Till sidans huvudinnehåll

Så behandlar miljöförvaltningen personuppgifter

Miljöförvaltningen kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag. På den här sidan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vårt uppdrag är bland annat att sköta tillsyn och kontroll och besluta om tillstånd inom områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt alkohol och tobak. Vår myndighetsutövning och service riktar sig till boende, besökare och företagare i Göteborg.

Vid behandlingen av dina personuppgifter värnar miljöförvaltningen om din personliga integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (DSF/GDPR) och gällande svensk dataskyddslagstiftning.

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person, det vill säga alla uppgifter som kan identifiera en person. Det spelar ingen roll om personen går att identifiera direkt genom uppgiften eller om det krävs mer information.

Exempel på personuppgifter är personnummer, e-postadress, adress, namn, IP-adress, GPS-position, foto som visar eller kan kopplas till en person, röstinspelning och uppgifter om hälsa.  

2. Vad innebär behandling av personuppgifter?

När miljöförvaltningen arbetar med personuppgifter kallas det att behandla. Behandling av personuppgifter kan vara allt från att samla in och registrera uppgifter till att lämna ut eller radera dem. Nästan allt vi gör med en personuppgift är att behandla den.

3. Vem är personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige bestämmer för vilka ändamål, det vill säga varför, personuppgifter ska behandlas. Den personuppgiftsansvarige bestämmer även genom vilka medel, det vill säga hur, personuppgifterna ska behandlas.

Miljö- och klimatnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som miljöförvaltningen utför. Nämnden ska säkerställa att förvaltningens behandling av personuppgifter sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och gällande svensk dataskyddslagstiftning.

4. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter miljöförvaltningen behandlar varierar. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig beror på vilka personuppgifter du eller någon annan ger till förvaltningen och vilka personuppgifter vi behöver för att utföra den uppgift som det handlar om. Vi kommer dock aldrig att samla in mer personuppgifter än nödvändigt.

Nedan kan du läsa om olika områden där miljöförvaltningen behandlar personuppgifter. För varje område beskrivs först varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar. Sedan beskrivs ändamålen, det vill säga varför förvaltningen behöver behandla personuppgifterna. Därefter beskrivs vilka lagliga grunder som ger stöd för förvaltningens behandling av personuppgifter. Sist kan du läsa vilka personuppgifter som delas med andra och hur länge uppgifterna sparas.

4.1 Handläggning av ärenden

Miljöförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet bland annat enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohol- och tobakslagstiftningen. Det innebär att förvaltningen måste utföra en rad olika lagreglerade uppgifter.

Några exempel på uppgifter är att registrera livsmedelsverksamheter och handlägga olika tillståndsansökningar och anmälningar.

Miljöförvaltningen tar även emot och hanterar klagomål på exempelvis trafikbuller och dålig luftkvalitet samt brister i boendemiljön som fukt och mögel.

För att kunna utföra dessa uppgifter måste förvaltningen behandla personuppgifter.

Det här gäller dig som till exempel ställer en fråga om förvaltningens verksamhet, skickar in ett klagomål eller en anmälan om misstänkt matförgiftning, ansöker om ett tillstånd eller på annat sätt är berörd av ett ärende som miljöförvaltningen handlägger:

4.1.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Du lämnar dina personuppgifter till miljöförvaltningen när du exempelvis gör en anmälan, ställer en fråga eller på annat sätt kommunicerar med oss i ett ärende.

Dina personuppgifter kan också lämnas till miljöförvaltningen när någon annan kontaktar oss för att exempelvis göra en anmälan, ställa en fråga eller på annat sätt kommunicera med oss i ett ärende. Den som kontaktar oss kan exempelvis ha rollen i ett ärende som motpart, anhörig eller konsult.

För att vi ska kunna handlägga ett ärende kan vi även behöva hämta in personuppgifter om dig som finns publicerade på en hemsida eller som finns i ett offentligt register, till exempel bolagsregistret, folkbokföringen eller kontaktuppgifter på en webbplats.

