Till sidans huvudinnehåll

Tömning av fettavskiljare


Restauranger, kaféer och storkök ska ha ett abonnemang för tömning av fettavskiljare hos Kretslopp och vatten. Här hittar du information om hur ofta en fettavskiljare ska tömmas och hur du gör för att beställa uppehåll eller färre tömningar.
Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Därför måste du som är fastighetsägare och har någon verksamhet, som restaurang eller liknande i din fastighet, se till så att fettet avskiljs innan det rinner ut i stadens avloppsledningar. Det bästa sättet att avskilja fett från avloppsvattnet är att installera fettavskiljare. Du måste anmäla till Kretslopp och vatten när du installerar en fettavskiljare. När du ska installera en fettavskiljare måste du anmäla detta till Kretslopp och vatten eftersom fettavskiljare räknas som en fast installation. Anmäl att du ska installera fettavskiljare.

Vem ska ha fettavskiljning

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett i avloppet än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste avskilja fettet så att det inte följer med ut i de kommunala avloppsledningarna. Exempel på sådana verksamheter är:

  • Kök för servering av måltider, t.ex. värdshus, hotell, vägkrogar, restaurang, mottagningskök och gatukök, liksom sallads- och sushibarer och kaféer
  • Anläggningar för grillning, ugnsstekning och stekning
  • Storkök
  • Charkuteriaffärer
  • Bagerier
  • Lokaler för livsmedelstillverkning eller hantering av livsmedel
  • Affärer med butiksgrillning eller manuell delikatessdisk

Så här fungerar en fettavskiljare

När fett från till exempel matlagning och bakning kommer ut i avloppsledningarna stelnar det och fastnar i rören. Detta kan leda till stopp i avloppsledningarna och det kan bildas svavelväte som stinker och orsakar frätskador på ledningarna. Det är något din fastighetsägare måste förhindra, och det bästa sättet att göra det idag är att installera en fettavskiljare. 

En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fetter innan de når det allmänna avloppet. Det fungerar så att slam och tyngre partiklar sjunker till behållarens botten medan fettet samlas på vattenytan.

Så här installerar du en fettavskiljare

Stora mängder fett kräver speciella kärl

Hanterar din verksamhet stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande, räcker det inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också speciella förslutningsbara uppsamlingskärl. Det finns företag som erbjuder kärl, och som hämtar och återvinner ihopsamlat fett från verksamheter.

Kostnader för abonnemang

Beräknad årskostnad 2024 för fettavskiljare med sex tömningar per år

För tömning med fast intervall betalar du 587 kr/gång, plus 557 kr/m³ för det material vi suger upp. Båda priserna är utan moms. Extra kostnader på grund av avstånd till fettavskiljaren eller extra arbetsinsats kan tillkomma.

Här kan du se vad det kostar att tömma din fettavskiljare

Detta är exempel på vad det kan komma att kosta. Exemplen utgår från att hela fettavskiljaren töms varje gång.

Exempel på årskostnad för tömning:

Fettavskiljarens storlek (m3)

Årskostnad 2024
Sex tömningar per år
(kr, utan moms)

1

6 864

2

10 206

3

13 548

4

16 890

5

20 232

6

23 574

Har du en större fettavskiljare och vill ha hjälp med att räkna ut vad årskostnaden kan bli, ring eller mejla vår kundservice.

Tömning av fettavskiljare

Kretslopp och vatten ansvarar för tömning av fettavskiljare från verksamheter som genererar hushållsavfall, till exempel restauranger och storkök. Du beställer tömning av fettavskiljare hos vår kundservice. Själva tömningen görs sedan av vår entreprenör. Övriga verksamheter (livsmedelsindustrier) ansvarar själva för tömningen av sina fettavskiljare, och kan anlita valfri entreprenör för tömning.

Fettavskiljare ska tömmas vid behov för att fungera bra. Om tömningen görs för sällan förlorar fettavskiljaren sin funktion och ledningarna riskerar att sättas igen. De fettavskiljare där vi på Kretslopp och vatten ansvarar för tömningen ska dock tömmas minst sex gånger per år.

