Till sidans huvudinnehåll

Växter och djur


Göteborg bjuder på en mångfald av naturtyper som gör att många olika växter och djur trivs här. Om du är uppmärksam kan du hitta både vanliga och lite mer sällsynta kryp och växter.

Göteborgs omväxlande natur

Göteborg har en mycket varierad natur, med allt från stadens parker och grönområden till vidsträckta skogar, skärgårdsmiljöer och blommande ängar. Tack vare variationen finns många olika växter och djur. Här finns de allra vanligaste vilda djuren så som älg, räv, rådjur och duvor. Men här finns också djur och växter som är ovanliga i Sverige.

Ovanliga djur och växter

Några djur och växter som är ovanliga i resten av landet är ganska vanliga här i Göteborgsområdet. Dessa arter behöver vi i Göteborg ta ett extra stort ansvar för. Det gäller till exempel strandpaddan som lägger sina ägg i hällkar ute på skärgårdsöarna.

Ett annat sådant djur är alkonblåvingen, en liten blå fjäril som är helt beroende av att både klockgentiana och rödmyror finns. Några andra fjärilar som är ovanliga i Sverige men som finns i Göteborg är strandkvanneplattmal och strandkvanneblomvecklare, som båda lever på växten strandkvanne. Ytterligare ett exempel på en av Göteborgs ansvarsarter är källkvicklöparen. Det är en liten skalbagge som bland annat lever i leriga skredområden längs Lärjeån. Knölnaten är en vattenlevande växt som är ovanlig i Sverige, men som finns på flera platser i Göteborg. Om du tittar noga kan du få se den växa i Kvillebäcken och i Mölndalsån. I Göteborg finns också många gamla träd, framförallt i parker, alléer och kyrkogårdar. I och på träden lever många arter, till exempel fladdermöss, svampar och insekter.

Rapportera gärna fynd av både vanliga och ovanliga arter till Artportalen. På så sätt hjälper du till att kartlägga den biologiska mångfalden. Här kan du också själv hitta de fynd som finns av olika arter i Göteborg.

Skyddade arter

Det finns många arter som är skyddade inom EU, vilket betyder att man inte får skada arten eller dess livsmiljöer. Vissa av de skyddade arterna har minskat kraftigt i Europa på senare år, men kan lokalt finnas kvar i ganska stor omfattning. I Göteborg kan man hitta flera fridlysta arter som större vattensalamander, hasselsnok och vissa orkidéer. I djur- och naturkartan kan du se exempel på platser där några av de fridlysta arterna finns, så som fladdermöss och grod- och kräldjur.

Miljöproblem som hotar djur och växter

Många djur och växter i Sverige är utrotningshotade, liksom i resten av världen. I de allra flesta fallen är det vi människor och våra aktiviteter som är orsaken. Det är framförallt att vi ändrar markanvändningen och att vi nyttjar land- och vattenmiljöer för hårt som gör att arterna riskerar att dö ut. I Sverige har till exempel igenväxning av naturbetesmarker och ängar, kalhyggesbruk i skogarna och överfiske lett till att många arters livsmiljöer försämrats eller försvunnit. Klimatförändringar, miljögifter och invasiva främmande arter är fler miljöproblem som hotar den biologiska mångfalden.

Tillståndet i Göteborg

Skogsbruk, jordbruk och fiske finns också i Göteborg, men här är finns också andra mänskliga aktiviteter som ger växter och djur problem. Utbyggnad av bostadsområden, köpcentrum och vägar tar mycket mark i anspråk. De asfalterade och bebyggda ytorna förstör inte bara livsmiljöerna, utan skapar också barriärer som hindrar arterna från att sprida sig mellan kvarvarande naturområden.

Vad gör vi åt situationen?

Göteborgs Stad har som mål att kommunen ska ha ett varierat landskap med en bevarad mångfald av djur och växter. Det innebär att det måste finnas livsmiljöer där djuren och växterna kan leva. Det måste också finnas möjligheter för dem att sprida sig mellan olika naturområden.

Naturinventeringar

För att kunna bevara djur och växter krävs det att vi vet var de finns, så att vi kan ta hänsyn till dem och de områden som de lever i. Det gäller till exempel när vi planerar nya bostadsområden och vägar. Därför inventerar Göteborgs Stad förekomsten av olika arter. Naturinventeringar görs också i samband med specifika plan- och byggprojekt.

Som komplement till naturinventeringar och för att kartlägga arter och naturmiljöer arbetar Göteborgs Stad med ekologiska landskapsanalyser.

Miljö- och klimatprogram

Varje år gör vi en uppföljning av Göteborgs Stads miljömål. Du kan läsa mer om detta i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 

Kompensation av natur- och rekreationsvärden

När vi planerar nya bostadsområden eller andra byggnader och vägar, arbetar vi efter principen att i första hand försöka skydda naturen, genom att undvika att påverka den eller att göra skadan så liten som möjligt. Om det inte går utan att skada naturen, gör vi istället åtgärder som syftar till att kompensera för den skada som den nya bebyggelsen kommer att ge. Det kan till exempel handla om att kompensera nedtagna träd genom att plantera nya träd på en plats i närheten. Du kan läsa mer om detta på sidan Grönytefaktorer och kompensationsåtgärder.

Kommunala naturreservat

Göteborgs Stad arbetar med att ta fram förslag på nya naturreservat. Läs om stadens aktuella arbeten med naturreservat

Naturpedagogiska projekt

För att stimulera skolor och förskolor att arbeta med biologisk mångfald har Göteborgs Stad genomfört flera naturpedagogiska projekt under de senaste åren. Bland annat har pedagoger fått utbildning inom temana fjärilar, livet i död ved och pollinerande insekter.

Fler uteklassrum har skapats runtom i Göteborg de senaste åren, för att ge fler skolor och förskolor möjlighet att ha undervisning utomhus. Här finns uteklassrummen

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöläget i Göteborg så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}