Till sidans huvudinnehåll

Regler för strandskydd

Strandskyddet finns för att säkerställa att vi alla har tillgång till våra stränder och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växter som finns vid vattnet och på land runt omkring.

Strandskyddszonen

Strandskyddszonen omfattar både land, vatten och miljön under vattnet. Strandskyddet utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Vid behov kan Länsstyrelsen utvidga strandskyddszonen till 300 meter.

Vad gäller inom strandskyddat område?

Inom ett strandskyddat område finns regler för vad du inte får göra. Du får inte

 • bygga nya byggnader, till exempel: hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, transformatorstation eller pumphus
 • ändra användningen av byggnader eller göra anläggningar på tomten som hindrar allmänheten från att vara i området. Till exempel får du inte göra om ett förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende eller göra en stor tillbyggnad. Du får heller inte ställa ut möbler, anlägga gräsmattor eller rabatter, uppföra anläggningar eller anordningar som hindrar allmänheten, till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång
 • göra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar, till exempel gräva eller förbereda byggnationer, fälla träd, schakta, spränga eller bygga väg
 • göra något som väsentligen påverkar livsvillkoren för växt- och djurlivet, till exempel utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, anlägga en pir, fylla ut eller göra en gräsmatta på stranden

Du hittar bestämmelserna om vad som gäller inom ett strandskyddsområde i kap 7. 15 § miljöbalken.

Finns det strandskydd på min fastighet?

För att se om din fastighet berörs av strandskydd kan du antingen kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice eller Länsstyrelsen i Västra Götaland

Finns det möjlighet till att få dispens från förbuden?

För att du ska få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl. Det du söker dispens för får inte strida mot strandskyddets syfte, alltså att tillgången till strandområdet försämras och att djur- och växtliv påverkas på ett oacceptabelt sätt. Det gäller även om du uppfyller ett eller flera särskilda skäl.

Du kan få dispens om området

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • närmast strandlinjen är väl avskilt genom till exempel en väg, järnväg, bebyggelse eller verksamhet
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ansök om dispens från strandskyddet

Här ansöker du om dispens från strandskyddet

Vad händer med min ansökan?

När vi har fått in din ansökan registreras den och handläggning av ärendet börjar. Handläggningen går fortare om ansökningshandlingarna ger all information om vilken åtgärd som avses, var och hur arbetet ska utföras. Ibland ber vi dig skicka in mer information för att kunna gå vidare i handläggningen.

Ofta besöker vi platsen för att kunna göra en bättre bedömning. En tjänsteperson skriver ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut till stadsbyggnadsnämnden som beslutar om att ge dispens eller avslå ansökan. Du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från det att du mottagit beslutet.

Tänk på att du inte får påbörja arbetet, till exempel genom att riva befintliga byggnader eller börja förberedelsearbeten, innan du fått en beviljad dispens.

Ansöka om strandskyddsdispens i god tid

Stadsbyggnadsnämnden sammanträder cirka en gång i månaden så det är bra att vara ute i god tid med ansökan. En annan anledning till att vara ute i god tid är att vissa åtgärder, eller åtgärder inom vissa områden, inte får utföras under vissa tidsperioder på grund av att växt- och djurliv påverkas för mycket, till exempel när det är häckningsperiod.

Undantag från förbuden

Under vissa förutsättningar är så kallade areella näringar såsom jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

Strandskydd går före servitut

Om det finns servitut för till exempel en brygga på en fastighet så innebär det inte att det finns de tillstånd som krävs för att få ha en brygganläggning på aktuell plats enligt Miljöbalken.

Försäljning av fastigheter inom ett strandskyddat område

Om en säljare utan dispens har uppfört en anläggning inom strandskyddat område, vilket i sig är en brottslig handling, och sedan överlåter fastigheten kan köparen bli ansvarig för den tidigare ägarens överträdelse. Ingen preskriptionstid finns gällande överträdelser mot strandskyddet, vilket innebär att köparen kan behöva riva en 30 år gammal byggnad eller brygga om den uppmärksammas av kommunen. Om du ska köpa en fastighet inom ett strandskyddat område så se till att ta fram alla handlingar och tillstånd som finns innan köp.

Fler lagar och bestämmelser att ha koll på när du vill göra åtgärder inom strandskyddat område

För att göra en åtgärd som omfattas av en beviljad dispens kan du även behöva andra tillstånd för att få utföra åtgärden.

Anmälan om vattenverksamhet

Du behöver lämna in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen om du ska göra åtgärder i vatten, till exempel ändra en vattenväg, bygga en pir, brygga, muddra.