Här är några exempel på personuppgifter som vi behandlar:  

 • person- och kontaktinformation (till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress)
 • betalningsuppgifter (till exempel fakturainformation och bankkontonummer)
 • känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om att du blivit matförgiftad eller har en födoämnesallergi)
 • övriga personuppgifter (till exempel fastighetsbeteckning, registreringsnummer på ett fordon, mål- eller diarienummer för ett visst ärende hos förvaltningen eller någon annan myndighet, bilder där du förekommer och uppgifter om verksamhet som du driver).

4.1.2 Ändamål och laglig grund

Miljöförvaltningen behöver behandla personuppgifter när vi handlägger ärenden för att kunna:

 • bekräfta din identitet,
 • kontakta dig och kommunicera information, handlingar och beslut,
 • utreda och besluta i ärenden,
 • kommunicera dina uppgifter till annan part, sakägare eller överprövande myndighet,
 • administrera din betalning av förvaltningens handläggningskostnad vid ärenden om tillsyn eller tillstånd enligt gällande taxa.

Den lagliga grunden för förvaltningens behandling av personuppgifter vid handläggning av ärenden är att behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse.

4.1.3 Vem uppgifterna lämnas till

Vem som helst kan begära att få läsa eller få en kopia av miljöförvaltningens allmänna och offentliga handlingar. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Offentlighetsprincipen”.

Personal på miljöförvaltningen som hanterar ditt ärende får behandla dina personuppgifter. Gällande känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter följer vi särskilda rutiner för att hantera dem korrekt och säkert.

Det finns även andra som har fått i uppdrag av miljöförvaltningen att behandla personuppgifter åt oss. De kallas personuppgiftsbiträden och får lov behandla dina personuppgifter enligt särskilda instruktioner från oss. Ett personuppgiftsbiträde kan till exempel vara ett företag som sköter driften av ett IT-system som miljöförvaltningen använder.

Miljöförvaltningen behöver ibland dela med sig av dina personuppgifter till andra för att kunna handlägga ett ärende. Vi kan behöva dela med oss av dina personuppgifter till:

 • andra berörda parter (det vill säga någon som berörs av ditt ärende och som har rätt att se och komma med synpunkter på handlingar som någon annan har skickat in),
 • ombud (exempelvis juridiskt ombud eller annat ombud som företräder enskild),
 • andra myndigheter eller konsulter (om förvaltningen behöver ett yttrande eller en bedömning av en uppgift för att kunna handlägga ärendet),
 • överprövande myndigheter (om ett beslut överklagas av dig eller någon annan).

4.2 Information

Från kommunfullmäktige har miljöförvaltningen fått uppdraget att driva och samordna stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. I uppdraget ingår att informera om miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsfrågor till stadens invånare och företag.

Informationen sprids bland annat genom att förvaltningen anordnar utbildnings-, informations- och nätverksevent. Informationen sprids också digitalt via webben och sociala medier samt genom tryckt informationsmaterial.

För att kunna utföra dessa uppgifter måste förvaltningen behandla personuppgifter.

Det här gäller dig som till exempel deltar vid event eller finns med i förvaltningens digitala eller tryckta informationsmaterial:

4.2.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Du lämnar dina personuppgifter till miljöförvaltningen när du exempelvis kontaktar oss för att anmäla dig till event eller när du ska vara med i informationsmaterial.

Dina personuppgifter kan också lämnas till miljöförvaltningen när någon annan kontaktar oss för att exempelvis anmäla flera personer till event.

För att vi ska kunna sprida information kan vi även behöva hämta in personuppgifter om dig som finns publicerade på en webbplats eller som finns i ett offentligt register, till exempel bolagsregistret, folkbokföringen eller kontaktuppgifter på en webbplats. Har du gått med på att lämna ut bilder eller annan information för publicering kan vi även få tillgång till dessa.

Vi kan även samla in personuppgifter om dig när du deltar vid något av våra event eller anmäler att du vill ta del av vårt informationsmaterial.

