Till sidans huvudinnehåll

Svar på vanliga frågor om förskolan


Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som vi får från vårdnadshavare.

Ansökan och turordning  

När kan man sätta upp sitt barn i kö? 

Du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan tidigast placeras när barnet har fyllt ett år. 

Hur gör jag för att ställa mitt barn i kö? 

I vår e-tjänst kan du ansöka om plats i förskola och pedagogisk omsorg. Om du saknar personnummer eller har skyddad identitet ansöker du om förskoleplats på pappersblankett. Du ansöker via vår e-tjänst eller pappersblankett på: Ansök till förskola och pedagogisk omsorg

Hur ansöker jag om avgiftsfri allmän förskola?

Den lagstadgade allmänna förskolan börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre år och innebär rätt till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Detta innebär att alla barn inom angivet åldersspann som önskar har rätt till den här omsorgsformen, oavsett vårdnadshavarens sysselsättning.

Du ansöker som vanligt men anger vid grund för placering att det är avgiftsfri allmän förskola du önskar. Observera att avgiftsfri allmän förskola inte ges vid pedagogisk omsorg.

Kan jag ansöka om förskola om jag är sjukskriven eller ålderspensionär?

Ja du som erhåller sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan ansöka om plats för ditt barn inom förskola eller pedagogisk omsorg. Därefter sker en prövning om rätt till plats föreligger.

Hur ansöker jag om plats vid skyddade personuppgifter?

Om du har skyddad identitet ansöker du om förskoleplats på pappersblankett. Länk till pappersblankett hittar du på: Ansök till förskola och pedagogisk omsorg

Hur gammalt ska barnet vara för att få en plats? 

Barnet ska ha fyllt ett år vid startdatum. 

Vi planerar att flytta till Göteborg, när kan vi anmäla vårt barn till förskola, pedagogisk omsorg?

Ska du flytta till Göteborg har du rätt att ansöka om plats tidigast sex månader innan önskad start.

Du kan ansöka i vår e-tjänst eller via blankett. Vet du vilken adress du kommer att bo på kan du fylla i det under Framtida adress i e-tjänsten eller under Övrig information på blanketten. Du behöver styrka kommande bostadsadress i Göteborg kommun för att vi ska kunna hantera din ansökan så fort som möjligt och på rätt sätt. Det kan vara en kopia på eventuellt hyreskontrakt/köpekontrakt eller kvitto från Skatteverket på ändrad folkbokföring. Ange barnets namn och personnummer mejla underlag till: forskoleservice@forskola.goteborg.se 

Hur många förskolor eller pedagogisk omsorg kan jag välja?

När vårdnadshavarna anmäler behov av förskola eller pedagogisk omsorg kan du rangordna upp till fem alternativ.

Om jag vill ändra mina val i ansökan, kan jag då göra det själv i e-tjänsten? 

Nej, du behöver mejla forskoleservice@forskola.goteborg.se. Ange barnets namn och personnummer.

Hur fungerar köreglerna?

Urval under läsåret

Barn turordnas efter ansökningsdatum. Vid samma garantimånad turordnas barn enligt följande ordning:

 1.  Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ansökan om skyndsam förtur på grund av särskilda skäl görs av vårdnadshavare till kommunen.
 2. Syskonförtur. När ett syskon har plats på en förskola har det oplacerade barnet förtur dit i mån av plats, om vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. Ansökan för syskon måste göras senast 4 månader innan plats kan erbjudas. Syskonförturen tillämpas under aktuell garantimånad. Vid flera syskon som har förtur under samma garantimånad tillämpas ansökningsdatum.
 3. Tvåspråkig förskola. Enligt Göteborgs Stads finska förvaltningsområde. För att erhålla förtur till finsk verksamhet måste ansökan göras till finskspråkig förskola.
 4. Barn som förlorar sin förskoleplats. Barn som behöver en ny placering för att de förlorat sin plats på grund av en verksamhetsförändring i kommunal förskola/pedagogisk omsorg har rätt till förtur. Om flera av dessa barn önskar plats på samma förskola/pedagogisk omsorg än det finns lediga platser fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn turordnas före yngre barn.
 5. Vid samma önskade placeringsdatum och samma ködatum, placeras äldre barn före yngre.

