Till sidans huvudinnehåll

Bygglovets gång

Vad händer när du skickar in en ansökan? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Bygglovets gång steg för steg

 1. 1

  Ansökan

  När ansökan kommer in diarieförs den. Det betyder att din ansökan registreras och får ett ärendenummer.

  Ansökan och ansökningshandlingar

 2. 2

  Bekräftelse

  Bekräftelse på mottagen handling

  Inom kort får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din handling. I bekräftelsen står ditt ärendenummer. När vi har haft en första genomgång av din ansökan återkommer vi till dig med information om vem som handlägger din ansökan samt om något saknas. Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en ansökan inkommit.

  Viktigt med komplett ansökan

  Handläggaren gör en bedömning av din ansökan för att se om den innehåller kompletta handlingar, det vill säga alla handlingar som behövs och om de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer vi att kontakta dig.

 3. 3

  Ärendet granskas löpande

  Ärendet granskas löpande av dina handläggare, oftast en bygglovhandläggare och en byggnadsinspektör.

  Hur får jag bygglov?

  När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

  Vi gör en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovprocessen bedömer vi också byggnadens lämplighet för sitt ändamål, eventuella olägenheter för närboende, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

  Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska krav som finns, så kan du få ett lov. Ett sådant kan beviljas utan att grannar behöver höras i processen.

  Söker du ett tidsbegränsat lov läs mer här

  Om mitt förslag inte kan få bygglov, vad händer då?

  Om du ansöker om bygglov och ditt förslag avviker för mycket från gällande krav och bestämmelser för att ansökan ska kunna godkännas, så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att antingen revidera ditt förslag så att det bättre stämmer överens med bestämmelserna alternativt kan du dra tillbaka din ansökan. Om det är precis i början av processen som du drar tillbaka din ansökan så behöver du inte betala någonting. Är det i ett senare skede där antingen grannarna har underrättats om ansökan, ärendet har skickats på remiss eller anmälts till stadsbyggnadsnämnden så tar vi betalt för den tid som handläggningen har tagit.

  Hur lång tid tar det?

  Enligt plan- och bygglagen ska en bygglovsansökan handläggas inom tio veckor. Om tidsfristen överskrivs, reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in. Om det saknas handlingar i ärendet börjar handläggningstiden räknas på nytt den dagen som ansökan kompletterats med det som saknats.

 4. 4

  Synpunkter och remisser

  Kommer grannar att få lämna synpunkter i mitt ärende? Hur länge har de på sig och vad händer om de är negativa?

  Yttranden från grannar

  Om din bygglovansökan innebär en liten avvikelse från detaljplanen, eller om den ligger utanför detaljplanelagt område skickar stadsbyggnadsförvaltningen ut ett så kallat grannehörande. Vi gör en bedömning vilka grannar som anses vara berörda av åtgärden, vem som är sakägare. Rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar tillfastigheten där lovet sökts, är alltid sakägare. Det kan också handla om grannar som bedöms berörda, då exempelvis utsikt kan påverkas av den tilltänkta byggnationen. Alla delägare till den berörda fastigheten kontaktas. Om någon söker lov på en fastighet du äger, får du alltid information av stadsbyggnadsförvaltningen om detta.

  Sakägarna, grannarna, bereds tillfälle att komma in med skriftliga synpunkter. De har två veckor på sig att svara, datum framgår av brevet. Svarar de inte inom den tiden räknas det som ett tyst godkännande. Om grannarna kommer med negativa synpunkter så går ärendet oftast vidare till stadsbyggnadsnämnden.

  Bygger du något som omfattas av attefallsreglerna hörs inte du som granne eftersom det då är tillåtet att frångå kraven som finns i en eventuell detaljplan. All placering närmare än 4,5 meter mot tomtgräns måste däremot aktuell granne alltid godkänna. Det godkännandet ska skriftligt redovisas till stadsbyggnadsnämnden.

  Hur hanteras inkomna synpunkter

  Om en negativ synpunkt kommer in, skickar vi den till dig som sökande för möjlighet till bemötande.

  Efter svarstiden passerat gör handläggaren en samlad bedömning av de synpunkter som kommit in. Finns eventuella olägenheter ska de vägas mot nyttan av åtgärden.

  Som sökande har du möjlighet att välja hur du vill gå vidare med ditt ärende om negativa synpunkter kommit in. Du kan välja att revidera ansökan för att tillgodose de synpunkter som grannarna har eller välja att få ditt ärende prövat på ett av stadsbyggnadsnämndens sammanträden.

  Yttranden från andra - remisser

  I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från trafikkontoret, Trafikverket, Stadsmuseet eller förvaltningen Kretslopp och vatten.

