Till sidans huvudinnehåll
Skolbyggnad i tegel med skolgård och lekande barn.

Stadsfastighetsförvaltningens fastigheter

Vi ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla de lokaler och utemiljöer som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Våra fastigheter

Många av våra fastigheter är skolor och förskolor, men vi ansvarar också för vård- och omsorgsboenden, boenden med särskild service, anläggningar och lokaler för kommersiell verksamhet. Till anläggningar räknas bland annat kulturhus, fritidsgårdar, parkstugor och kontor, som till exempel Dalheimers Hus, Frölunda Kulturhus och Lillhagsparken. Vi förvaltar även alternativboenden som Göteborgs Stads boendeverksamhet har ansvar för.

Vi förvaltar totalt omkring 1 750 fastigheter, med en sammanlagd yta om cirka 2,6 miljoner kvadratmeter, och 6,5 miljoner kvadratmeter markytor. I de lokaler som vi äger är vi hyresvärdar och ansvariga för att sätta hyran.

Vi bygger om, bygger nytt och investerar

När staden växer och förändras, så ändras också behoven av skolor, förskolor, boenden och andra lokaler. Vi är med och planerar för vilka lokaler som behövs och är ansvariga för att bygga nytt, bygga om och anpassa lokaler. Vi kan också hyra in lokaler som ägs av någon annan. Utgångspunkten är att lokalerna ska fungera för den verksamhet som ska vara i dem, de ska vara ekonomiskt hållbara och vara värdefulla för staden under lång tid.

Om du är nyfiken på de projekt som vi är involverade i, besök sidorna under Göteborg växer

Lågenergi och fossilfritt byggande

Vi har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt och bygger lågenergibyggnader när vi bygger nytt. I stadsfastighetsförvaltningens innovationsprogram Hoppet ingår ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt. Det första projektet Sveriges första fossilfria förskola har prisats flerfaldigt. Vi deltar också i flera projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen.

Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och kvalitetskrav i våra Tekniska krav och anvisningar (TKA). Kraven ska vi, våra konsulter och entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Enprocentsregeln för konst i offentlig miljö

I större om- eller nybyggnadsprojekt, avsätts en procent av byggkostnaderna till konstgestaltning utom- eller inomhus. Regeln gäller även offentliga utomhusmiljöer som torg och parker. Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Yrkesverksamma konstnärer kan hålla utkik efter uppdrag som annonseras i TendSign.

Vi håller stadens fastigheter i gott skick

I våra lokaler vistas hundratusentals göteborgare varje dag. Vi underhåller lokalerna genom att se till dem och reparera eller uppdatera sådant som är slitet eller trasigt. Vi ser till att olika system i byggnaderna, som till exempel ventilationssystem, fungerar så bra som möjligt och hålls i gott skick. Det bidrar till lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat och att fastighetens värde bevaras. Vi ser till att lokalerna lever upp till myndigheternas krav och anpassar dem efter verksamheternas behov. Vi ansvarar också för underhåll och drift av utemiljöer som förskolegårdar och skolgårdar.

Säkerhet i våra lokaler och boenden

Skadeförebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande tillsammans med Försäkrings AB Göta Lejon och andra intressenter för att minska skadegörelse och klotter. Syftet är att öka säkerheten för våra hyresgäster och deras verksamhet samt minska skaderiskerna för egen personal och egendom. Exempel på förebyggande åtgärder är installation av brand- och inbrottslarm och förstärkt belysning utomhus.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inventerar och dokumenterar vi brandskyddet i de egna fastigheterna. Den som bedriver verksamhet i våra lokaler har också ett ansvar för att förebygga skador på fastigheterna och vidta åtgärder vid inbrott och skadegörelse med mera.

Kameraövervakning

Grundskoleförvaltningen har valt att installera kameraövervakning på utsatta skolor. Kameraövervakning på skolgårdar kräver i många fall tillstånd av länsstyrelsen. Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kameraövervakningen samt de kostnader som är förenade med detta.

Övernattningsskolor

Göteborg är den stad i Europa som har flest och störst idrottscuper för ungdomar. Göteborg har 230 000 övernattningar per år i de 50 skolor som är utvalda som övernattningsskolor och som används vid Gothia Cup och andra arrangemang. Vi är ansvariga för att se till att det finns tillräckligt många lokaler för övernattning vid idrottscuper och ungdomsevenemang, och att de håller en tillräckligt hög säkerhet för detta. För de skolor som används för övernattning gäller sedan 2005 samma brandskyddsregler som vid hotellverksamhet.

Försäkring

Stadsfastighetsförvaltningens egna byggnader är försäkrade hos Försäkrings AB Göta Lejon.

Skyddsrum

I Göteborg finns det cirka 4 800 skyddsrum och av dessa förvaltar stadsfastighetsförvaltningen cirka 300 stycken. Vill du veta var ditt närmaste skyddsrum är beläget, gå in på Myndigheten för samhällsskydd och Beredskaps (MSB) skyddsrumskarta.

Kontakta stadsfastighetsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om stadsfastighetsförvaltningens fastigheter så kan du kontakta stadsfastighetsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Lillhagsparken 13

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.951466860125493,57.76087034880113] }, "properties":{ "title":"Stadsfastighetsförvaltningen", "content":"Lillhagsparken 13" } }]

Postadress

Box 5163
402 26 Göteborg

Fax
031-365 01 01
${loading}