Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

Stora Amundön Foto: Evelina Eriksson

Syftet med att bilda naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård är att säkerställa områdets stora natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Stora Amundön är ett omtyckt tätortsnära bad- och promenadområde. Här finns också grunda vikar och ålgräsängar som är värdefulla för fisk och andra havslevande djur och växter.

Vad händer just nu?

Naturreservatet är laga kraftvunnen (2020-10-08).

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.915504186637865,57.59330907715326]},"properties":{"id":"BN0504/06","name":"Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård","address":"","preamble":"","header":"Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård","body":"Laga kraft.. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0504/06","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0504/06

Kontaktuppgifter

Marie Nyberg

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 31
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Fredrik Wejde

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 21
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede.

  Planerade naturreservat finns listade i översiktsplanen för Göteborg. Både kommunen och länsstyrelsen kan bilda naturreservat. De kommunala naturreservat som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta. Reservatsärendena redovisas för nämnden vid flera tillfällen under processen.

 2. Information och samråd.

  Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

 3. Inför antagande.

  Efter samråds- och yttrandefasen görs eventuellt mindre ändringar av reservatsförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Eventuellt kan naturreservatet behöva antas av kommunfullmäktige, efter godkännande av byggnadsnämnden.

 4. Laga kraft.

  Om reservatsbeslutet inte överklagas kan det vinna laga kraft tre veckor efter det att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Reservatet och dess föreskrifter börjar då gälla.