Till sidans huvudinnehåll

Lantmäteriprocessen

Hur går en lantmäteriförrättning till? Här får du en inblick i alla steg som ingår i lantmäteriprocessen.

Ansökan och handlingar

Din ansökan ska vara skriftligt undertecknad av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt. Ansökan kan även ske digitalt med e-signatur via vår e-tjänst. Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud undertecknar ansökan. Om det finns bouppteckning, köpeavtal eller andra överenskommelser är det viktigt att du bifogar original eller bestyrkt kopia.

I din ansökan talar du om vad du vill få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga en skiss med förändringen så att missförstånd kan undvikas. Om en överenskommelse mellan samtliga berörda parter finns redan från början kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

Har du köpt, fått eller bytt till dig del av fastighet måste du ansöka om en lantmäteriförrättning inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats, annars blir överlåtelsen ogiltig. Bifoga köpehandlingen med ansökan.

Mer information om hur du ansöker och länk till ansökningsblankett eller e-tjänst hittar du på ansökan om lantmäteriförrättning. Har du frågor inför din ansökan eller vill ha hjälp att fylla i ansökningshandlingen kan du besöka oss eller kontakta oss via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Handläggning

När ansökan tagits emot gör vi en kort utredning av ärendet. När detta är gjort skickas en bekräftelse på att ärendet har mottagits. Finns det uppenbara tveksamheter i ansökan kontaktar vi dig. Därefter placeras ärendet i produktionsplan. Produktionsplaneringen sker med hänsyn till ankomstdatum och ärendets karaktär.

Mer information om handläggningstider finner du i anslutning till ansökan om lantmäteriförrättning.

Den handläggare som får ärendet tar personlig kontakt med dig och kan normalt uppskatta en förväntad handläggningstid. När en handläggare är utsedd har ärenden av enklare karaktär normalt två till tre månaders handläggningstid. Övriga ärenden tar oftast längre tid.

Går din idé att genomföra?

Lantmäterimyndigheten utreder om det är andra som berörs av förändringen. Denna utredning är ett skydd för såväl enskildas och allmännas intressen och innebär bland annat att information söks om planer, bestämmelser, fornlämningar, rättigheter och inteckningar, men också om hur förändringen påverkar din och andra fastigheter.

Utifrån dessa förutsättningar undersöker vi sedan om din idé går att genomföra utifrån de lagar och bestämmelser som gäller för just den åtgärden. Vet du någon som har rätt att använda den del av fastigheten som berörs av förrättningen, till exempel arrendatorer eller servitutshavare så meddela oss detta.

Fält- och kartarbete

I de flesta förrättningar måste någon form av fältarbete göras, till exempel inmätningar och markering av nya gränspunkter. Före och efter fältarbetet behöver vi göra tekniska beräkningar och kartframställning.

Vi kallar till ett sammanträde

Ibland behöver vi träffa dig och de andra sakägarna för att diskutera den sökta åtgärden. Vi kallar då till ett lantmäterisammanträde. Vid mer komplicerade förrättningar eller där berörda parter inte är överens, måste vi alltid kalla till sammanträde för att alla som är berörda ska kunna framföra sina synpunkter samt att försöka finna lösningar som alla kan enas om.

Om överenskommelse inte kan träffas så måste förrättningslantmätaren ändå fatta beslut utifrån gällande lagregler. Tänk på att en överenskommelse mellan parter förenklar handläggningen, vilket i sin tur medför lägre förrättningskostnad.

Beslut och förrättningen avslutas

Beroende på vilka åtgärder som din sökta förrättning omfattar tar förrättningslantmätaren ett antal beslut. Alla beslut redovisas i protokollet med eventuell tillhörande karta och beskrivning. Besluten kan innebära att vi antingen tillåter den sökta åtgärden eller att vi ser att den inte är möjlig att genomföra.

När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara skickas normalt en underrättelse ut till alla berörda parter om att förrättningen avslutats.

Överklagande

Om du som sakägare är missnöjd med något beslut så har du möjlighet att överklaga. I protokollet och på underrättelsen om avslutad förrättning finns uppgifter om hur du går tillväga för att överklaga.

Observera att din skrivelse måste ha inkommit till oss inom den angivna tiden för att den ska kunna behandlas. Det är mark- och miljödomstolen som sedan behandlar ditt överklagande.

Laga kraft och registrering

Om ingen har överklagat förrättningen så vinner den laga kraft och registreras i fastighetsregistret. Om förrättningen har överklagats så vinner den laga kraft (blir gällande) först efter domstolsbehandlingen. När registreringen är klar blir beslutet gällande mot andra parter. Exempelvis får nybildad fastighet en egen fastighetsbeteckning, till exempel Nordstaden 15:12.

Om du behöver söka lagfart ska du vända dig till fastighetsinskrivningen, som är en del av statliga lantmäteriet.

Löpande räkning eller fast pris?

När ansökan inkommer till oss börjar vi att debitera för vårt arbete. Fundera redan nu på om du vill ha löpande räkning eller fast pris. När ditt ärende fördelas till handläggare kan vi bedöma om det är möjligt att beräkna ett fast pris och då erbjuda dig en överenskommelse om det. Om det visar sig att din förrättning inte går att genomföra, så kommer du ändå att debiteras för nedlagd tid, oavsett om du valt löpande räkning eller fast pris.

Avgiften beräknas efter den tid det tar att handlägga förrättningen. Du hittar aktuella priser under Vad kostar en lantmäteriförrättning?

Fakturering

Efter registrering skickar vi ut en kopia på förrättningsakten och räkning på förrättningskostnaden till de som angetts i ansökan.

Arkivering

Förrättningshandlingarna är en offentlig handling och finns, efter att förrättningen är avslutad och registrerad på stadsbyggnadsförvaltningens arkiv.

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}