Plan- och byggprojekt

Översiktsplan för Göteborg

Göteborg är en växande storstad och fungerar som kärna och motor för hela regionen. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg och regionen ska fortsätta ha en god tillväxt. Översiktsplanen tar höjd för en befolkningstillväxt på ca 250 000 nya invånare i Göteborg. Göteborgs fortsatta utbyggnad kommer i huvudsak att ske inom det sammanhängande stadsområdet. Största delen av tillkommande bostäder och samhällsservice föreslås framförallt genom förtätning och kompletteringsbebyggelse i innerstaden och mellanstaden. En stor del av detta förväntas ske genom omvandling av tidigare hamn och industriområden. I ytterstaden föreslås utbyggnad främst i utpekade större samhällen. Samtidigt som Göteborg växer står staden inför stora utmaningar där stadsutvecklingen måste vara en del av lösningen. Det handlar dels om förbrukningen av naturresurser och klimatpåverkan, dels om att Göteborg är en delad stad med stora skillnader i livsvillkor och hälsa. För att nå målet om en hållbar stad utgår översiktsplanen från den övergripande inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Översiktsplanen innehåller särskilda inriktningar för de geografiska delområdena Angered, Östra mellanstaden, Sydvästra mellanstaden och Centrala Hisingen. Inriktningar finns även för allmänna intressen såsom natur- och kulturmiljöer, miljö och klimataspekter, utformning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark och vatten samt bostadsbebyggelse.

Granskningshandlingen för den nya översiktsplanen finns på en digital plattform. Länk till granskningshandlingen

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i utställningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Välkommen till digitala informationsmöten
För den som vill veta mer om förslagen och ställa frågor finns det möjlighet att göra detta vid nedan informationsmöten.
Länk till informationsmöte om översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg 31 mars kl 17.30

Länk till informationsmöte om översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda 14 april kl 17.30

Tänker du ansluta till mötena vid en dator kan du nå dessa via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Telefontider
Under pandemin kompletterar vi våra digitala möten med tider då du kan ringa och ställa dina frågor. Telefonnumret du når oss på är 031-368 17 50.

Telefontiderna för översiktsplanen är:
26 april kl 16-18, 5 maj kl 8-10, 17 maj kl 16-18, 25 maj, kl 11-13 och 1 juni kl 8-10

Telefontiderna för översiktsplan fördjupad för centrala Göteborg är:
28 april kl 11-13, 6 maj, kl 16-18, 10 maj, kl 16-18 och 28 maj kl 8-10

Telefontiderna för översiktsplan fördjupad för Högsbo-Frölunda är:
15 april, kl 8-10, 19 april kl 16-18, 27 april, kl 16-18 och 4 maj kl 11-13

Synpunkter kan lämnas senast 2021-06-28

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0199/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området