha hållbara och rättvisa nivåer av klimatpåverkande utsläpp.  

Låg- eller plusenergibyggnader

Sedan 2011 bygger vi enbart så kallade lågenergibyggnader där kravet är en energianvändning på maximalt 35–45 kWh per kvadratmeter och år för fjärrvärme, varmvatten och fastighetsel. Detta är betydligt ambitiösare energiprestandakrav än minimikraven i Boverkets Byggregler. Alla nya byggnader ska dessutom från och med 2018 förses optimalt med solceller.

Transistorgatans förskola i Frölunda är Göteborgs Stads första nollenergibyggnad, vilket innebär att den med solceller producerar och använder lika stor mängd energi under ett år. Lindholmens Tekniska Gymnasium är en plusenergibyggnad som med solceller på taket och geolager gör att mer energi alstras än förbrukas.

Solvis

Projektet Solvis har drivits av stadsfastighetsförvaltningen (före detta lokalförvaltningen) i samarbete med Chalmers tekniska högskola med bidrag från Energimyndigheten. Syftet är att synliggöra fastigheters solelproduktion, främst för skolbarn i årskurs 4-6 men även för allmänheten.

Projektet har tagit fram ett unikt koncept som på ett pedagogiskt sätt synliggör den egna fastighetens solelproduktion via en skärm. Resultatet är ett interaktivt verktyg som på ett lustfyllt sätt skapar varaktigt engagemang och lärande samt väcker nyfikenhet kring solel och inspirerar andra att ta efter.

Konceptet bygger på stadsfastighetsförvaltningens mångåriga erfarenhet av beteendeförändringar och energipedagogiska arbete. Prototypen har tagits fram tillsammans med experter inom energipedagogik, akademi, design och IT. Målet är att verktyget ska användas i fastigheter inom ramen för förvaltningens storskaliga satsning på solceller.

Grönt och hållbart tak på Frölunda kulturhus

Frölunda kulturhus behövde efter 40 år i allmänhetens tjänst, en rejäl renovering. Stadsfastighetsförvaltningen fick uppdraget att skapa en testarena för grönt tak i kombination med solceller. Det 15 000 kvadratmeter stora taket har gjorts grönt och ekosystemtjänster har stärkts. Här ska studeras hur kombinationen av gröna tak och solceller samverkar för att skapa mikroklimat som bidrar till en ökad biologisk mångfald, en ökad fördröjning av dagvatten och genom nya designmetoder bidrar till en hållbar och behovsanpassad energiproduktion. Olika typer av gröna tak-lösningar ska testas, allt från vanligt sedumtak till ängstak med lokala, undanträngda arter.

Projektet beviljades medel från Boverket inom ramen för utlysningen Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Syftet med medlen från Boverket är att utveckla utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det gröna taket har en terrass där bokade besök kan ha möten, föreläsningar eller aktiviteter såsom odling i odlingskärl. Takterrassen på Frölunda kulturhus drivs av kulturförvaltningen.

Forskningssamarbeten och utvecklingsprojekt

En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Under 2020 drev förvaltningen tillsammans med Chalmers tekniska högskola och ByggDialog AB utvecklingsprojektet En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch. Resultatet av projektet blev en konkret vägledning i form av en färdplan för både stora byggentreprenörer och små underentreprenörer samt entreprenadbeställare. Färdplanen ger lösningar på etablerade jämställdhetsproblem i branschen, såsom arbetsmiljö, rekrytering, utbildning, ledningsarbete med mera. Läs mer i rapporten En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch.

Forskning visar att ökad jämställdhet bidrar till ökat välbefinnande hos både män och kvinnor, minskad personalomsättning, mer trivsam arbetsmiljö, färre arbetsplatsolyckor, färre trakasserier, ökad lönsamhet, ökad produktivitet, ökad innovationsförmåga, bättre kvalitet, en attraktivare byggbransch och mycket mer.

Långsiktigt samarbete med Chalmers inom forskning och FoU

Stadsfastighetsförvaltningen har sedan 2011 ett långsiktigt forskningssamarbete med Chalmers. En del av resultaten finns tillgängliga genom avhandlingen Common spaces in assisted living for older persons. Aspects of usability from the residential and workplace perspectives av Morgan Andersson (ISBN: 978-91-7385-937-0).

Sedan 2014 sker samarbetet främst i form av en gästforskartjänst på 20 procent förlagd till Chalmers, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, och sedan 2019 i form av en adjungerad professur för utvecklingsledare Morgan Andersson. Samarbetet är inriktat mot forskning kring äldres boendemiljöer och syftar till att driva och implementera kunskapsutveckling som är av relevans för stadens verksamheter.

Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA)

CVA – Centrum för Vårdens Arkitektur – är sedan 2010 en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur där akademi, offentlig sektor och näringsliv kan mötas. CVA bedriver forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grund- och vidareutbildning inom området. Forskningsfokus för CVA är byggnader och miljöer som stöd för och del av verksamheten.

Centrum för Boendets Arkitektur (CBA)

CBA – Centrum för Boendets Arkitektur – är en plattform där akademi och näringsliv kan mötas och diskutera bostadsrelaterade frågor, göra gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling, men även FoU-projekt som kan utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. En viktig del av målsättningen med CBA är, förutom att bedriva forskning, också att aktivt sprida forskningsbaserad kunskap om boende och bostad.

Mer information: chalmers.se/sv/centrum/cva 
chalmers.se/sv/institutioner/ace/centrum/

AllAgeHub – Utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknologi med Vision Bo Äldre

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv. Plattformen omfattare en interaktiv visningsmiljö, stöd i utmaningsdriven innovation samt en neutral arena för att länka samman aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhället.

Mer information: allagehub.se

Nätverk och föreningar

Forum Vårdbyggnad

Är en förening som sedan 1993 stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Den erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare och syftar till att öka kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg. Föreningen verkar bland annat genom konferenser, stipendier och stimulering av forskning, utbildning och goda exempel.

Medlemmar är landsting, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området. Göteborgs Stad är medlemmar, nu via stadsfastighetsförvaltningen och stadsledningskontoret, sedan 2005.

Skolhusgruppen Västra Götaland

Är en ideell förening, som bildades 1983 och har som syfte att främja och sprida information om bra skolhusplanering. Föreningen anordnar studieresor och studiebesök, seminarier samt konferenser. Föreningen stödjer också publiceringar av skrifter rörande skolhusplanering.

Föreningens medlemmar finns bland arkitekter, skolplanerare, pedagoger och beslutsfattare med kunskaper om och som arbetar professionellt med skolverksamhet och -planering. Stadsfastighetsförvaltningen är aktiv i föreningen genom enskilda medlemskap sedan ett flertal år.

EU-nätverk

Stadsfastighetsförvaltningen deltar i stadens EU-nätverk. Syftet med nätverket är att ge stadens förvaltningar och bolag hjälp och stöd i att orientera sig när det gäller pågående projekt, utlysningar och möjliga samarbetsformer.

Kunskapsseminarier

Stadsfastighetsförvaltningen anordnar varje år ett kunskapsseminarium på temat verksamhet-forskning-förvaltning. Seminarierna har teman som är angelägna för såväl stadsfastighetsförvaltningen som för våra hyresgäster. Seminarierna ska ses som en gemensam arena för kunskapsutveckling och som en del i stadsfastighetsförvaltningens verksamhetsnära arbete.

Målgruppen är främst ansvariga och medarbetare inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Kontakta stadsfastighetsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om stadsfastighetsförvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete så kan du kontakta stadsfastighetsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}