Till sidans huvudinnehåll

Process - Steg för steg när vi utvecklar Göteborg


Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

Från översiktsplan till inflyttning

 1. 1

  Översiktsplan

  En översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas nu och på lång sikt. Grundförutsättningen är att staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

  Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för hur hållbar stadsutveckling ska ske samt hur användningen av mark, vatten och bebyggelseområden ska utvecklas. Göteborgs Stads översiktsplan beslutas av kommunfullmäktige.

  Översiktsplan för Göteborg
  Digital översiktsplan för Göteborg


 2. 2

  Idé och behov

  All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. För att utvecklingen ska kunna ta fart måste olika intressen vägas mot varandra och det sker i planprocessen. Det första steget är att ansöka om planbesked.


 3. 3

  Planbesked

  Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked. Det kan handla om att till exempel bygga ut eller bygga nytt. I planbeskedet står om kommunen avser att pröva frågan i en detaljplan. Handläggningstiden är cirka fyra månader.

  Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan. 

  Planprogram

  Ibland behövs ett helhetsgrepp för ett större område och då görs ett planprogram. Programmet beskriver platsens förutsättningar, lämplig markanvändning och kopplingar till resten av staden. Programmet blir sedan underlag för arbetet med detaljplanen.


 4. 4

  Markanvisning

  Den som vill bygga bostäder på mark som Göteborgs Stad äger behöver tilldelas en markanvisning. Markanvisning innebär att en byggaktör utses som får möjlighet att bygga det som planerats för marken till ett visst pris. Det kan till exempel vara 200 bostäder, en förskola och ett äldreboende.

  Ansök om markanvisning

  Plan- och byggprojekt


 5. 5

  Samråd är kunskapsutbyte

  Under samrådet finns förslaget till detaljplan utställt och allmänheten kan ta del av materialet. Samrådet handlar om att få in kunskap och synpunkter från bland andra sakägare, andra intressenter och myndigheter.

  Det ger ny kunskap som används för att ta fram ett färdigt förslag. Under samrådet kan alla som vill lämna synpunkter på planen. De som är direkt berörda av detaljplanen får en inbjudan att delta i samrådet. Det är byggnadsnämnden som avgör om ett detaljplaneförslag är redo för samråd.

  På sidan Plan- och byggprojekt hittar du detaljplaner du kan tycka till om.

 6. 6

  Granskning

  När tiden för samrådet gått ut sammanställs alla synpunkter, eventuella justeringar görs, och ett färdigt förslag till detaljplan visas upp under granskningstiden.

  Bland handlingarna finns en samrådsredogörelse som visar hur synpunkterna på samrådsförslaget tagits omhand. Efter granskning får alla som lämnat in synpunkter information om hur de tagits omhand i arbetet med detaljplanen.

  Du kan tycka till om detaljplaner på sidan Plan- och byggprojekt. 7. 7

  Detaljplan antas

  När politikerna anser att detaljplanen är klar antas den. Sedan ska alla berörda meddelas och beslutet ska finnas på kommunens webbplats.

  Överklagan

  Den som är sakägare, det vill säga är direkt berörd i lagens mening och har lämnat in synpunkter, har rätt att överklaga om personen anser att synpunkterna inte har tagits omhand. Överklagan skickas till kommunen som vidarebefordrar den till mark- och miljödomstolen. Överklagan måste lämnas in senast tre veckor efter att protokollet publicerats på kommunens webbplats.

  Planen vinner laga kraft

  Om ingen har överklagat inom överklagandetiden eller om överklagan har avslagits vinner planen laga kraft, kort sagt, den börjar gälla. För att genomföra idén som detaljplanen bygger på krävs bygglov, så innan spaden sätts i marken ska en bygglovsprocess genomföras.

  Från byggstart till inflyttning


 8. 8

  Fastighetsbildning

  I dagligt tal används ordet fastighet ofta om en byggnad, men i juridisk mening betyder fastighet mark som är fast egendom. En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som utgör en rättslig enhet. Det vill säga en fastighet är en specifikt avgränsad land- eller vattenyta som ägs av någon. All mark är indelad i olika fastigheter.

  Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning av mark- eller vattenområde eller olika volymer. Mark kan också överföras mellan fastigheter genom fastighetsreglering. För samtliga åtgärder gäller de allmänna lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen. Inom ett område med en detaljplan får det endast ske i enlighet med gällande plan och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel som åretruntbostad. Med detta menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

  Bilda en ny fastighet


 9. 9

  Bygglov

  Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

  Bygglovets gång

  Ansök om bygglov (digitalt eller via pappersblankett)

  Att tänka på innan du bygger


 10. 10

  Byggstart och genomförande

  Först när de tidigare stegen är klara kan själva genomförandet, det vill säga byggandet, starta. För att ett byggprojekt ska kunna startas måste detaljplanen ha vunnit laga kraft och fått ett bygglov.

  Byggprojektet är pågående tills signal kommer från byggaktören att hela projektet är färdigställt. Inom ett och samma område kan det finnas flera detaljplaner med flera byggaktörer som färdigställer vid olika tidpunkter.

 11. 11

  Färdigställt

  Färdigställt betyder att byggandet är klart och kan tas i bruk. Byggstart och färdigställande av bostäder rapporteras in till staden och sammanställs i rapporter fyra gånger per år.

  Slutbesked/samråd

  På sidan Bostadsförsörjning i Göteborg finns statistik om bostadsbyggandet i Göteborg.


 12. 12

  Drift, förvaltning, utveckling och underhåll

  När en plats är färdigbyggd behöver platsen tas om hand på olika sätt, det vill säga förvaltas.

  Eftersom stadsutveckling sker både ovan och under mark behöver allt från byggnader och parker till rör, ledningar och teknik underhållas och driftas. Vi behöver också utveckla det som färdigställts. Med tiden kan det vara nödvändigt att en ny stadsutvecklingsprocess tar vid på den färdigställda marken för att staden ska fungera för alla.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}