Till sidans huvudinnehåll
Skog och naturområde

Skötsel av skog och natur

Naturen och skogen har ett stort värde för många människor men de har också ett eget värde. Skog och natur är viktig för vår hälsa och våra upplevelser.

Skötsel av natur

En rik mångfald av olika växt- och djurarter i våra grönområden har dessutom en stor betydelse för vår framtida överlevnad. Därför arbetar Göteborgs Stad, tillsammans med andra organisationer och myndigheter, för att nå målen i Agenda 2030, bland annat Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

Naturvårdsprogrammet

I skötseln av Göteborgs naturområden utgår vi från

Stadsmiljöförvaltningens naturvårdsprogram.

Naturvårdsprogrammet ger bland annat svar på varför det behövs fler träd- och rishögar i naturen, hur vi gör för att återskapa gamla betesmarker och varför skogsbryn är viktiga för djurlivet.

Genom att vårda naturmarken vill Göteborg Stad:

  • få människor att vilja vara och röra sig i naturen
  • bevara och utveckla den biologiska mångfalden
  • bevara historiska lämningar och göra dem synliga.

Naturinventering

För att kunna bevara djur och växter måste vi ta större hänsyn till dem och de områden de lever i, till exempel när nya bostadsområden och vägar byggs.

Därför inventerar Göteborgs Stad förekomsten av olika arter samt undersöker deras tillstånd. Det görs i såväl parker som i våra skogar, ängar, sjöar, vattendrag och havsområden. I djur- och naturkartan hittar du ovanliga djur och naturtyper. Informationen utgår från inventeringarna. Du kan läsa om undersökningarna i de rapporter som tas fram av miljöförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen.

Skötsel av skog

Göteborgs Stad äger omkring 11 000 hektar skogsmark och annan trädbevuxen naturmark. Ansvaret för skogsmarkens förvaltning och skötsel delas enligt beslut i Kommunfullmäktige mellan exploateringsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen .

Stadsmiljönämndens ansvar

Stadsmiljönämnden ansvarar för ungefär 6 000 hektar skogsmark som har stora frilufts-, natur- och kulturvärden enligt översiktsplanen. Det gäller också skyddad mark, till exempel naturreservat eller mark planlagd som park- eller naturområde. All kommunalt ägd skog som är skyddad som naturreservat förvaltas därmed också av stadsmiljönämnden.

Exploateringsnämndens ansvar

Exploateringsnämnden ansvarar för den skogsmark som inte är planlagd som naturreservat, grönområde eller motsvarande vilket motsvarar 4 700 hektar skogsmark.

Skogspolicy för Göteborgs Stad 

Skogspolicy

Exploateringsförvaltningens skogar - analys och sammanställning från skogsbruksplan

Exploateringsförvaltningens skogar - analys och sammanställning från skogsbruksplan.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om skötsel av skog och natur så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}