Här är några exempel på personuppgifter som vi behandlar: 

 • person- och kontaktinformation (till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och kostönskemål),
 • uppgifter i enkätsvar (till exempel uppgifter om olika önskemål i samband med ett evenemang),
 • betalningsuppgifter (till exempel fakturainformation och bankkontonummer),
 • känsliga personuppgifter (till exempel uppgifter om födoämnesallergi),
 • övriga personuppgifter (till exempel registreringsnummer på ett fordon och bilder där du förekommer som exempelvis bilder på ett publikhav eller bilder vi köpt från en bildbyrå).

4.2.2 Ändamål och laglig grund

Miljöförvaltningen behöver behandla personuppgifter för att:

 • ta fram, dokumentera och sprida information om nämndens verksamhetsområde och miljötillståndet i staden,
 • bjuda in till event, genomföra event, dokumentera event och sprida information från event som anordnas av nämnden eller förvaltningen, ensamt eller i samarbete med andra,
 • sprida information genom exempelvis utskick av informationsmaterial till berörda parter,
 • utvärdera och utveckla våra event och våra informationsmaterial.

Den lagliga grunden för förvaltningens behandling av personuppgifter vid information och event är att behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse.

4.2.3 Vem uppgifterna lämnas till

Vem som helst kan begära att få läsa eller få en kopia av miljöförvaltningens allmänna och offentliga handlingar. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Offentlighetsprincipen”.

Personal på miljöförvaltningen som arbetar med information får behandla dina personuppgifter. Gällande känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter följer vi särskilda rutiner för att hantera dem korrekt och säkert.

Det finns även andra som har fått i uppdrag av miljöförvaltningen att behandla personuppgifter åt oss. De kallas personuppgiftsbiträden och får lov behandla dina personuppgifter enligt särskilda instruktioner från oss. 

Miljöförvaltningen behöver ibland dela med sig av dina personuppgifter till andra för att kunna sprida information. Vi kan behöva dela med oss av dina personuppgifter till:

 • andra som söker information om vår verksamhet (om dina personuppgifter, till exempel namn eller bild, finns med i vårt digitala eller tryckta informationsmaterial),
 • andra deltagare vid eventet (om det behövs för att kunna genomföra eventet),
 • konferensanläggningar, restauranger med mera (om det behövs för att kunna genomföra eventet, till exempel för att kunna kontrollera antalet deltagare eller hantera kostönskemål).

4.3 Projekt

Förvaltningen både ordnar och deltar i olika undersöknings- och forskningsprojekt. Projekten är på både EU-nivå och lokal nivå.

I syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan och hitta nya resurseffektiva lösningar på olika problem analyserar projekten bland annat tillståndet i vår miljö och kemikalieanvändning med mera. På EU-nivå deltar förvaltningen i projekt kopplade till exempelvis klimatomställningen, havsmiljön och vattenhantering.

Det här gäller dig som ordnar eller deltar i projekt:

4.3.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Du lämnar dina personuppgifter till förvaltningen när du ordnar eller deltar i projekt.

Förvaltningen kan behöva inhämta personuppgifter som finns publikt publicerade, till exempel kontaktuppgifter på en webbplats eller upptagna i ett offentligt register, för att kunna kontakta deltagare eller möjliga deltagare i ett projekt.

Följande personuppgifter kan exempelvis behandlas:

 • person- och kontaktinformation (till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress).

4.3.2 Ändamål och laglig grund

Syftena med förvaltningens behandling av personuppgifter vid projekt är följande:

 • att kunna genomföra, dokumentera och sprida information om projekt.

Den lagliga grunden för att förvaltningens behandling av personuppgifter vid projekt är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och/eller för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

4.3.3 Vem uppgifterna lämnas till

Vem som helst kan begära att få läsa eller få en kopia av miljöförvaltningens allmänna och offentliga handlingar. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Offentlighetsprincipen”.

Personal på förvaltningen som arbetar med undersöknings- och forskningsprojekt får behandla dina personuppgifter. Gällande känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter följer vi särskilda rutiner för att hantera dem korrekt.  

Även andra som har fått i uppdrag av miljöförvaltningen att behandla personuppgifter åt förvaltningen, så kallade personuppgiftsbiträden, får behandla dina personuppgifter. 

