Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar överförmyndaren personuppgifter


Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, e-postadresser och fotografier. Även ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter, även om inga namn nämns.

Vad är en behandling?

Med behandling menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, gallra, arkivera, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som har det ytterst ansvaret för personuppgifterna. Det är Överförmyndarnämnden som har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till demokrati och medborgarservice dataskyddsombud Andréa Bergqvist. Du når dataskyddsombudet på e-postadressen dso@intraservice.goteborg.se . Skriv i e-postmeddelandet vilken förvaltning det gäller.

Hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med överförmyndaren

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att överförmyndaren ska kunna utöva tillsyn över ställföreträdarskap och förmynderskap, rekrytera ställföreträdare, utreda behov av ställföreträdare och vara den registermyndighet som åligger överförmyndaren enligt 9 § förmynderskapsförordningen. Överförmyndaren kommer att behandla följande uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • kontaktuppgifter exempelvis telefonnummer och e-postadress
  • vid behov uppgifter om hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss eller som överförmyndaren behöver hämta in för att kunna fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet.

De uppgifter som överförmyndaren har behov av att använda för att fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet kommer att samlas i en personakt. Framförallt sparas personakterna för närvarande både i pappersform och digitalt. Det är bara behörig personal som har tillgång till överförmyndarens personakter.

Så länge ett ärende är aktivt sparar överförmyndaren alla handlingar. Viss tid efter det att ett ärende avslutats, exempelvis om ett godmanskap upphör, gallras vissa fysiska handlingar enligt dokumenthanteringsplan.

Insamling och utlämning av uppgifter

När överförmyndaren utreder om en person behöver en god man eller förvaltare kommer överförmyndaren eventuellt att hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter och personer. Personuppgifter kommer i vissa fall att skickas vidare till tingsrätten som beslutar i ärenden om god man och förvaltare.

Att en person har en god man eller en förvaltare är en offentlig uppgift som överförmyndaren måste lämna ut om någon ber om att få veta detta.

Enligt 16 kap 7 § föräldrabalken har förutom huvudman och omyndig som fyllt 16 år även närmsta släktingar till den enskilde rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndarverksamheten.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Överförmyndaren hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Dina rättigheter

Om överförmyndaren behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

För att begära registerutdrag lämnar du in bifogad blankett. Skicka in blanketten med post eller e-post. Det går också bra att lämna in den personligen. Se kontaktuppgifter längst ned.

Blankett för registerutdrag (dataskyddsförordningen) gäller hela Göteborgs Stad

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att överförmyndaren hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du når Integritetsskyddsmyndigheten på e-postadress imy@imy.se

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

E-post: demokratimedborgarservice@demokratimedborgarservice.goteborg.se

Postadress: Demokrati och medborgarservice Box 113 64, 404 28 Göteborg

Dataskyddsombud

E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten. E-post: imy@imy.se

Kontakta demokrati och medborgarservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Ekelundsgatan 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.960790787221573,57.70511994914104] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för demokrati och medborgarservice", "content":"Ekelundsgatan 1" } }]

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

${loading}