Till sidans huvudinnehåll

Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, där du kan rapportera misstankar om oegentligheter och missförhållanden i Göteborgs Stad. Göteborgs Stads visselblåsarfunktion är gemensam för stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Visselblåsarfunktionens uppdrag är reglerat i Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för dig som rapporterar.

Vem kan rapportera?

Du som är anställd vid Göteborgs Stads bolag och förvaltningar eller du som utför arbete för staden kan rapportera om missförhållanden. Det gäller till exempel dig som är egenföretagare, konsult, inhyrd personal, volontär eller praktikant.

Om du inte tillhör personerna som enligt lagen kan rapportera och vill lämna en synpunkt eller klagomål kan du göra det till Göteborgs Stads synpunktshantering.

Hur rapporterar du till visselblåsarfunktionen?

Om du är anställd vid Göteborgs Stad och ska rapportera ett missförhållande behöver du vara inloggad på stadens intranät, Digitala Navet. Om du inte är anställd men tillhör personerna som enligt lagen kan rapportera behöver du ange dina kontaktuppgifter. Detta innebär att du inte kan rapportera anonymt.

Dina kontaktuppgifter behövs för att vi ska kunna säkerställa att du som rapportör har möjlighet att anmäla missförhållanden till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion. Dina uppgifter är skyddade av sekretess och endast utsedda personer har tillgång till dessa uppgifter. Om vi inte kan säkerställa att du tillhör personkategorierna som kan anmäla till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion, kommer vi inte att handlägga din anmälan. 

Vad kan du rapportera om?

Du kan rapportera om såsom till exempel handlingar som är brottsliga eller som innebär avsteg från stadens styrande dokument. Med missförhållanden menas till exempel misstanke om korruption, muta, andra ekonomiska oegentligheter, jäv, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden samt kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter.

Missförhållandet behöver inte vara aktuellt eller pågående, det kan även gälla rapportering av avslutade missförhållanden. Ett missförhållande kan också uppstå om en verksamhetsutövare underlåter att agera.

Vad kan du inte rapportera om?

Enligt lagen ska det du rapporterar om till visselblåsarfunktionen ha ett allmänintresse av att missförhållandet kommer fram. Rapportering av missförhållanden som uteslutande påverkar dig själv eller din arbetssituation bedöms som regel inte ha ett allmänintresse. Det gäller till exempel synpunkter, klagomål eller missnöje med dina arbetsförhållanden, organisation och chefskap, lönesättning eller konflikter mellan enskilda på arbetsplatsen. Detta kan du som är anställd anmäla till din närmaste chef, chefens chef, skyddsombud, facklig organisation eller i stadens informationssystem om arbetsmiljö (IA).

Lagen gäller inte heller vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:5858). Den rapporterande personen får inte bryta mot så kallad kvalificerad tystnadsplikt eller lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Vilket skydd har du som rapporterar? 

Lagstiftningen ger ett starkt skydd för dig som rapporterar om du tillhör personerna som enligt lagen kan rapportera. Du är skyddad mot efterforskande av din identitet och mot repressalier mot dig. Uppgifter som kan avslöja din identitet skyddas av stark sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter.

Skyddet gäller inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan arbetsrättsliga sanktioner vidtas. Du som rapporterar ska således vara i god tro att informationen du lämnar är sann, för att skyddet ska gälla.

Hur hanterar Göteborgs Stad din rapport?

Anmälan gör du via en krypterat webbtjänst som tillhandahålls av revisionsbyrån PwC. Tjänsten är helt fristående från stadens egna IT-system och webbtjänster. Detta gör att det inte går att spåra dig som rapporterar. PwC gör en initial bedömning om rapporten uppfyller kraven för att utredas enligt visselblåsarlagen. Rapporten skickas därefter till stadens visselblåsarfunktion för hantering. Om rapporten inte bedöms uppfylla lagkraven skickas den som regel direkt till bolagets eller förvaltningens utsedda kontaktpersoner. Skyddet för dig som rapporterar kvarstår. När ärendet har avslutats återkopplar visselblåsarfunktionen till dig.

Anmäl ett missförhållande eller följ upp en tidigare anmälan

Anmäl eller följ upp ett missförhållande

Möjlighet att begära ut sekretessprövad version av rapporter

Alla inkomna rapporter räknas som allmän handling och kan ofta innehålla uppgifter som skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem den rapporterande personen är har alltid sekretesskydd.

Externa rapporteringskanaler

Vill man anmäla misstänkta missförhållanden som exempelvis strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen eller andra nationella regler som kompletterar EU-regler och inte vill göra det internt, kan det göras externt till behöriga myndigheter genom deras externa rapporteringskanaler. Listan över ansvariga myndigheter finns i förordningen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den externa rapporteringen kan i vissa fall också göras till EU:s institutioner, organ eller byråer.

Hur hanterar Göteborgs Stad dina personuppgifter?

Behandling av personuppgifter

Kontakta visselblåsarfunktionen

Vill du anmäla ett missförhållande gör du det via vår e-tjänst eller via telefon 0770-45 55 50, vardagar kl. 09-15. Har du andra frågor kan du kontakta visselblåsarfunktionen på stadsledningskontoret.

Telefon

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Postadress

Gustaf Adolfs Torg 4A
404 82 Göteborg

E-tjänst: Anmäl eller följ upp ett missförhållande

Anmäl eller följ upp ett missförhållande via vår e-tjänst

Relaterad information

Kommun och politik

Meddelarfrihet

${loading}