Vattenverksamhet, Länsstyrelsen

Ansökan om bygglov

Du behöver ansöka om bygglov eller anmäla om startbesked om du ska ut göra åtgärder på land, till exempel uppföra en byggnad, ett plank eller en mur.

Vad ska du bygga?

Naturreservat och biotopskydd

Du behöver också ha koll på annat som kan beröra fastigheten du vill göra en åtgärd på såsom naturreservat, biotopskydd och så vidare.

När andra fastigheter berörs av dina åtgärder

När du ska utföra en åtgärd på strandskyddat området som innebär att någon annans fastighet berörs kan du inte utföra åtgärden utan fastighetsägarens tillstånd, även om det finns en beviljad strandskyddsdispens. Ägandeförhållanden är inget som stadsbyggnadsnämnden tar hänsyn till i prövningen.

I en prövning om en dispens från strandskyddet hörs inte och informeras inte grannar på samma sätt som i till exempel vissa bygglovsprövningar.

Tillsyn av efterlevnad av strandskyddsbestämmelserna

Tillsyn är viktigt för att lagen ska bli lika för alla. Det finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden. Stadsbyggnadsnämnden är ansvarig myndighet för tillsynen av att strandskyddet efterlevs i Göteborgs Stad.

Följande områden är undantagna kommunernas beslutanderätt. Där är det länsstyrelsen som ansvarar för att pröva strandskyddsdispenser och utöva tillsyn:

 • statliga naturreservat
 • biotopskyddsområden
 • natura 2000-områden
 • landskapsbildsskyddsområden
 • djur- och växtskyddsområden
 • kulturreservat
 • naturminnen
Göteborgs Stads tillsynsplan 2023.

Vid frågor om tillsynsplanen, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen.

Så går en utredning till

När kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd startas en utredning. Kommunen kontaktar då dig som brutit mot reglerna. Du har alltid möjlighet att ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men ibland tillåter inte regelverket det. Om dispens inte kan ges beslutar kommunen om ett föreläggande om rättelse, det är ett beslut som visar vad som ska rättas till.

Du som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och ge synpunkter på kommunens ställningstagande, innan kommunen fattar sitt beslut.

Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite, alltså en avgift. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och är normalt högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala avgiften om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Skyldighet att anmäla till Åklagarmyndigheten

Stadsbyggnadsnämnden är alltid skyldig att anmäla överträdelser av strandskyddsbestämmelserna till Åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige och därmed avgöra om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att vara brottslig enligt 29 kap. miljöbalken.

Handläggningen om rättelse sker parallellt hos stadsbyggnadsnämnden och även om domstolen inte tycker att det handlar om ett miljöbrott kan det ändå vara en överträdelse som måste rättas till enligt bestämmelserna i miljöbalken. Handläggningarna sker separat, på olika myndigheter och utifrån olika lagar. Kommunen kan alltså alltid begära att du rättar till felet, oavsett om åtal väcks eller inte.

Finns ingen lagstadgad preskriptionstid

Det finns ingen lagstadgad preskriptionstid för rättelse av åtgärder som genomförts utan strandskyddsdispens. Generellt strandskydd infördes 1975, innan dess fanns bara förordnande för vissa områden. Om strandskydd inte gällde när åtgärden vidtogs kan heller inte rättelse krävas.

Överprövning och överklagan

Länsstyrelsen granskar alla stadsbyggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från det att beslutet kommit till Länsstyrelsen meddela om de godkänner eller överprövar beslutet. Länsstyrelsen kan till exempel överpröva beslutet om de anser att det inte finns särskilda skäl till dispensen eller om påverkan på djur- och växtliv inte utretts tillräckligt.

Andra personer kan också ha rätt att överklaga beslutet. Ett beslut kan överklagas av sakägare eller stora ideella föreningar med frilufts-, naturskydds-, eller miljöskyddsintressen.

Du bör därför vänta tills dispensen börjar gälla innan du påbörjar arbetet. Hör av dig till Länsstyrelsen i Västra Götaland   om vill ha mer information om hur och om ett beslut kan överklagas. Om du har blivit nekad strandskyddsdispens av stadsbyggnadsnämnden kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Vad kostar det?

En avgift enligt stadsbyggnadsnämndens taxa tas ut för handläggning och prövning av din dispensansökan. Du blir debiterad oavsett utfall på beslutet; bifall, avslag eller återtagande av ansökan. Tillsyn av strandskydd enligt miljöbalken debiteras genom timtaxa. Stadsbyggnadsnämndens taxa är beslutad av kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämndens taxa

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}