Till sidans huvudinnehåll

Startbesked


När en åtgärd kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska du alltid invänta ditt startbesked från oss.

När behövs ett startbesked?

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Det räcker alltså inte att du har fått ett beviljat lov. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen. Börjar du bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut.

När får man startbesked?

Ett startbesked utfärdas efter, eller i samband med att ett lov eller en anmälan beviljas och när vi ser att åtgärden antas uppfyllakraven i plan- och bygglagen, med tillhörande föreskrifter. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats eller om ett samråd inte behövs, direkt i bygglovbeslutet. Handlar det om en anmälningspliktig åtgärd ges startbesked när vi ser att åtgärden antas uppfyllakraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Vad innehåller ett startbesked?

I startbeskedet fastställer vi den kontrollplan som ska gälla. Det framgår också vilka villkor som ska gälla, för att få påbörja åtgärderna och vilka handlingar som ska lämnas in, för att ett slutbesked ska kunna ges.

I startbeskedet ska det också stå om utstakning behövs. Finns det krav i annan lagstiftning ska vi ge upplysningar om det i startbeskedet. Det kan till exempel handla om tillstånd om brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum.

Hur länge gäller ett startbesked?

Startbeskedet har samma giltighetstid som ett bygg-, mark- eller rivningslov, det vill säga fem år efter att lovet vunnit laga kraft. Startbeskedet till ett anmälningspliktigt ärende, till exempel installation av eldstad, upphör att gälla två år efter att det gavs.

Vad kostar ett startbesked?

Vi tar ut en avgift för utfärdande av startbesked.

Läs mer i avgifter och taxa

Annat att tänka på i samband med startbesked

Beställning av kommunal VA-anslutning behöver vara godkänd av Kretslopp och vatten innan vi kan ge ett startbesked. Tänk på att vara ute i god tid innan planerad byggstart.

Tänk på att kontakta din elnätsleverantör om du vill ansluta dig till fasta elnätet. Ellevio   om fastigheten ligger i Askim eller Södra skärgården. Göteborg energi   för övriga fastigheter inom Göteborgs kommun.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}