  Inför beslut - utställda lov

  Bygglovansökningar som innebär en avvikelse från gällande plan eller byggande på mark där plan saknas, och där det är svårt att bedöma hur många som kan vara berörda, ställs ut (kungörs). Dessa ansökningar publiceras i Göteborgs-Posten (oftast på onsdagar).

  Alla handlingar till kungjorda ärenden finns, under utställningstiden, att ta del av hos stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

  Under utställningstiden kan berörda grannar lämna synpunkter på ansökan.

  Åtgärder som faller under Attefallsreglerna berörs inte av detta.

 5. 5

  Beslut

  Alla beslut om bygglov grundar sig i bygglagstiftningen, översiktsplan och detaljplaner för Göteborg. Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Vi bedömer hur byggnationen passar in estetiskt och praktiskt i miljön.

  Vi jobbar på uppdrag

  Stadsbyggnadsnämnden som består av folkvalda politiker, har gett stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sköta den dagliga verksamheten, som till exempel att handlägga och besluta om bygglov.

  Vem beslutar om lov?

  De allra flesta besluten tar tjänstemännen/handläggarna på stadsbyggnadskontoret. Varje år tas cirka tre procent av alla bygglovärenden upp på stadsbyggnadsnämndens sammanträden där politikerna fattar ett beslut. Det kan gälla ärenden där grannar motsätter sig förslaget, när man byggt utan bygglov, avslag eller ärenden som har stor påverkan på staden.

  Du kan ta del av föredragningslistor, protokoll och övriga nämndhandlingar inför och från stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Du kan också välja att prenumerera på handlingarna.

  Vad innebär ett beslut om bygglov?

  Ett "Beslut om bygglov" är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja bygga. För det krävs också ett startbesked. För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet.

  I beslutet anges:

  • Fastställda handlingar / ritningar
  • I vissa beslut om bygglov får du ett startbesked meddelat i samband med bygglovet men i andra mer komplicerade ärenden, såsom större tillbyggnader och nybyggnader krävs ett separat startbesked.
  • vem som godtagits som kontrollansvarig eller att det inte krävs någon kontrollansvarig
  • om tekniskt samråd behövs
  • om utstakning är aktuellt.

  Beslut om lov eller förhandsbesked skickas till dig som sökt lovet. Är du som söker inte är fastighetsägare skickar vi beslutet även till denne. Om du inte äger marken eller byggnaden du söker lov på ska du även inhämta din fastighetsägares tillstånd innan byggstart. Om marken eller byggnaden ägs av Göteborgs Stad ska tillståndet vara skriftligt.

  Hur delges beviljade lov?

  Beslutet om ett beviljat bygglov delges (meddelas) de personer som eventuellt haft invändningar. Personer som delges, kan överklaga beslutet inom tre veckor, från att de har fått ta del av beslutet. Den som delges signerar att den tagit del av beslutet. En underskrift vid delgivning innebär inte att åtgärden godkänns. Det är istället ett underlag som anger när besvärstiden (möjligheten att överklaga) påbörjas. Är det flera fastighetsägare på en fastighet måste alla skriva under.

  Alla beslut kungörs i Post- och Inrikestidningar.

  De personer som inte delges, kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar.

  Fastighetsägare, eventuell kontrollansvarig samt alla rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar mot den som lovet avser, informeras om beslutet. Se nedan.

  Information om beviljade lov - vykort

  Är du en så kallad rågranne, alltså att din fastighet gränsar mot den fastighet som fått lovet, kommer du alltid att informeras om beslutet. Informationen kommer i form av ett vykort. Hos stadsbyggnadsförvaltningens kundservice får du hjälp att ta del av bygglov och de ritningar som fastställts i samband med lovet.

  När träder beslutet i laga kraft och vad betyder det?

  Läs mer i nästa steg av processen: Från byggstart till inflyttning

  Alla beslut debiteras

  Du kommer att få en faktura från oss efter beslutet. Vi tar ut en avgift för alla beslut, även avslag och avvisade ansökningar. Om vi inte får in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid, avvisar vi din ansökan och tar ut en avgift för vårt arbete. Vi tar däremot inte ut någon avgift när ansökan återkallas i tidigt skede, utan först när ärendet har skickats till grannar, remitterats eller anmälts till stadsbyggnadsnämnden. Läs mer under stadsbyggnadsnämndens taxa.

När ansökan är klar

När ansökans resa är klar börjar själva byggtiden. Läs mer under Från byggstart till inflyttning om processen mellanbygglovets laga kraft-datum och byggets slutdatum.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en fullständig bygglovsansökan är upp till 10 veckor, men kan i särskilda fall förlängas med ytterligare 10 veckor.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}