Till sidans huvudinnehåll

Budget och årsrapport för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning


Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning har övergripande ansvar för den kommunala vuxenutbildningen. Nämnden ska för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen.

Mål:

Kompetensförsörjningen ska säkras och sysselsättningen för grupper långt från arbetsmarknaden öka.
Vuxenutbildningen ska i högre grad drivas i egen regi och av folkbildningens aktörer.

Inriktning:

Att ha ett arbete är en grundläggande rättighet. Både för att kunna vara självförsörjande och för att vara med och bidra till samhället. Göteborgs Stad ska prioritera att bryta köns- och socioekonomiska klyftor i arbetslöshetsfördelningen.

För de som står långt från arbetsmarknaden behövs vuxenutbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder för att komma i arbete. Antalet invånare i behov av långvarigt försörjningsstöd ska minska genom att fler stöttas till arbete eller heltidsstudier.

Riktade arbetsmarknadsinsatser ska främst fokusera på åtgärder för unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättningar. Särskilt fokus ska även läggas på arbetssätt som stöttar fler vårdnadshavare med hemmavarande barn till sysselsättning i syfte att bryta de negativa effekterna av långvarigt arbetslösa föräldrar för barn. Sommarjobb, extrajobb och lovjobb till ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet är viktigt och ska fortsätta erbjudas i hög utsträckning.

Göteborgs Stad ska ha en välfungerande vuxenutbildning. Fler unga som inte har fullgjort sina gymnasiestudier ska få en andra chans genom vuxenutbildningen. Klimatomställningen skapar ökade behov av nya kompetenser inom industrin och andra branscher. Vuxenutbildningen ska bidra till klimatomställningen. Utbildning är nyckeln till en jämlik och integrerad arbetsmarknad. Vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) och andra utbildningar i det svenska språket är därför viktiga för nyanländas möjligheter att etablera sig i samhället och arbetslivet. Göteborgs Stad ska samverka med ansvariga statliga myndigheter för att stötta nyanlända på individuell nivå.

Vuxenutbildningen ska i huvudsak drivas i kommunal regi, men även genom fortsatt upphandling av andra aktörer. SFI-utbildningen och andra utbildningar i det svenska språket ska hålla hög kvalitet och i huvudsak drivas i kommunal regi med bibehållna möjligheter för folkbildningen att bidra. Svenskundervisning ska erbjudas så tidigt som möjligt efter ankomst. Kombinationen av arbetsmarknadspolitiska insatser, vuxenutbildning och flexibelt språkstöd ska vidareutvecklas.

Uppdrag:

  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att avveckla regeln om att maximalt 25 procent av vuxenutbildningen får bedrivas i kommunal regi.
  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag
    att i samverkan med utbildningsnämnden inleda arbete för att Göteborgs Stad i huvudsak ska anordna SFI och andra utbildningar i det svenska språket i egen regi.
  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med förskolenämnden utreda hur förskola och/eller barnpassning ska kunna erbjudas för föräldralediga som studerar SFI.
  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen inleda arbete med utbildningscentrum och utbildningsinsatser med inriktning mot batterier.
  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att stärka arbetet med att möjliggöra utbildningsutbud för omställning och kompetensväxling, utbildningar inom yrkesvux samt introduktion- och kompletteringsutbildningar.
  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att vidareutveckla arbetssätt som stöttar fler vårdnadshavare med hemmavarande barn till sysselsättning.
  • Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden, stadsfastighetsnämnden och idrott- och föreningsnämnden utöka arbetsmarknadsanställningar i form av OSA-lag och Göteborgsjobb.

Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning

Har du synpunkter eller frågor kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Förvaltning

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Brogatan 4

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716] }, "properties":{ "title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4", "content":"Brogatan 4" } }]

Postadress

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg

${loading}