Fettavskiljaren ska alltid fyllas med vatten efter tömning för att den ska fungera. Hur länge du ska spola vatten för att fylla på beror på hur stor fettavskiljaren är. Om du är osäker på hur länge du ska spola eller hur du ska göra för att fylla på fettavskiljaren med vatten bör du kontakta den som installerat den.

Vill du göra uppehåll i tömningarna?

Om din verksamhet är stängd under minst åtta veckor i följd och du vill ha uppehåll i tömningen av fettavskiljare kan du skriftligt ansöka om det hos oss på Kretslopp och vatten. Tänk på att ansöka i god tid innan uppehållet ska börja. Vi kan bevilja dig uppehåll i tömningen i maximalt tre år. Det kostar inget att ansöka om uppehåll.

Här hittar du vår blankett för Anmälan om uppehåll i hämtning för fettavskiljare

Mejla den ifyllda blanketten — du kan fylla i den direkt i din dator — till vår kundservice. Du kan också posta den ifyllda blanketten som brev. 

Efter du har fått beviljat uppehåll kommer vi att tömma din fettavskiljare en sista ordinarie gång enligt tömningsschemat för din avskiljare. Dagen efter denna tömning börjar din uppehållsperiod. Eftersom fettavskiljaren måste vara tom på fett när uppehållet börjar, kan startdatum för ditt uppehåll bli ett annat än det du önskat. Om du vill att uppehållet ska börja tidigare måste du beställa extra tömning, och uppehållet börjar då dagen efter att den tömningen är gjord.

Glöm inte att även anmäla uppehåll i hämtningen av dina sopor. Det kan du också göra på blanketten ”Anmälan om uppehåll i hämtning för fettavskiljare”.

Vill du ha färre tömningar av din fettavskiljare?

Om din verksamhet inte är stängd i minst åtta veckor, men du tror att det skulle räcka med färre tömningar av fettavskiljaren än vad vi kräver kan du ansöka om dispens – undantag – för så kallat utsträckt hämtningsintervall, det vill säga längre tid mellan tömningarna.

Här hittar du vår blankett för dispens för tömning av fettavskiljare

Mejla den ifyllda blanketten — du kan fylla i den direkt i din dator — till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du kan också posta den ifyllda blanketten som brev till oss. Adressen hittar du i slutet av sidan. Märk kuvertet "Fettavskiljare".

Det kostar 5 720 kr (2024), utan moms, per fettavskiljare att ansöka om dispens. Avgiften täcker Kretslopp och vattens kostnader för den utredning av frågan vi gör. När din ansökan har kommit in utreder en av våra handläggare om du kan få dispens eller inte. Handläggaren kontrollerar bland annat fettavskiljaren minst en gång inför eller i samband med ordinarie tömning.

Det finns ingen garanti för att din verksamhet får dispens. Beslutet beror på vad utredningen vi gör kommer fram till. Fettavskiljaren fortsätter att tömmas som vanligt tills utredningen är klar och beslut om eventuell dispens har fattats.

Om du får dispens kommer den att vara tidsbegränsad och gälla normalt som mest i fem år. Vårt mål är att du ska få beslutet inom fyra månader från det att ansökningsblanketten har kommit in till oss på Kretslopp och vatten. Vi kan behöva kontrollera fettavskiljaren vid ett par ordinarie tömningar. Om du har frågor om den dispensansökan du skickat in till oss, mejla till fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se .

Efter att du har fått beslutet kommer du att få en faktura på avgiften för dispensansökan.

Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållanden till Kretslopp och vattens kundservice. En dispens upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden. En dispens upphör också att gälla om det skulle uppstå problem med fettavlagringar i den allmänna spillvattenanläggningen.

Hur du installerar fettavskiljare

Fettavskiljare för verksamheter

Regler för behandlingen av fett

Föreskrifter för avfallshantering

ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Du hittar mer om hur du ska göra i Boverkets byggregler

Mejla oss om du har frågor

Mejla oss direkt på fettavskiljare@kretsloppochvatten.goteborg.se om du har frågor om fettavskiljare.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}