Till sidans huvudinnehåll

Från byggstart till inflyttning


Processen från byggstart till inflyttning. Kan jag verkligen börja bygga när bygglovet är beslutat? Vad är ett startbesked? Behöver jag skicka in fler handlingar? Vem ansvarar för vad? Och vad gör jag om jag vill ändra på något under byggandets gång?

Från byggstart till inflyttning steg för steg

 1. 1

  Laga kraft

  När ett beslut vunnit laga kraft innebär det att det inte längre kan överklagas. Ett bygglov gäller i fem år från det datum det trätt i laga kraft, men måste påbörjas inom två år.

  Vad betyder laga kraft?

  Laga kraft innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Ditt lovbeslut vinner laga kraft, om ingen har överklagat det, inom tre veckor från delgivning eller fyra veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes tidningar (POIT).

  Hur länge gäller ett lov?

  Ett lov gäller i fem år från det datum då lovet vann laga kraft. För att lovet ska vara giltigt måste du dessutom påbörja byggnadsarbetet inom två år. Om du inte hinner påbörja byggnadsarbetet inom två år förfaller bygglovet och du får då ansöka om ett nytt bygglov. Har du fått bygglov och vill göra en ändring kan du ansöka om lov för ändring.

  När får jag börja bygga?

  Du måste alltid ha ett startbesked före du börjar bygga. Har du inte ett startbesked men börjar bygga ändå räknas det som olovligt byggande, vilket kan leda till att du kan få betala en byggsanktionsavgift. I enklare ärenden ger vi startbesked tillsammans med lovet. I så fall kan du börja bygga fyra veckor efter att lovbeslutet har publicerats i POIT, men på egen risk i avvaktan på att bygglovet har vunnit laga kraft.

  Kan jag överklaga?

  Ett lovbeslut kan överklagas inom tre veckor efter delgivning eller inom fyra veckor efter kungörelse i POIT. Därefter är det för sent att över­klaga beslutet. Läs mer under Att överklaga bygglov

 2. 2

  Före byggstart

  För att få börja ditt projekt behöver du både ett bygglov och ett startbesked. Läs igenom ditt beslut noggrant innan du sätter spaden i marken. Kanske behövs en utstakning, eller ett tekniskt samråd?

  Startbesked och tekniskt samråd

  En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked. Ett startbesked innebär att du får börja bygga. Läs mer om startbesked här.

  I enkla ärenden kan startbesked ges tillsammans med beslut om bygglov. Vid större och lite mer komplicerade ärenden krävs ett tekniskt samråd innan ett startbesked kan utfärdas. Det framgår av bygglovbeslutet om startbesked ingår eller om det behövs ett tekniskt samråd innan.

  Om bygget startas utan startbesked klassas det som olovligt byggande och en byggsanktionsavgift kan tas ut.

  Utstakning och lägeskontroll

  Av startbeskedet framgår det om utstakning och lägeskontroll krävs. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utstakning.

  Lägeskontroll ska göras när formen till grunden är på plats, som en kontroll av att det som byggts är placerat enligt de ritningar som är fastställda i bygglovet.

  Utstakning och lägeskontroll ska du beställa av stadsbyggnadsförvaltningens geodata-avdelning.

  Vi kontaktar dig innan vi kommer ut till byggarbetsplatsen.

  Du kan alternativt anlita en egen konsult som gör utstakning och lägeskontroll, vilken då först måste godkännas av geodataavdelningen. Du måste i sådant fall ansöka om fristående sakkunnig för utstakning .

  Du behöver ett färdigställandeskydd

  Ett färdigställandeskydd finns till för att skydda dig som byggherre från höga kostnader om något går fel, exempelvis om ett byggföretag eller en entreprenör går i konkurs eller av något annat skäl inte klarar av att bygga klart huset.

  • Ett färdigställandeskydd behövs bara om du anlitar en entreprenör eller byggfirma som bygger åt dig.
  • Det krävs alltid vid nybyggnad av en- eller tvåbostadshus.
  • Vid om- eller tillbyggnad bedömer stadsbyggnadsnämnden, efter storlek och kostnad på projektet, om ett färdigställandeskydd behövs.
  • Ett färdigställandeskydd är bara aktuellt om du bygger till eller bygger ett nytt en-eller tvåbostadshus. Det krävs inte vid exempelvis fritidshus eller bygglovbefriade åtgärder som attefallshus.

  Om ett färdigställandeskydd krävs ska det redovisas inför startbeskedet och det är alltid byggherren som ansvarar för att det finns tecknat. Läs mer om Färdigställandeskydd på Boverkets hemsida.

 3. 3

  Under byggtid

  Kommer stadsbyggnadsnämnden ut på platsbesök? Vad du ska göra om du kommer på att du vill förändra något under byggets gång? Vem ansvarar och vilka försäkringar behövs?

  Vi kallar till ett arbetsplatsbesök

  För att kunna utöva en effektiv tillsyn över att gällande regler följs i de ärenden där ett tekniskt samråd har hållits, kallar vi till arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket informerar kontrollansvarig handläggaren om projektets gång och kontroller. Vid det tekniska samrådet bestäms det om och i så fall hur många arbetsplatsbesök som kommer att göras. Information om detta står i startbeskedet. Kontrollansvarig och handläggaren på stadsbyggnadsförvaltningen kommer överens om tid och datum för besöket.

  Om bygget eller projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs normalt inget arbetsplatsbesök.

  Handläggaren skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

  Förändringar under byggtiden

  Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på att man vill göra någon förändring. Innan du gör några ändringar i förhållande till bygglovet, är det viktigt att du kontaktar din bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

  Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

  Byggherren ansvarar

  Under byggtiden är din tomt en arbetsplats, och som byggherre är du ytterst ansvarig för den arbetsplatsen. Om du anlitar byggentreprenörer och andra fackmän har de emellertid oftast ansvarsförsäkringar för att allt ska gå rätt till och att gällande lagstiftning följs.

  Behöver du en byggförsäkring?

  En byggförsäkring är du inte skyldig att ha, men det skyddar dig mot skador på byggplatsen. Till exempel om något blir stulet, eller förstört av en brand. Hör med ditt hemförsäkringsbolag om villkor och kostnader.

 4. 4

  Färdigbyggt

  Det krävs ett slutbesked för att du ska få flytta in i ditt nya hus eller använda din tillbyggda del. Ibland behövs även ett slutsamråd innan du kan få ett slutbesked. Grattis nu är du i mål!

  Du behöver ett slutbesked

  Det krävs ett slutbesked för att du ska få flytta in i ditt nya hus eller använda din tillbyggda del, ibland behövs även ett slutsamråd med din handläggare på byggnadsnämnden innan slutbeskedet utfärdas. I startbeskedet framgår vilka handlingar som du behöver skicka med när du begär ett slutbesked.

  Slutsamråd och slutbesked

  Du får normalt inte flytta in i ditt hus förrän vi har utfärdat ett slutbesked. För att vi ska kunna utfärda ditt slutbesked så måste de åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan vara slutförda. Du som byggherre är ansvarig för att visa oss att kraven är uppfyllda. För vissa enkla åtgärder framgår det av startbeskedet att man får ta byggnaden eller lokalen i bruk innan slutbeskedet är utskrivet.

  Ibland behöver vi ett slutsamråd innan vi kan ge dig ett slutbesked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvarige ska även lämna sitt utlåtande. Du kan få ett slutbesked även om det finns mindre brister. Du kan kontakta din handläggare om du har funderingar.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor om från byggstart till inflyttning så kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}