Urval inför höstterminens start

Barn turordnas efter ansökningsdatum. Vid samma garantimånad turordnas barn enligt följande ordning:

 1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ansökan om skyndsam förtur på grund av särskilda skäl görs av vårdnadshavare till kommunen.
 2. Erbjudande av förskola. Om barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller om barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistats i Sverige sedan högst fem år ska barnet erbjudas förskola, även utan anmälan om önskemål om förskola från vårdnadshavare.
 3. Syskonförtur. När ett syskon har plats på en förskola har det oplacerade barnet förtur dit i mån av plats, om vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. Ansökan för syskon måste göras senast 4 månader innan plats kan erbjudas. Syskonförturen tillämpas under aktuell garantimånad. Vid flera syskon som har förtur under samma garantimånad tillämpas ansökningsdatum.
 4. Tvåspråkig förskola enligt Göteborgs stads finska förvaltningsområde. För att erhålla förtur till finsk verksamhet måste ansökan göras till finskspråkig förskola.
 5. Barn som förlorar sin förskoleplats. Barn som behöver en ny placering för att de förlorat sin plats på grund av en verksamhetsförändring i kommunal förskola/pedagogisk omsorg har rätt till förtur. Om flera av dessa barn önskar plats på samma förskola/pedagogisk omsorg än det finns lediga platser fördelas platserna efter barnens ålder, äldre barn turordnas före yngre barn.
 6. Vid samma önskade placeringsdatum och samma ködatum, placeras äldre barn före yngre.

Placering 

När får jag besked om plats? 

Besked lämnas så fort vi vet att det finns ledig plats som ditt/dina barn har rätt till enligt garantitid och kö. Vi strävar efter att kunna lämna besked två månader innan startdatum.

Vad är garantitid? 

Garantitid innebär rätt till plats inom 4 månader räknat från det att ansökan har kommit in. Om barnets vårdnadshavare gör en ansökan mer än 4 månader innan önskat placeringsdatum ska barnet få plats i anslutning till önskat placeringsdatum.

Vi har placering hos en fristående förskola. Hur funkar det med min ansökan för kommunal förskola?

Förskoleförvaltningen får alltid information när en placering på fristående förskola sker. Kommunen anses ha fullgjort sin skyldighet att erbjuda förskola även när plats har erbjudits av fristående förskola (se Skollagen, 8 kap. 12 §). Har man placering på en fristående förskola tillämpas samma hantering som för kommunala omplaceringar. Där omplacering sker i augusti, utifrån köansökan i mån av plats.

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov? 

Om du inte har en placering beskriv då barnets särskilda behov i ansökan. 

Barn i behov av särskilt stöd, som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver plats i förskola ska enligt Skollagen få det. Stödet i förskolan ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. Om du har en placering, ta kontakt med ditt barns rektor. 

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utan något av mina andra alternativ? 

Nej, ditt barn kommer att strykas ur kön. (Barn kvarstår dock i kö till verksamhet där syskon är placerat, i väntan på ledig plats enligt turordning). 

Vad händer om det redan är fullt på den/de förskolor jag sökt? 

Om det inte finns lediga platser får du ett erbjudande utöver önskemål.

Vad händer om jag inte får något av mina önskade alternativ? 

Du erbjuds plats utöver önskemål så nära hemmet som möjligt.

Barnet kan kvarstå i kö till samtliga angivna alternativ med bibehållet ansökningsdatum, under förutsättning att du väljer något av de två alternativen nedan vid svar på platserbjudandet:

 • Accepterar, behåller köplats
 • Avstår

Om jag tackar ja till en förskola som jag inte har valt, när kan mitt barn då få byta till önskad förskola? 