Förvaltningen behöver även dela med sig av dina personuppgifter till andra för att förvaltningen ska kunna ordna och delta i projekt. Förvaltningen kan behöva dela med sig av dina personuppgifter till nedannämnda:

 • andra deltagare i projektet (om det behövs för att kunna genomföra projektet).

4.4 Avtal och upphandling

Det här gäller i den mån du eller någon som du företräder eller som företräder dig ingår eller vill ingå ett avtal med förvaltningen:

4.4.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Du lämnar dina personuppgifter till förvaltningen när du skickar en offert, lämnar ett anbud eller ingår avtal med förvaltningen.

Förvaltningen kan behöva inhämta personuppgifter som finns publikt publicerade, till exempel kontaktuppgifter på en webbplats eller upptagna i ett offentligt register. Detta för att exempelvis kunna kontakta och utvärdera personer och företag som förvaltningen överväger att ingå avtal med.

Förvaltningen kan också få del av uppgifter om dig om du är kontaktperson för ett avtal eller om avtalet handlar om konsultuppdrag.

Exempelvis kan följande personuppgifter behandlas:  

 • person- och kontaktinformation (till exempel namn, personnummer, ålder, adress, telefonnummer och e-postadress),
 • betalningsuppgifter (till exempel fakturainformation och bankkontonummer),
 • information om ekonomiska förhållanden (till exempel uppgifter om betalningsanmärkningar och näringsförbud).

4.4.2 Ändamål och laglig grund

Syftena med förvaltningens behandling av personuppgifter i samband med avtal och upphandling är att:

 • kunna administrera betalningar
 • kunna ingå och administrera avtal samt upphandla eller avropa varor och tjänster

Den lagliga grunden för förvaltningens behandling av personuppgifter i samband med avtal och upphandling gällande den första punkten är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås. Gällande den sista punkten är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och/eller för att fullgöra ett avtal eller vidta åtgärder innan ett avtal ingås.

4.4.3 Vem uppgifterna lämnas till

Vem som helst kan begära att få läsa eller få en kopia av miljöförvaltningens allmänna och offentliga handlingar. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Offentlighetsprincipen”.

Personal på förvaltningen som arbetar med avtal och upphandling får behandla dina personuppgifter. Gällande känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter följer vi särskilda rutiner för att hantera dem korrekt.

Även andra som har fått i uppdrag av miljöförvaltningen att behandla personuppgifter åt förvaltningen, så kallade personuppgiftsbiträden, får behandla dina personuppgifter. 

Förvaltningen kan behöva dela med sig av dina personuppgifter till andra för att kunna hantera  avtal och upphandlingar. Förvaltningen kan behöva dela med sig av dina personuppgifter till nedannämnda:

 • andra anbudsgivare (om det handlar om en offentlig upphandling),
 • andra avtalspartner (om det behövs för att koordinera olika avtalsförhållanden eller uppdrag).

4.5 Rekrytering, anställningar och förtroendevalda politiker

Du som söker jobb hos miljöförvaltningen kan läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du skickar in din ansökan. Är du anställd hos oss kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i anställningsavtalets villkor, se Bilaga 2 ”Information enligt dataskyddsförordningen (DSF)”.

Följande text gäller om du är en förtroendevald politiker i miljö- och klimatnämnden:

4.5.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Som förtroendevald politiker i miljö- och klimatnämnden lämnas dina personuppgifter till miljöförvaltningen från stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret ger oss dina personuppgifter när kommunfullmäktige beslutat om ditt uppdrag.

Vi får också dina personuppgifter från Intraservice i samband med att de lägger upp ditt användarkonto så att du kan använda Göteborgs Stads appar och intranät.

Exempelvis kan följande personuppgifter behandlas:  

 • person- och kontaktinformation (till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress),
 • användarkontouppgifter: (till exempel användarnamn, politikers e-postadress och lösenord),
 • känsliga uppgifter (till exempel uppgift om politisk övertygelse),
 • uppgifter för att politiker ska kunna få arvode (till exempel vad arvodet utgår för, arvodets storlek, förlorad arbetsinkomst),
 • övriga personuppgifter (till exempel uppgifter om bakgrund och åsikter).

