Foto: M K

Vår förskola

Förskolan har en gemensam bild av den pedagogiska verksamheten som vi kallar en stam och tre grenar. Stammen är barnens språkutveckling och grenarna är litteratur, skapande och kommunikation.

Avdelningar och personal

Förskolan Skolspåret 77 består av fyra avdelningar. Myran, Bikupan och Gräshoppan är för barn i åldrarna 2-5 år och Fjärilen som är en småbarnsavdelning. Förutom förskollärare och barnskötare anställda finns det två specialpedagoger som ger kontinuerlig handledning omkring enskilda barn och för arbetslagens processer.

Pedagogik på förskolan

Förskoletiden är en mycket viktig tid för barnen den ska vara trygg, lärorik och rolig.

Vi arbetar medvetet med möte och samtal för barnens bästa. Varje arbetslag arbetar med verksamhetsplaneringen, regelbundna kartläggningar och planeringar för sin barngrupp med hjälp av vår likabehandlingsplan. Vi väljer medvetet litteratur som gynnar den aktuella barngruppen samt vår pedagogiska verksamhet med utgångspunkt från läroplanen. Vi dokumenterar barns språkutveckling med olika metoder som foto, intervjuer och inspelningar. Vi erbjuder barnen att hitta uttrycksformer som främjar deras utveckling/ lärande och att uttrycka sin kreativitet genom skapande verksamhet.

Barn ska känna sig trygga och få en omsorg som gynnar deras personliga utveckling, därför lägger vi stor vikt vid dialog med barn och föräldrar under inskolningen och den fortsatta tiden hos oss. Vi har en helhetssyn på barn och dess familj, vi är nyfikna och bryr oss om att ta reda på det som är unikt hos varje barn och familj.

En dag på Förskolan Skolspåret 77

Förskolan öppnar vid 06.00 där barnen och personalen samlas på en avdelning.

Efter den gemensamma morgonstunden tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där man erbjuder ett varierande innehåll.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag och vi är i skogen varje vecka för att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch som vår kokerska tillagat i vårt kök, har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills 16.30 då samlas alla barn på en avdelning tills vi stänger klockan 18.00.

Utomhusmiljö

Vår stora kuperade gård ger möjligheter till en varierande utevistelse förutom tillgången till de vackra omgivande naturområdena har Bergsgårdsskolan som granne och många spännande lekplatser i  närområdet.

Kul att veta

Förskolan har tre studiedagar varje termin och stänger fyra veckor på sommaren. Vid behov erbjuder vi möjlighet till en öppen sommarförskola i Sydöstra Angered.

Välkommen till vår förskola!