Byte av förskola görs i mån av plats i augusti. Syskon kan få omplacering även under terminen. 

Vad händer om jag tackar nej till något av mina önskade alternativ? 

Tackar du nej till något av dina önskade alternativ kommer ditt barn att strykas ur kön. Du kan välja att göra en ny ansökan och får då nytt ködatum. 

Vad händer med ansökan om vi tackar ja till en fristående förskola? 

När du fått ett erbjudande utifrån dina önskemål upphör ansökan att gälla, oavsett om barnet erbjudits plats i kommunal eller i fristående verksamhet. Barn kvarstår dock i kö till verksamhet där syskon är placerat. 

Vad gäller vid syskonförtur? 

När ett syskon har plats på en förskola har det oplacerade barnet förtur dit i mån av plats, om vårdnadshavarna önskar plats på samma förskola. Ansökan för syskon måste göras senast 4 månader innan plats kan erbjudas. Syskonförturen tillämpas under aktuell garantimånad. Vid flera syskon som har förtur under samma garantimånad tillämpas ansökningsdatum. 

Hur går introduktionen till? 

Förskoletiden börjar med en introduktion för dig och ditt barn som vanligtvis sträcker sig över två veckor. Tillsammans utforskar och upptäcker ni förskolans miljö och lär känna personalen och de nya kompisarna. Mer information om detta lämnar förskolan ni blivit placerade på i samband med att ni startar. Under sommaren (vecka 26-31) och julveckorna (vecka 52-1) sker normalt ingen inskolning. 

Hur gör jag om jag vill byta förskola? 

Om du vill byta förskola måste du göra en ny ansökan. Byte sker i mån av plats huvudsakligen i augusti. 

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder? 

Nej, du måste använda din plats. 

Behöver båda vårdnadshavare svara på platserbjudande? 

Har barnet två vårdnadshavare med gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna acceptera platserbjudandet även vid växelvis boende. Om vårdnadshavarna inte är överens kan placering ske utefter barnets bästa. Folkbokföringsadress eller barnets stadigvarande boendeadress kan vara vägledande vid placering. Om barnet huvudsakligen bor hos den ena av vårdnadshavarna är det tillräckligt om hen accepterar erbjudandet.

Kan vi skjuta fram barnets introduktionsdag på förskolan genom att begära ett uppehåll? 

Nej, introduktion ska påbörjas vid angivet startdatum.

Om barnet har vårdnadshavare i två olika kommuner, kan man då ha förskoleplats i båda kommunerna?

Nej, Göteborgs kommun erbjuder inte placering i två olika kommuner. Vårdnadshavare får komma överens om placering i en kommun.

Schema och vistelsetider 

I vilken omfattning får mitt barn gå på förskola om jag arbetar eller studerar? 

Ditt barn får vara på förskola, pedagogisk omsorg de timmar du arbetar eller studerar inklusive restid. 

Vad menas med allmän avgiftsfri förskola?  

Den lagstadgade allmänna förskolan börjar gälla från och med augusti det år barnet fyller tre år och innebär rätt till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Detta innebär att alla barn inom angivet åldersspann som önskar har rätt till den här omsorgsformen, oavsett vårdnadshavarens sysselsättning.

Du har inte rätt till barnomsorg under grundskolans lov och studiedagar (sommarlov, jullov, läslov, sportlov och påsklov). Vistelsetiden för omsorgsformen bestäms av rektor för verksamheten. Avgiftsfri allmän förskola erbjuds inte inom pedagogisk omsorg.

När ska jag skicka in nytt schema? 

Ändringar i schemat eller vistelsetiden ska du registrera i appen IST Home Skola eller meddela skriftligt till förskolan minst två veckor innan. Det nya schemat börjar gälla först när förskolan har godkänt schemaändringen. Schemat visar vilken tid ditt barn ska komma till förskolan och vilken tid barnet ska bli hämtat. 