4.5.2 Ändamål och laglig grund

Syftena med förvaltningens behandling av personuppgifter kopplade till förtroendevalda politiker är följande:

 • att kunna administrera förtroendevalda politikers uppdrag, däribland löner/arvoden.

Den lagliga grunden för förvaltningens behandling av personuppgifter kopplade till förtroendevalda politiker är att behandlingen är nödvändig för att förvaltningen ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

4.5.3 Vem uppgifterna lämnas till

Vem som helst kan begära att få läsa eller få en kopia av miljöförvaltningens allmänna och offentliga handlingar. Du kan läsa mer om detta under rubriken ”Offentlighetsprincipen”.

Personal på förvaltningen som arbetar med frågor kopplade till förtroendevalda politiker får behandla dina personuppgifter. Gällande känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter följer vi särskilda rutiner för att hantera dem korrekt.

Även andra som har fått i uppdrag av miljöförvaltningen att behandla personuppgifter åt förvaltningen, så kallade personuppgiftsbiträden, får behandla dina personuppgifter. 

4.6 Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

Handlingar som skickats till eller från miljöförvaltningen är i de flesta fall allmänna handlingar. Även handlingar som har skapats hos miljöförvaltningen är i de flesta fall allmänna handlingar.

En allmän handling kan bli sekretessbelagd. Om den allmänna handlingen inte är sekretessbelagd så är det en offentlig handling som enligt offentlighetsprincipen ska lämnas ut till den som så önskar.

Här beskrivs hur förvaltningen behandlar dina personuppgifter som finns i offentliga handlingar:

4.6.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Offentlighetsprincipen gäller oavsett var uppgifterna kommer ifrån. Som utgångspunkt gäller offentlighetsprincipen alla personuppgifter som finns i offentliga handlingar.

4.6.2 Ändamål och laglig grund

Syftena med förvaltningens behandling av personuppgifter i samband med att förvaltningen följer offentlighetsprincipen är följande:

 • att kunna pröva och fatta beslut om en begäran om att lämna ut offentliga handlingar,
 • att kunna lämna ut offentliga handlingar.

Den lagliga grunden för förvaltningens behandling av personuppgifter i samband med arbetet med utlämnande av handlingar är att behandlingen är nödvändig för förvaltningens myndighetsutövning och/eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

4.6.3 Vem uppgifterna lämnas till

Alla får läsa eller kopiera offentliga handlingar. En bedömning av om en allmän handling omfattas av sekretess görs vid varje begäran om att få läsa eller kopiera handlingen. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

4.7 Arkivering

Miljöförvaltningen följer arkivlagen som säger att allmänna handlingar ska bevaras (sparas). Arkivlagen säger också att allmänna handlingar får gallras (raderas) i vissa fall. Nedan beskrivs vad som gäller enligt arkivlagstiftningen och vilka behandlingar av personuppgifter som miljöförvaltningen gör för att följa lagen:

4.7.1 Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter vi behandlar

Varifrån personuppgifter hämtas och vilka personuppgifter som kan behandlas vid arkivering framgår av rubrikerna ovan.

4.7.2 Ändamål och laglig grund

Syftena med förvaltningens behandling av personuppgifter i samband med att förvaltningen följer arkivlagstiftningen är att:

 • kunna bevara (spara) allmänna handlingar,
 • kunna gallra (radera) allmänna handlingar,
 • kunna överföra allmänna handlingar till slutarkivering hos regionarkivet.

Den lagliga grunden för förvaltningens behandling av personuppgifter i samband med att förvaltningen följer arkivlagen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

4.7.3 Vem uppgifterna lämnas till

När handlingar som ska sparas inte längre behövs hos miljöförvaltningen överlämnas de till regionarkivet för slutarkivering. Det gäller även handlingar som innehåller personuppgifter.

Personal på förvaltningen som arbetar med arkivering får behandla dina personuppgifter. Gällande känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter hanteras följer vi särskilda rutiner för att hantera dem korrekt.

4.8 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter förvaltningen samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och förvaltningens skyldigheter enligt lag.

Som myndighet måste information hanteras enligt gällande arkiv- och gallringsregler.

