Till sidans huvudinnehåll

Dagsljusredovisning


Är dagsljustillgången begränsad i rum som behöver dagsljus på grund av till exempel små fönster, skymmande byggnader eller balkonger? Då kan du behöva göra en dagsljusutredning när du bygger nytt eller bygger om.

God tillgång till direkt dagsljus i rum är ett tekniskt egenskapskrav enligt avsnitt 6:322 i boverkets byggregler (BBR). Dagsljuset i rummen påverkas av planlösningar, balkonger samt storlek och placering av fönster. Om dagsljustillgången är begränsad måste du redovisa en dagsljusutredning vid det tekniska samrådet, inför startbesked. Du bör skicka in dagsljusutredningen redan i samband med bygglovsansökan, så att vi tidigt i processen kan skapa goda förutsättningar att uppfylla dagsljuskraven.

För att få information om du behöver en dagsljusredovisning i ditt projekt kan du ta en tidig kontakt med stadsbyggnadsförvaltningens kundservice. Om du redan har lämnat i en ansökan kontaktar du din handläggare.

Så gör du dagsljusredovisningen

Den här checklistan beskriver de uppgifter som ska ingå i din dagsljusredovisning samt vilka beräkningsförutsättningar vi accepterar.

Redovisa förutsättningarna

 • Namn och företag på den som utfört dagsljusutredningen.
 • Fastighetsbeteckning för projektet.
 • Beräkningsmetod för dagsljusberäkning, olika metoder kan användas för olika rum.
  • AF-metod (fönsterglasandel enligt standard SS 914201). Stadsbyggnadsförvaltningen accepterar bara AF-metoden, fönsterglasandel-metoden, när förutsättningarna enligt standarden är uppfyllda,
  • DFpunkt (simulering eller handberäkning av dagsljusfaktorn i en punkt i rummet enligt standard SS 914201) alternativt
  • DFmedian (simulering av medianvärde för dagsljusfaktorn i rummet kan användas.
 • Simuleringsverktyg som har använts i beräkningen. Dagsljusfaktorn ska beräknas med ”standardgrå” himmel enligt CIE Overcast Sky i ISO 15469:2004.
 • Beskriv vilka rum i projektet som har dagsljuskrav och motivera er bedömning.

Indata till dagsljusberäkningen

 • Beräkningsmodellen ska inkludera omgivande befintliga byggnader som påverkar dagsljuset samt planerade byggnader med byggrätt i gällande detaljplan som har vunnit laga kraft. Beskriv beräkningsmodellen i text och bifoga gärna illustrationer.
 • Yttre förutsättningar med balkonger, burspråk, loftgångar, fasta skärmar och liknande som påverkar dagsljuset.
 • Invändiga förutsättningar med möblerade planlösningar:
  • väggar mellan avskiljbara delar i bostäder ska ritas in med en streckad vägg om väggen inte byggs direkt, dagsljus ska beräknas för alla avskiljbara rum; om dagsljuskraven inte är uppfyllda vid avskiljning ska dagsljusberäkning även beräknas för öppen planlösning utan vägg.
  • fast hög inredning som garderober och högskåp behöver inte räknas in i golvarean eller vid placering av mätpunkt
  • om rummet är ett genomgångsrum och delar av rummet fungerar som kommunikation till ett annat rum behöver inte kommunikationsytan räknas in i golvarean eller vid placering av mätpunkt.
 • Reflektans på ytor in- och utvändigt. Om reflektionsfaktorer inte är kända kan följande värden användas:
  • inomhus: väggytor 0,80, golvytor 0,30, takytor 0,90.
  • utomhus: markytor 0,20, angränsande fasader 0,30.
 • Area på glasytan hos fönstren med avdrag för karmar, påverkan av väggtjocklek och var i väggen fönstren är placerade
 • Ljustransmission för fönsterglas (LT), in- och utvändiga ytors reflektans (RHO) ska redovisas. För glasytor kan du använda ljustransmissionsvärde 0,67 om värdet inte är känt.

Redovisa resultatet

 • Planritningar och/eller tabell ska visa värden på AF eller dagsljusfaktor DF för de rum som inte uppfyller BBR-kraven. Om något rum i en bostad inte uppfyller kraven ska redovisningen även omfatta övriga rum i bostaden.
 • För lokaler med öppna planlösningar, till exempel kontorslandskap, ska yta som uppfyller dagsljuskraven redovisas, antalet arbetsplatser som ryms i den berörda delen av rummet ska framgå av ritningarna. Om det finns delar av lokalen med dagsljuskrav där dagsljuset inte uppfyller krav enligt BBR ska även denna yta framgå av ritningar och antalet arbetsplatser ska redovisas.
 • Jämför beräknade värden med kravnivåer enligt BBR och svensk standard som % av golvarean vid AF-metod eller 1,0 för dagsljusfaktor.
 • Redovisning i tabell ska innehålla följande uppgifter för respektive rum:
  • beräknat värde på AF och / eller DF
  • beskrivning av rum (t ex sovrum, kontorsrum etc), rumsnummer eller annat som gör det möjligt att hitta aktuellt rum på en planritning
  • fönsterglasarea

Vid beräkning med AF-metod ska dessutom följande redovisas:

  • avskärmningsvinkel, golvarea, balkongarea, sammanlagd area för golv och balkong, kravvärde på AF
 • Om utredningen inte redovisar dagsljusnivåer för samtliga våningsplan i projektet ska du motivera varför våningsplanen inte ingår i bedömningen.
 • Sammanfatta resultatet av dagsljusberäkningen med:
  • antal bostäder som har något rum som avviker från kraven i förhållande till totala antalet bostäder i projektet
  • för lokaler (inte bostäder) anges golvarea som avviker från kraven i förhållande till total golvarea med dagsljuskrav

Motivera eventuella avvikelser

Om vissa rum eller ytor inte uppfyller dagsljuskraven ska dagsljusredovisningen i första hand ge förslag på åtgärder för att förbättra dagsljusnivån.

Om du anser att det inte är möjligt att förbättra dagsljusnivån kan du föreslå att avvikelsen är en mindre avvikelse enligt BBR 1:21. Du ska motivera vilka de särskilda skälen är för att mindre avvikelser ska medges och beskriva hur rummen får god tillgång till dagsljus även om du inte uppnår kravnivåerna i BBR.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om dagsljusredovisning så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}