Omsorg på studiedagar/helgdagar. Kan jag byta dag? 

Nej, du kan inte byta en dag med barnomsorg till en annan dag vid studiedagar/helgdagar.

Om du har behov av omsorg under studiedagar, anmäl det till personalen på barnets förskola senast två veckor före aktuell studiedag. 

Hur länge kan mitt barn vara ledigt utan att förlora sin plats?

Vid barns frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan.

Meddela rektorn vilket datum ditt barn kommer tillbaka till förskolan. Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta. Vid nyplacering gäller inte rätten till ledighet. Ett barn kan endast ha en längre frånvaro (1-2 månader) en gång per 6-månadersperiod utan att förlora sin plats. Juli månad medräknas inte som ledig månad.

Vi ska åka utomlands en längre tid, får mitt barn behålla sin plats? 

Är det längre än två månader behöver du göra en ansökan, det är chef på placeringsenheten som fattar beslut.

Ladda ner ansökan

Är det sommarstängt på förskola, pedagogisk omsorg? 

Ja, under veckorna 28-31 har förskolorna stängt. Vissa förskolor har sommaröppet, mer information om ansökan till sommarförskola får du via barnets förskola.

Vad händer med min plats om jag blir arbetssökande? 

Du måste anmäla ny grund för placering (sysselsättningen) via e-tjänsten som du hittar på Ändra grund för placering och välja om du vill ha ditt barn 15 eller 25 timmar per vecka på förskolan. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter det att du har blivit arbetssökande eller tidigare om så önskas. 

Hur kontrolleras om jag är arbetssökande?

Förskoleförvaltningen genomför stickprovskontroller för arbetssökande. Vid stickprovskontroll har du fem arbetsdagar på dig att inkomma med intyg om att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Inkommer inget intyg efter fem arbetsdagar tas avgiftsreduceringen bort och ni debiteras enligt en ordinarie placering, men med begränsad vistelsetid 15 eller 25 timmar. Observera, om din inkomst ändras behöver du också uppge en ny inkomstredovisning: Anmäl inkomst

Mitt barn får småsyskon och jag ska vara föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan? 

Rätt till 15 timmar i förskolan gäller för alla föräldrar som är föräldralediga. Den begränsade tiden träder i kraft en månad efter syskonets födelse per automatik eller tidigare om så önskas. Reducerad tid och avgift kan önskas tidigast 60 dagar före planerad födsel.

Vi behöver ansöka om utökad vistelsetid på grund av barnets behov under min föräldraledighet, hur gör jag?

Om ditt barn är i behov av utökad vistelsetid är det ni som vårdnadshavare som måste ansöka om detta. Det är respektive rektor som fattar beslut. För att ansöka fyller du i blanketten: Ansökan om utökad vistelsetid

Jag ska arbeta under föräldraledigheten och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskola. Hur gör jag då? 

Om man som vårdnadshavare väljer att arbeta under sin föräldraledighet går barnet/barnen på tider utifrån vårdnadshavares sysselsättning och ordinarie avgift debiteras.  Du ska ansöka om ändrad grund för placering från föräldraledig till arbetande via e-tjänsten som du hittar på sidan Ändra grund för placering

 • Den vårdnadshavare som arbetar under sin föräldraledighet ska styrka detta med intyg från arbetsgivare. På intyget måste det framgå att det är arbete under föräldraledighetsperioden, där både omfattning och tidsperiod framgår. 
 • När ni ansöker om utökad tid på grund av arbete under föräldraledighet intygar ni att eventuell medsökande också har en sysselsättning (ej föräldraledig).
 • Ni uppmanas också att uppdatera era inkomster. Ni kan uppdatera via e-tjänst eller blankett Anmäl inkomst.
 • När intyg samt ansökan om ändrad grund för placering inkommit till förvaltningen kommer ert ärende handläggas för beslut. Beslutet meddelas till er via mejl samt delges till rektor på berörd förskola. Den utökade tiden börjar gälla först när beslut delges.

