Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Plan- och byggprojekt

I e-tjänsten plan och byggprojekt kan du tycka till digitalt om de detaljplaner som är öppna för synpunkter just nu, samt ansöka digitalt om de markanvisningar som staden annonserar ut just för tillfället (om inte annat anvisats).

Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, handel, hotell, förskola och kontor vid Karlavagnsgatan i stadsdelen Lindholmen. Bebyggelsen uppförs i kvartersform i varierande antal våningar. Förslaget medger fyra höga byggnader med en trappande skala med ca 27, 36, 43 och 72 våningar. Den högsta byggnaden, Karlatornet, kan bli upp till 247 meter hög vilket innebär att den kan bli nordens högsta byggnad. Den nya bebyggelsen ska bidra till en bättre stadsmässighet i området. Ambitionen är att skapa en attraktiv blandstad. För att uppnå detta är det önskvärt med handel och kontor i bottenvåningarna. Bostäderna föreslås få olika ändamål och upplåtelseformer. Exempelvis bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och äldreboende.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Planen vann laga kraft 2017-12-18, det innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5400.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.938753152218625,57.709348619735984]},"properties":{"id":"BN0735/13","name":"Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen","address":"","preamble":"","header":"Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen","body":"Byggstart/pågående byggprojekt.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0735/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade bostadsrätter 184
 • Övrigt 184 lägenheter med bostadsrätt byggstartade av Serneke

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0735/13
 • Diarienummer FK FN0167/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Christian Jönsson

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 11 27
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Arkitekttävling

  En arkitekttävling är ett vedertaget och väl utvecklat sätt att få ett lyckat projekt. Den har fördelar för samtliga i processen: För beställaren är arkitekttävlingen ett tryggt sätt att finna den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi för sitt projekt och samtidigt välja den för projektet bästa arkitekten. Det är också ett sätt att visa att man vill åstadkomma något utöver det vanliga med sitt projekt. För den offentliga diskussionen om arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor ger arkitekttävlingen stimulans och underlag. För arkitekterna är arkitekttävlingen ett sätt att i jämbördig konkurrens med andra arkitekter pröva och utveckla både sin förmåga och arkitekturen.

 2. Plan utökat förfarande - startskede

 3. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 4. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan utökat förfarande - inför antagande

 6. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 7. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

${loading}