Till sidans huvudinnehåll

Dina barns förstärkta rättigheter till finska i förskolan


Här hittar du information om de förstärkta rättigheterna till det finska språket i förskolan.

Förskolans utbildning

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Alla förskolor ska bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Barn som tillhör de nationella minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket.

Tillhör du någon av Sveriges nationella minoriteter med nationella minoritetsspråket finska?

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk omfattar ett förstärkt skydd och stöd av förvaltningsområdena för språken samiska, finska och meänkieli. Göteborgs Stad är en del av det finska förvaltningsområdet vilket betyder att staden är skyldig att ge det finska språket ett förstärkt skydd och stöd.

Om du eller ditt barn identifierar sig med någon nationell minoritet med minoritetsspråket finska så har du eller ditt barn förstärkta rättigheter. Du avgör själv om du tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. Det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med. Minoriteters tillhörighet hänger inte alltid samman med ett minoritetsspråk, exempelvis så finns det romer som talar finska.

Vilka rättigheter har du?

Nedan följer information om vad som gäller för förskolan när det gäller de förstärkta rättigheterna för det finska språket.

Rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på finska

  • Ditt barn har rätt till förskoleplats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.
  • Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska.
  • Vårdnadshavare som begär plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska ska erbjudas det.
  • Göteborgs Stad ska sträva efter att erbjuda barn annan pedagogisk verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska. Med annan pedagogisk verksamhet avses till exempel pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.
  • Vårdnadshavare som ansöker om annan pedagogisk verksamhet för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska.
  • Om det finns en efterfrågan så ska Göteborgs Stad sträva efter att anordna öppen förskola på finska.

Rätten att använda ditt minoritetsspråk – finska

Göteborgs Stad ska under vissa förutsättningar kommunicera med dig på finska:

  • Du har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter i ärenden som gäller dig och ditt barn där Göteborgs Stad är beslutsfattande. Du har rätt till ett muntligt svar på finska om du önskar det.
  • Om du saknar juridiskt biträde har du dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska.
  • Göteborg Stad ska arbeta för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska där detta behövs i kontakten med Göteborg Stad.
  • Om du önskar ska Göteborgs Stad även i övrigt sträva efter att bemöta dig på finska.

Göteborgs Stad får bestämma särskilda tider och plats för att ta emot besök av exempelvis vårdnadshavare som talar finska och ha särskilda telefontider. Rätten att använda finska i kontakten med förskoleförvaltningen kan begränsas till en viss tid och plats, då tolk eller språkkunnig personal kan finnas tillgänglig.

Förskolor som erbjuder utbildning på minoritetsspråket finska

I Göteborg finns det fyra kommunala förskolor med finskspråkig inriktning som erbjuder utbildning på finska.

Förskolorna är:

Förskolorna är öppna för alla barn. Utbildningen för barn med minoritetsspråket finska bedrivs på både svenska och finska. Under vissa förutsättningar har vårdnadshavare också rätt att kommunicera med kommunen på finska.

Ambulerande stöd på minoritetsspråket finska

Vid önskemål från dig som vårdnadshavare kan undervisning på finska även ske genom förskoleförvaltningens ambulerande förskollärare som varje vecka besöker ett flertal förskoleavdelningar i Göteborgs Stad.

Ansökan till förskola med utbildning på finska

Om du önskar förskola och/eller annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråket finska anmäler du det när du ansöker om förskoleplats. Ditt barn behöver inte kunna tala finska för att ansöka om plats.

Vid placering på förskola med finsk inriktning prioriteras barn med finskt modersmål och finsk anknytning, men syskonförtur går alltid före.

Under ingången Ansök till förskola eller familjedaghem finns en digital ansökningsblankett och information om hur du går tillväga vid ansökan om förskoleplats. Information om ansökan finns också på finska.

Vill du att ditt barn lär sig om sin minoritet och sitt språk?

Prata med personalen eller rektorn på din förskola om du önskar att ditt barn får stöd i sin språkutveckling på minoritetsspråket samt utveckling av sin kulturella identitet. Barnet behöver inte kunna tala finska.

Lista över olika dokument

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om förstärkta rättigheter till finska så kan du kontakta förskoleservice som lotsar dig rätt.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}