Egenföretagare som arbetar under föräldraledigheten ska själv skriva ett arbetsgivarintyg med uppgift om arbetstid. Kopia på F-skattsedel och företagets Registreringsbevis ska bifogas.

De dagar när den ena vårdnadshavare är föräldraledig har de rätt att lämna 3 timmar/dag för de dagar inget arbete finns. Timmarna fördelas i samråd med förskolan.

Jag ska studera under föräldraledighet och behöver därför öka tiden för mitt barn på förskola. Hur gör jag då? 

Du som väljer att studera under din föräldraledighet ska ansöka om ändrad grund för placering från föräldraledig till studerande via e-tjänsten Anmäl grund för placering.

Följande kriterier och tillvägagångssätt gäller:

 • Studierna ska vara studiemedelsgrundande eller yrkesförberedande.  
 • Ska bedrivas på minst halvfart (dagtid).    
 • Du behöver inkomma med registreringsintyg från skolan där du ska studera. (Antagningsbesked är inte tillräckligt som underlag.) Det behöver framgå vad du ska läsa, i vilken omfattning det är och under vilken tidsperiod det gäller. Skicka ditt registreringsintyg till förvaltningen per mejl till forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange barnets namn och personnummer för handläggning av ärendet. 
 • När ni ansöker om utökad tid pga. studier under föräldraledighet intygar ni att eventuell medsökande också har en sysselsättning (ej föräldraledig).
 • Ni uppmanas också att uppdatera era inkomster. Ni kan uppdatera via e-tjänsten Anmäl inkomst

När alla delar har inkommit godkänns din ansökan om att ändra grund för placering. Vid detta godkännande får du information om vilken vistelsetid ni erhåller och under vilken period.

Inkommer inget intyg kommer din ansökan om ändrad grund för placering avslås och vistelsetiden för föräldraledig kvarstå.

Hur kontrolleras att jag studerar under föräldraledighet?

Vi genomför stickkontroller. Det innebär att vi kan begära in intyg om deltagande från dig som studerar eller från aktuellt lärosäte.

Jag är föräldraledig och har det äldre barnet 15 timmar på förskolan. Barnets andra vårdnadshavaren ska vara ledig en dag, får vi den dagen ändå lämna barnet på förskolan? 

Om barnets vårdnadshavare tar ledigt är barnet också ledigt.

Vi båda arbetar eller studerar men en av oss vill ta ut föräldraledigt en dag i veckan för ett av barnen. Kan då det andra barnet vara på förskolan? 

Ja, när du är föräldraledig för ett barn har det andra barnet/barnen rätt till förskola tre timmar per dag. Hur tiden fördelas bestäms av förskolan.

Får mitt barn gå på förskola om jag är sjukskriven? 

Ja, du har rätt att behålla platsen i förskola vid egen sjukskrivning.

Om man är hemma för vård av barn, får det andra barnet då vara på förskolan? 

Ja.

Avgifter och fakturor 

Vad kostar det att ha barnet i förskolan eller pedagogisk omsorg?  

Göteborgs kommun tillämpar maxtaxa och avgift tas ut enligt barnomsorgstaxan. Vi beräknar avgiften i procent (%) på hushållets totala bruttoinkomst. Mer information: Om avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst? 

