Foto: Joanna Klasén

Vår förskola

Förskolan Valhallagatan 4 ligger intill Burgårdsparken mittemot Valhallabadet. Vi har en stor och lummig gård och inspirerande lokaler.

Vår förskola

Alldeles intill Burgårdsparken, mittemot Valhallabadet, ligger förskolan Valhallagatan. Förskolan ligger i ett äldre trähus i två våningar. Under 2013–2014 totalrenoverades huset vilket gör att förskolan erbjuder en miljö som är ändamålsenlig, vacker, harmonisk och inspirerande. 

Förskolan ingår i en större förskoleenhet tillsammans med förskolan Skånegatan. Det innebär att vi delar arbets- och synsätt, har en gemensam organisation och samma förskolechef. På förskolan arbetar också en pedagogista. Pedagogistan handleder förskolans pedagoger och fungerar som stöd i utvecklingen av verksamheten.

Lokaler för lek, skapande och lärande

På alla våra avdelningar möts barnen och deras familjer av en välkomnande atmosfär. Miljön, både inne och ute är medvetet skapad för att främja barns kommunikation, lek, samarbete och samspel med andra, deras skapande, utforskande och lärande. En miljö som är kreativ och föränderlig, som väcker nyfikenhet, utmanar och stimulerar. Vi strävar efter att materialet ska vara tillgängligt för barnen. Det gör att de kan initiera och klara så mycket som möjligt själva vilket kan bidra till att stärka deras tilltro till sig själva och varandra.

Här finns rum för lek och samspel, men även rum eller vrår för mera avskildhet. På husets övervåning finns en stor ateljé och ett ”torg” som är ett stort rum för att mötas, leka och samspela i. Här finns också en scen.

Grönskande gård

Varje avdelning har, via altandörrar, direktkontakt med lekgården. Gården är stor och ljus med mycket grönska och erbjuder många möjligheter till lek och utforskande. I samband med totalrenoveringen deltog förskolan i ett projekt ”Rebus – gröna gårdar” där barnen tillsammans med en arkitekt och sina pedagoger fick vara med och utforma nya lekmiljöer i utomhusmiljön.

Kompetenta barn och stöttande pedagoger

Hos oss vill vi erbjuda en glädjens och välkomnandets förskola! Vi tror att barn är kompetenta och alltid vill lära, att de hela tiden försöker förstå och förhålla sig till sin omvärld. Tillsammans med andra förstår, erövrar och skapar de världen.

Vi erbjuder aktiviteter och arbeten som utgår från och möter barnens i deras intressen eller som försöker väcka deras nyfikenhet på något nytt. I det arbetet är pedagogerna lyssnande, medforskande, stöttande och skapande av möjligheter. Vi väcker barnens lust att lära.

I vårt arbete tillsammans med barnen är dokumentationen ett viktigt verktyg. Den hjälper oss att få syn på och att synliggöra det som sker, de intressen som finns och de processer som pågår. Dokumentationen finns också med när vi möter barnens vårdnadshavare i samtal.

Inspiration från Reggio Emilia

Vår syn på barn, kunskap och lärande liksom synen på miljöns och pedagogernas roll har bland annat hämtat inspiration från Reggio Emilia-filosofin. 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien, men har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under mer än 50 år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Denna pedagogiska filosofi står för ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Våra mål

Förskolans uppdrag är att tolka och omsätta de olika delarna i förskolans läroplan i en praktik som samtidigt bildar en helhet. I det arbetet utgår vi bland annat från Göteborgs Stads verksamhetsidé vilket innebär ett främjande av barnens inre motivation och lust att lära, en reell möjlighet för barnen att få uppleva delaktighet och medskapande och ett arbete med en helhetssyn, där ett projekterande arbetssätt gör det möjligt för barnen att uppleva hur allt hänger ihop.