Till sidans huvudinnehåll

Vatten- och avloppstaxa


Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads VA-taxa för år 2023. År 2022:s taxa finns i pdf-form en bit ned på sidan.

Nu börjar vi fakturera kvartalsvis om du har halvårsfaktura

12 september 2023

I oktober byter vi vårt interna kundsystem och börjar fakturera kvartalsvis på fasta kvartal för dig som har halvårsfaktura. Din faktura delas upp och skickas ut fyra gånger per år i stället för två. Får du redan din faktura kvartalsvis blir det ingen ändring på hur ofta du får den, men du kommer att få den på fasta kvartal. För dig som har månadsfaktura blir det ingen ändring.

I övergången från det gamla systemet till det nya kommer du att bli fakturerad två månader i rad, i september för perioden till och med augusti och i oktober för september månad. 

Vi gör detta för att få ett jämnare inflöde av intäkter, vilket gör att vi minskar våra räntekostnader, vilket i sin tur betyder att vi håller nere kostnaderna för våra kunder.

Det vatten du får ur kranen kostar ungefär två öre per liter. Då ingår även rening av vattnet när det blivit avlopp. Här kan du läsa mer om vad som ingår i avgiften som du betalar.

Så här fungerar vatten- och avloppstaxan

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar. Den fasta delen beror på hur stort vattenflöde fastigheten kräver och baseras på vattenmätarens storlek. Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du gör av med. Du betalar drygt 19 kronor per kubikmeter (1 000 liter) med moms, medräknat avgiften för avloppet. I snitt använder en göteborgare 140 liter vatten per dygn. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

VA-brukningsavgifter 2023

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2022

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Brukningsavgiften, som på fakturan tidigare har varit en gemensam post för vatten och avlopp, delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Uppdelningen innebär att du som kund enbart kommer att betala för de av dessa tre tjänster som du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Läs mer om dagvattentaxan här .

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Brukningsavgifter

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Mätarstorlek


Kronor per kubikmeter

Utan moms

Med moms

Dricksvatten

8,29

10,36

Spillvatten

8,54

10,68

Dricksvatten och spillvatten

16,83

21,04

Fast avgift

För småhusfastighet betalar du en fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet.

Mätarstorlek

Dricksvatten

Spillvatten

Dricksvatten och spillvatten

Kronor per mätare och år

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Småhus

1 288

1 611

1 059

1 323

2 347

2 934

qn 2,5

3 095

3 869

2 537

3 171

5 632

7 040

qn 6

7 424

9 280

6 092

7 615

13 516

16 895

qn 10

12 377

15 471

10 154

12 693

22 531

28 164

Dn 50

15 469

19 336

12 695

15 868

28 163

35 204

Dn 80

39 603

49 503

32 496

40 620

72 098

90 123

Dn 100

59 403

74 254

48 742

60 928

108 145

135 182

Dn 150

133 039

166 299

109 164

136 455

242 203

302 754

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt "småhus" i tabell nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Servicedimension dagvatten

Kronor per serviceanslutning och år

 

Utan moms

Med moms

Småhus

1 748

2 185

0-160 mm

6 990

8 737

175-180 mm

8 979

11 224

200 mm

10 979

13 724

215-225 mm

15 728

19 660

250 mm

16 721

20 901

300-315 mm

27 959

34 949

350 mm

38 059

47 573

375-380 mm

43 691

54 613

400 mm

49 709

62 137

450 mm

62 911

78 639

500 mm

77 668

97 085

600 mm

111 843

139 804

800 mm

198 834

248 542

1000 mm

310 673

388 342

1200 mm

447 370

559 212

2000 mm

1 242 697

1 553 372

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen, och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta kostar det 2,18 kr utan moms per kvadratmeter . För ej hårdgjord yta kostar det 0,81 kr utan moms per kvadratmeter .

Fast avgift för vattenmätare i brunn

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för merkostnader i samband med byte av mätaren. Du betalar för varje brunn du har och om det finns flera mätare samma brunn får du betala för den största mätaren. 