All skattepliktig inkomst är avgiftsgrundande: 

 • Lön och andra skattepliktiga ersättningar i anställning (innan skatt)
 • Semesterersättning
 • Ersättning för obekväm arbetstid
 • Lön från arbete utomlands
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning, sjukersättning, havandeskapspenning
 • Arbetslöshetsersättning/Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Arbetsmarknadsutbildning/Aktivitetsersättning
 • Pensioner, Vårdbidrag, omvårdnadsdel för barn,
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Livränta (den skattepliktiga delen)

Ej avgiftsgrundande inkomster: 

 • Studiemedel (inklusive bidragsdelen) från CSN
 • Försörjningsstöd
 • Underhållsstöd
 • Etableringsersättning
 • Barnbidrag och bostadsbidrag inkluderas inte i den avgiftsgrundande inkomsten. 

Jag arbetar utomlands och betalar inte skatt i Sverige. Ska jag ändå uppge min inkomst och betala avgift?

Ja, du ska uppge din inkomst även om du inte är skattepliktig i Sverige. Din inkomst är ändå avgiftsgrundande. Det är hushållets samlade inkomst per månad före skatt som avgör hur stor avgiften blir.

När ska jag lämna in inkomstuppgift? 

Du registrerar via e-tjänst eller via blankett i samband med att du erbjuds en plats samt vid varje förändring av hushållets bruttoinkomst som påverkar avgiften, till exempel ändrad lön, familjeförhållanden eller ändrad grund för placering (sysselsättning).  

Jag har lämnat in ny inkomstuppgift men fakturan är inte ändrad? 

När du uppdaterar grund för placering eller inkomstförändringar sker retroaktiv justering för maximalt två månader tillbaka i tiden, om möjligt på nästkommande faktura. Om justeringen gäller längre tillbaka i tiden än två månader så hanteras i avgiftskontrollen mot Skatteverket. Handläggarfel rättas skyndsamt. 

Vad är Skatteverkets avgiftskontroll?

Varje år hämtar förskoleförvaltningen uppgifter från Skatteverket om dina deklarerade inkomster. Uppgifterna jämförs sen med de uppgifter förvaltningen fått från er. Efter det kommer avgift att betalas tillbaka eller krävas in, beroende på om inkomsten varit för hög eller för låg.

Jag jobbar som timanställd och har oregelbunden inkomst. Hur ska jag redovisa min inkomst? 

För att redovisa så aktuella uppgifter som möjligt kan du antingen logga in varje månad och redovisa inkomst alternativt uppge ett genomsnitt. Har du uppgett felaktiga uppgifter kommer detta hanteras i avgiftskontrollen mot Skatteverket.

Vem ska betala fakturan för förskola om barnet växelvis bor hos båda föräldrarna?

När barnet bor växelvis hos vårdnadshavare som inte bor ihop ska faktura sändas till båda hushållen om båda vårdnadshavarna nyttjar platsen. Det innebär att båda vårdnadshavarna är platsinnehavare och därmed betalningsansvariga. Respektive vårdnadshavare betalar halv avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst. 

Hur anmäler jag ändrade familjeförhållanden?

Vid ändrade familjeförhållanden ska ändring av familjebild göras via stadens e-tjänst. Om båda vårdnadshavarna kommer nyttja förskoleplatsen måste detta meddelas till förvaltningen skyndsamt då platsen per automatik vid ändring av familjebild läggs på den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört.

Vid ansökan via e-tjänsten uppger ni under övriga frågor om barnet bor växelvis. Vid ansökan via pappersblankett måste ni fylla delad vårdnad på familj och inkomstuppgift för att ni ska få rätt avgift.

Mejla forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange ändring av familjebild och barnets personnummer. Delad faktura sker endast framåt i tiden, tidigast den förste, nästkommande månad.

Mitt barn fyllde tre år i januari men avgiften är inte ändrad?

Den allmänna förskolan gäller från augusti det år barnet fyller tre år, oavsett när på året barnet fyller.

Vad innebär syskonrabatt?

Syskonrabatt innebär att du betalar en lägre avgift för ditt äldre barn som har en placering på förskola, pedagogisk omsorg eller fritids. För att få syskonrabatt ska barnen vara folkbokförda på samma adress och ha samma räkningsmottagare. Mer information om avgifter: Om avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

 Jag betalar underhållsbidrag till barnets andra vårdnadshavare. Ska jag ändå betala för barnomsorgen?

