Till sidans huvudinnehåll

Arkivnämndens uppdrag


Arkivnämnden har ett unikt uppdrag att vara arkivmyndighet för två stora organisationer, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Uppdraget beskrivs i reglementet och samverkansavtalet.

Arkivlagen säger att det ska finnas en arkivmyndighet i varje kommun och varje landsting/region. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har valt att bilda den gemensamma nämnden Arkivnämnden som arkivmyndighet för båda organisationerna.

Arkivnämndens uppdrag är att verka för att förvaltningar, bolag, stiftelser och samordningsförbund i båda organisationerna hanterar allmänna handlingar och arkiv enligt kraven i arkiv- och offentlighetslagstiftningen. 

Genom Arkivnämndens reglemente har kommun- och regionfullmäktige delegerat rätten att besluta i ärenden om arkiv- och informationshantering som berör nämnder, bolag, stiftelser och samordningsförbund inom respektive organisation.

Reglemente och samverkansavtal

Arkivnämndens uppdrag finns beskrivet i reglementet. Där står bland annat att Arkivnämnden ska

  • bidra till att säkerställa att Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen lever upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav på hanteringen av allmänna handlingar
  • utöva tillsyn över arkivvården hos förvaltningar, bolag och stiftelser
  • utfärda anvisningar och rutiner för myndigheternas arkiv- och informationshantering
  • förvara och vårda arkiv som levererats till arkivmyndigheten och hålla dem tillgängliga som skolbetyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och ritningar och andra arkiv som omhändertas enligt lag. Det finns också ett särskilt uppdrag att bevara arkiv från föreningar och folkrörelser i Göteborg. Du hittar mer information om att söka och forska i arkiven på regionarkivet.se

Arkivnämndens reglemente

Samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Samverkansavtal för gemensam arkivnämnd för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad beslutades av regionfullmäktige (2017-11-21, § 189) och av kommunfullmäktige (2017-11-23, § 22)

Föreskrifter och riktlinjer

Det styrande dokumentet Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering innehåller bestämmelser om hur arkivlagen ska tillämpas inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Dokumentet beslutades av respektive fullmäktige 2017.

Göteborg Stads Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen

Tillämpningsanvisningar

Det styrande dokumentet Anvisning om tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering innehåller konkret vägledning om hur verksamheten och arbetsuppgifter inom arkivområdet ska genomföras. Dokumentet beslutades av Arkivnämnden 2017.

Göteborgs Stads Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering

Anvisning för tillämpningen av Föreskrifter och riktlinjer om arkiv och informationshantering i Västra Götalandsregionen


Kontakta Regionarkivet

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Regionarkivet.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 99 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Otterhällegatan 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.959673491551333,57.70502337709168] }, "properties":{ "title":"Regionarkivet", "content":"Otterhällegatan 5" } }]

Postadress

Box 2154
403 13 Göteborg

Fax
031-13 09 96
${loading}