Mätarstorlek

 

Kronor per mätarbrunn och år

Utan moms

Med moms

Småhus

531

664

qn 2,5

531

664

qn 6, qn 10

1061

1326

DN 50, DN 80, DN 100

1593

1991

Andra avgifter

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd av Kretslopp och vatten, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina skyldigheter i något avseende, får fastighetsägaren betala för detta till Kretslopp och vatten enligt tabellen nedan.

Åtgärd

Kronor per åtgärd

 

Utan moms

Med moms

Nedtagning, inklusive uppsättning, av vattenmätare på kundens begäran:
qn 2,5, qn 6, qn 10
DN 50
Sommarmätare

 

 

963
2 171
1 521

 

 

1 203
2 713
1 901

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri:
qn 2,5, qn6, qn 10
DN50, DN 80
DN 100 och större

 

1 582
2 784
3 875

 

1 977
3 480
4 844

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid förkommen vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50

 

 

1 416
1 698
2 115
4 642

 

 

1 771
2 123
2 644
5 802

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning
av vattenmätare eller åtgärd avseende LTA-pump

613

766

Avgift för pulsmätare

650 kr/år

812 kr/år

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund:
   - helgfri måndag – fredag kl 07.30 – 16.00
   - övrig tid

 

1 226
1 962

 

1 533
2 453

Hyra av vattenmätare:
qn 2,5
qn 6
qn 10
DN50
DN 80
DN 100
DN 150

 

3,56 kr/dag
4,84 kr/dag
6,50 kr/dag
16,37 kr/dag
19,13 kr/dag
26,43 kr/dag
39,67 kr/dag

 

4,45 kr/dag
6,06 kr/dag
8,12 kr/dag
20,46 kr/dag
23,91 kr/dag
33,03 kr/dag
49,59 kr/dag

Anläggningsavgifter för nya anslutningar

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift. En servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till en fastighet. Tomtyteavgiften och förbindelsepunktsavgiften speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket bostaden utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga lokalt ledningsnät.

VA-anläggningsavgifter 2023

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2022

Servisavgift

Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt, normalt en var för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten, i samband med utbyggnad av ledningsnät. Etableringsavgiften tillkommer när servisledningar läggs efter beställning från fastighetsägaren och i efterhand ansluts till ledningsnätet. Om servisledningen är längre än normalt kostar det extra för den sträcka som överstiger 10 meter.

Servisavgift

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus och Allmän plats

106 000

132 500

Övrig fastighet

166 000

207 500

Schaktöppningsavgift för Småhus och Allmän plats

52 000

65 000

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet

88 000

110 000

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m

11 000

13 750

Lång servis för Övrig fastighet och Allmän plats, kronor per meter överstigande 10 m

17 000

21 250

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten

För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. Två eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn).

Förbindelsepunktsavgift V/S

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

64 000

80 000

qn 2,5

165 000

206 250

qn 6

398 000

497 500

qn 10

664 000

830 000

DN 50

830 000

1 037 500

DN 80

2 123 000

2 653 750

DN 100

3 187 000

3 983 750

Förbindelsepunktsavgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, förbindelsepunktsavgift enligt ”småhus” i tabell nedan. Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension.

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”Småhus” i tabellen. Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar avgift för ”Övrig fastighet”.

Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgiften för större dimensioner än de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl. 

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

14 000

17 500

150 / 160 mm

57 000

71 250

200 mm

90 000

112 500

215 / 225 mm

130 000

162 500

250 mm

137 000

171 250

300 / 315 mm

226 000

282 500

400 mm

399 000

498 750

500 mm

625 000

781 250

Tomtyteavgift

Avgiften gäller småhusfastighet, övrig fastighet och obebyggd fastighet. Avgiften är 90 kr/m² tomtyta utan moms, och 112,50 kr/m² med moms.

VA-bestämmelser som pdf

Bestämmelser som gäller vatten- och avlopp i Göteborg hittar du i pdf-dokumenten nedan.

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar i det kommunala VA-nätet, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Läs mer och registrera dig för sms vid störningar

Ska du flytta?

Här gör du flyttanmälan och ändrar samtidigt både ditt avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om vatten- och avloppstaxa så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}