Eftersom de flesta personuppgifter som behandlas ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras (raderas).

Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Ta kontakt med personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan, om du har frågor kring hur lång tid just dina personuppgifter lagras.

4.9 Webbplatser och sociala medier


Det här gäller när du besöker vår webbplats eller miljöförvaltningens sida på Linkedin:

Vår webbplats goteborg.se använder kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som skapas och lagras i din webbläsare.

Kakan sparar information när du besöker olika webbplatser. I textfilen kan information sparas som ofta används för att webbplatser ska kunna identifiera din webbläsare nästa gång du kommer på besök. Kakan identifierar just din dator och din webbläsare, inte vad du heter eller vem du är.

Kakor används för att ge besökarna tillgång till olika funktioner. Exempel på sådana funktioner är att webbsidor anpassas efter vad du gjort tidigare när du besökt dem och att du inte behöver logga in på en sida varje gång du besöker den. En annan funktion är att samla statistik om besök på webbsidan.

Kakorna kan dels vara kakor som försvinner direkt efter ditt besök, dels kakor som ligger kvar på din dator under en bestämd tid.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av användningen av kakor. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan läsa särskilt om cookieshanteringen på webbplatsen goteborg.se på sidan Kakor på goteborg.se

När du besöker vår sida på Linkedin behandlas dina personuppgifter både av oss och av det företag som äger Linkedin samt deras eventuella samarbetsparter och biträden.

Innan du använder Linkedin rekommenderar vi därför dig att ta del av Linkedins information om hur de behandlar dina personuppgifter. Vill du inte att dina personuppgifter ska bli synliga för andra rekommenderar vi dig att inte uppge personuppgifter i kontakten med oss på dessa tjänster.

Tänk också på att andra kan se dina kommentarer. Du har alltid att möjlighet att kontakta oss på annan väg än via vår sida på Linkedin.

5. Vilka rättigheter har du?

Om vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De rättigheterna kan du läsa om här.

5.1 Rätt till information

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om detta. Du ska få information både när dina personuppgifter samlas in och när du ber om det.

5.2 Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter på miljöförvaltningen. Du får veta detta genom att begära ett registerutdrag. Du kan fylla i en blankett för begäran om registerutdrag på Göteborgs Stads webbplats. Läs mer på sidan Behandling av personuppgifter

Din begäran ska skickas till vår e-postadress miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

5.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att be om att få felaktiga personuppgifter rättade. Om de felaktiga uppgifterna finns i allmänna handlingar kan vi inte ändra dem direkt, men vi kan däremot lägga till de rätta uppgifterna så det syns vilka uppgifter som är korrekta.

5.4 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att be om att uppgifter om dig ska raderas. I vissa fall kan vi inte radera uppgifter i allmänna handlingar. Det kan också finnas lagar som kräver att vi sparar uppgifterna.

5.5 Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Att uppgifterna begränsas betyder att uppgifterna markeras så att de i framtiden ska behandlas i färre sammanhang.

5.6 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot förvaltningens behandling av dina personuppgifter i vissa fall. En invändning kan leda till att vi inte får behandla dina uppgifter.

5.7 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det betyder att du har rätt att få ut de personuppgifter som du gett oss och överföra dessa till annan.

5.8 Automatiserade beslut

Automatiserat beslutsfattande betyder att beslut tas utan att en människa är inblandad. Om beslutet påverkar dig tillräckligt mycket får miljöförvaltningen som huvudregel inte fatta beslut utan att en människa är inblandad. På miljöförvaltningen använder vi oss inte av automatiserat beslutsfattande.

6. Frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om förvaltningens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till miljöförvaltningens dataskyddskontakt. E-postadress: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Miljö- och klimatnämnden är en myndighet och är därför skyldig att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet kontrollerar löpande behandlingen av personuppgifter och kan också fungera som kontaktperson för dig som registrerad. E-postadress: dso@intraservice.goteborg.se

Om du anser att miljöförvaltningen hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. För information om hur du lämnar ett klagomål, se sidan Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter

7. Läs mer

Läs mer om personuppgifter på sidan Behandling av personuppgifter

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om personuppgifter så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}