Till sidans huvudinnehåll

Avloppsstatistik


Det är fascinerande att man kan "tvätta" skitvatten så att det blir acceptabelt att hälla ut i naturen igen. Under vägen händer en hel del. Här är lite statistik över avloppsflödet i Göteborg.

99 procent av Göteborgs invånare är anslutna till Ryaverket, som ägs av Gryaab.

Avloppsvattnet består av spillvatten och dagvatten (en del dagvatten från äldre delar av Göteborg går i kombinerade ledningar till Ryaverket).

Ryaverket tar emot cirka 4 000 liter avloppsvatten – per sekund!

Det finns 2 476 kilometer avloppsledningar nedgrävda under Göteborg. Dagvattenledningar 871 km, spillvattenledningar1106 km och kombinerade ledningar 499 km. Ledningarna ägs av förvaltningen Kretslopp och vatten.

Kretslopp och vatten har 16 km tunnlar för spillvatten och 12 km tunnlar för dagvatten nergrävda. Gryaab har 108 km tunnlar för spillvatten. Totalt blir det 124 km spillvattentunnlar under Göteborg.

Statistik

Här följer statistik över mängder och behandling av slam som uppkommer i Göteborgs Stad:

Statistik över slam
Slamhantering (ton) 2015 2014 2013 2012 2011
Slam från enskilda avlopp och fettavskiljare 20 500 19 696 18 316 17 511 17 515
Slam från fettavskiljare 8 000 5 903 7 594 6 168 5 896

Slam från slutna tankar och trekammarbrunnar slamsugs och pumpas därefter ner i avloppsnätet. Bioavfall som samlas upp i så kallade fettavskiljare hos restauranger och storkök körs med lastbil till behandling i rötkammaren hos Gryaab för att bli till biogas. Mängden som anges i tabellen ovan som "slam från enskilda avlopp och fettavskiljare" ingår därför också i "mängden slam från Ryaverket totalt." Men den senare siffran står för rötat och avvattnat slam, så därför går inte mängderna att jämföra.

Statistik över avloppsstopp
Avloppsstopp 2015 2014 2013 2012
-huvudledningar (stopp/10 km) 0,8 0,9 0,7 0,7
-serviser (stopp/1.000 serviser) 0,5 0,5 0,5 0,4

Servisledningar är rör mellan huvudledningar och anslutna fastigheter.

Statistik över bräddning
Bräddning 2010 2009
Bräddad volym spill på nätet (tm³) 219 338
Bräddad volym på nätet (tm³) 4 050 4 780

Bräddning är överskottsvatten från kombinerade spill- och dagvattenledningar som släpps ut direkt i ett vattendrag (bräddning), oftast med liten eller ingen behandling före utsläppet.

Kontakta Kretslopp och vatten om du har frågor

Vår kundservice når du på:

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}