Om du lämnar barnet på förskola för att du ska kunna arbeta/studera och/eller hämtar barnet innebär det att man är platsinnehavare och därmed betalningsansvarig. Respektive vårdnadshavare betalar halv avgift utifrån sitt hushålls bruttoinkomst.

Förskoleavgiften ingår inte i underhållsbidraget.

Kan jag betala via autogiro? 

Ja, det går bra att betala via autogiro. För anmälan, fyll i blanketten som du hittar på sidan Anmäl autogiro.

Hur hittar jag räkningens OCR-nummer? 

Kontakta Göteborgs Stads Kontaktcenter 031-365 09 60 eller mejla forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange barnets namn och personnummer.

Finns det en betalningsfri månad? 

Nej, du betalar din avgift 12 månader per år. Plats i förskola/pedagogisk omsorg är ett löpande abonnemang med en månads uppsägning. 

Måste jag betala under inskolningstiden, semester och när mitt barn är sjukt? 

Ja. Avgift debiteras från startdatum. Varje månad, även juli, betalar du en avgift för platsen i förskolan. Det gör du oavsett om barnet använder förskoleplatsen eller inte.  

Om ditt barn inte kan vara på förskolan på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Då ska du inkomma med läkarintyg. Skicka intyget till förvaltningen per mejl till forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange barnets namn och personnummer.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar per vecka? 

Nej, avgiften är endast baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad och inte på antal timmar. 

Vad händer om jag inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften till förskolan, alltså har en skuld, får du ett varsel. I varslet står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha kvar platsen. Det framgår vilken dag som platsen inte längre finns kvar för ditt barn om du inte betalar skulden. Om du inte betalar säger kommunen upp ditt barns förskoleplats. 

Om ny betalningsförsummelse inträffar inom sex månader efter tidigare varsel krävs inget nytt varsel innan beslut om uppsägning meddelas. 

Att säga upp platsen 

Hur lång är uppsägningstiden? 

Uppsägningstiden är en månad och räknas från det datum som uppsägningen kommit till förvaltningen.Om barnet har två vårdnadshavare ska båda säga upp platsen.

Säg upp platsen via vår e-tjänst: Säg upp plats

Behöver jag säga upp platsen om jag byter mellan två kommunala förskolor i Göteborg? 

Nej. Du behöver inte säga upp platsen, den avslutas per automatik dagen innan den nya placeringen börjar. 

Mitt barn går på en förskola nu och ska börja i skolan till hösten. Måste jag säga upp förskoleplatsen? 

Säger du inte upp platsen så avslutar vi placeringen fredagen i vecka 27. Vill du avsluta platsen tidigare måste du skicka in din uppsägning en månad innan avslut.

Övrigt 

Hur ansöker jag till en fristående förskola? 

Förskoleförvaltningen har inte hand om de fristående förskolornas ansökningar. Kontakta den fristående verksamheten för att få hjälp. Detta gäller även för andra frågor som till exempel uppsägning, faktura mm.

Vad innebär det att barn med finsk anknytning har förtur till finska förskolor? 

Vid placering på sverigefinsk förskola prioriteras barn med finska som modersmål och barn med finsk anknytning. 

Vi flyttar från Göteborg. Kan vi behålla platsen? 

Vid flytt till annan kommun som har skrivit på samverkansavtal med Göteborg har du rätt att behålla platsen i Göteborg i max 4 månader, under förutsättning att du har ansökt om plats i den nya hemkommunen. Om ingen ansökan görs i den nya hemkommunen avslutas platsen en månad efter flytt till annan kommun. 

Vid flytt utanför samverkansområdet avslutas platsen i Göteborg en månad efter det att folkbokföringsadressen ändrats. 

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om förskolan så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}