Till sidans huvudinnehåll

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan

Ortofoto över området

Syftet är att i detaljplan pröva att möjliggöra ett övergripande gatunät för bla bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. Planarbetet ska samordnas med Trafikverkets projekt för nytt Kvillemot och ny pendeltågstation.

Bakgrund
Kvilleleden, gator vid Backaplan (DP0) är ett samverkansprojekt tillsammans med Trafikverket som går under benämningen Lundbyleden. Trafikverket är byggherre för projektet som bland annat innefattar ombyggnation av gator vid Backaplan, dubbelspår på Bohusbanan, två nya underfarter vid Bohusbanan, anpassningar för spårväg i Backavägen, en ny pendeltågsstation i Brunnsbo samt ombyggnation på Lundbyleden med bland annat nya på- och avfarter.
Information om ombyggnaden av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och Ringömotet finns hos Trafikverket och är en förutsättning för Göteborgs Stads planer för gator vid Backaplan och för ändrade trafikströmmar i och med öppnande av Marieholmstunneln.

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Stadsutveckling för Backaplan

Information om framkomlighet vid arbeten publiceras på www.goteborg.se/vagarbeten

Vad händer just nu?

2022-12-22


Nyhet publicerad på Trafikverkets webbplats för projekt Lundbyleden:
Information hos Trafikverket, projekt E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

2022-03-09

.
Nyhet publicerad på Trafikverkets webbplats för projekt Lundbyleden:
Information hos Trafikverket, projekt E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

Projektet går från totalentreprenad till utförandeentreprenad


Som vi tidigare har kommunicerat fick projektet inte några anbud. Nu har ett beslut fattats som innebär att projektet väljer att detaljprojektera för en utförandeentreprenad.

Vid anbudsöppningen strax före jul 2021 kunde vi konstatera att projektet inte hade fått några anbud. Under januari och februari 2022 har vi haft dialoger med entreprenörer på marknaden och gjort ett omfattande analysarbete. Den samlade bilden har lett till att projektet väljer att ändra entreprenadform till en utförandeentreprenad.

Projektet kommer inom kort att starta detaljprojektering och längre fram handla upp en entreprenör. Vi planerar för byggstart under 2024 och färdigställande under 2029/2030.

2022-01-20


Projekt Lundbyleden har haft en upphandling av totalentreprenad till fast pris ute under lite drygt ett halvår. Sista dag att lämna anbud var 20 december 2021. Projektet har inte fått några anbud och analyserar nu vilka konsekvenser det får för projektet. När analysarbetet är klart kommer projekt Lundbyleden att fatta beslut om hur projektet går vidare och kommunicera detta. Tidplanen för projektet kommer att påverkas. Mer information kommer att presenteras under våren 2022.

Aröd Industriväg


Byggnationen av Aröd Industriväg, som startade under 2021 och blir klar sommaren 2022, är en del i den nya gatustrukturen i området kring Backaplan och Brunnsbo som är en förutsättning för stadsutvecklingen i området. Ombyggnationen av gatustrukturen i Backaplan som helhet syftar också till att möjliggöra kopplingar till den nya pendeltågsstationen Brunnsbo station samt till lokal kollektivtrafik.

Aröds Industriväg ska delvis få en ny sträckning och kopplas på till den befintliga cirkulationsplatsen på Minelundsvägen. Den nya kopplingen skapar bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. En kombinerad gång- och cykelbana ska byggas på östra sidan av gatan för att öka trafiksäkerheten på platsen. Gatan kommer att ha en viktig funktion under byggnationen av projektet E6.21 Lundbyleden, gator vid Backaplan, Bohusbanan samt Brunnsbo station. Under byggtiden för Aröds Industriväg kommer det tidvis vara nedsatt framkomlighet och trafiken kommer att dirigeras med trafiksignaler förbi byggarbetsplatsen.

Planen vann laga kraft 2018-11-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5350.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959869389718785, 57.72807800330301]},"properties":{"title":"Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan","content":"Plan - laga kraft","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0369/12"}}]

Diarienummer

 • Diarienummer Stadsbyggnadsförvaltningen BN0369/12
 • Diarienummer Exploateringsförvaltningen FN1044/12
 • Diarienummer Stadsmiljöförvaltningen TN3326/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Malin Eriksson

Exploateringskonsult
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 070-774 00 64
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Per- Magnus Bäckman

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadsförvaltningen. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till stadsbyggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

${loading}