Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet (Bostad2021)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel och utbildningsfunktioner vid Fixfabriksområdet inom stadsdelarna Kungsladugård och Sandarna. Detaljplanen innebär ca 1000 nya lägenheter i en blandad stadsbebyggelse samt bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan. Detaljplanen är den första i genomförandet av programmet för Fixfabriksområdet med mera.


Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-11-06, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5432.Modell över planområdet i Cityplanner >>
Modellen togs fram till samrådet och mindre justeringar har gjorts i planen sedan dess utan att den uppdaterats.

* Panorera genom att högerklicka och flytta musen.

* Zooma in eller ut genom att scrolla med musen.

* Rotera genom att hålla in ctrl och Alt och röra musen.

* Ställ dig på en plats för att titta därifrån genom att dubbelklicka på den platsen (kan vara på marken, i ett fönster etc)

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.9095744360336,57.686320026792885]},"properties":{"id":"BN1578/15","name":"Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet (Bostad2021)","address":"","preamble":"","header":"Majorna - Bostäder i Fixfabriksområdet (Bostad2021)","body":"Plan utökat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1578/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1578/15
 • Diarienummer FK FN6684/15
 • Planens formella namn Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen

Kontaktuppgifter

Mikaela Löndén

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031 - 368 10 72
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs stad, och privat

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - Överklagad

  Planen är för närvarande överklagad

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.