Fotograf: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan ligger i ett bostadsområde nära Oscar Fredriksskolan. Den består av sex avdelningar, har en rejäl gård och ligger i markplan i ett hyreshus.

Pandan, Nyckelpigan och Grodan tar emot barn i åldrarna 1-3 år.

Fjärilen, Solrosen och Igelkotten har barn i åldrarna 3-5 år.

På Nordostpassagen 17 arbetar 20 pedagoger. På varje avdelning finns minst en legitimerad förskollärare och en utbildad barnskötare. Om de behöver handledning i sin profession finns specialpedagog, logoped och barnpsykolog att tillgå i Förskoleförvaltningens barnhälsoteam. Vi ser också samarbetet med dig som förälder som mycket viktigt och tillsammans gör vi det bästa för ditt barn.

Barnkonvention, normkreativitet och integritet.

Läroplanen uttrycker att ”förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.” På Nordostpassagen 17 har vi en lång tradition av att arbeta med normer och värden.

Vår målsättning är att alla barn ska få växa utifrån sina egna förutsättningar och få den stöttning och utmaning som de behöver. Förtroendefulla relationer är viktiga för oss och en förutsättning för lärande och trygghet. Vi stöttar barnet i det sociala samspelet, ger verktyg för konflikthantering och hjälper barnen att respektera varandras integritet.

Språkutvecklande undervisning

Undervisning i förskolans värld innebär att i leken, omsorgen och vardagsrutinerna utmana barnens föreställningsvärld, sätta ord på företeelser och känslor, skapa dialog, delaktighet och inflytande. Språk och läsning är centralt för oss och sagor och böcker en outsinlig källa till samtal och ny kunskap.

Vi arbetar aktivt med ordförråd, begrepp och kommunikation. Goda kunskaper i det svenska språket ger förutsättningar att ta till sig skolans undervisning längre fram. I ett långsiktigt perspektiv vill vi ”främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor.” (Lpfö 18) Både hos barn och pedagoger finns flera olika språkkompetenser som vi tar tillvara på i undervisningen.

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald och därför är nyfikenhet på olika språk och kulturer viktigt. Språket är också starkt förknippat med den egna identiteten och där för behöver modersmål bejakas och lyftas fram som en kompetens. Vi kompletterar det verbala språket med visuellt stöd såsom tecken som stöd och bilder och det möjliggör för de barn som ännu inte har språket att delta i gemenskapen och förstå vad som händer under dagen. Tydliga rutiner och återkommande inslag i vardagen gör dagen förutsägbar för barnen och skapar trygghet.

Gemensam lek på gården

Varje avdelning har en egen ingång. Gården inbjuder till mycket gemensam lek och barnen berättar ofta att de fått nya kompisar från en annan avdelning. De kan röra sig fritt över hela gården och pedagogerna tar ett gemensamt ansvar. De allra yngsta håller sig ibland på en mindre yta då det blir tryggare för dom och deras behov av utmaning inte är lika stort. När vädret tillåter äter vi mellanmål ute och parasoller skyddar sommartid från gassande sol. Med jämna mellanrum har vi sång- och musiksamlingar på gården som skapar en härlig stämning.

Matematik och naturvetenskap.

Grundläggande matematik innebär att se mönster, identifiera egenskaper och se mönster, konstruera och arbeta med hypoteser och problemlösning. Naturvetenskapliga experiment, odling och återvinning är återkommande inslag i vår undervisning och alltid mycket uppskattat.

Ibland går vi på promenader och utforskar närmiljö och skog. Vår- och hösttecken, småkryp, fåglar och kojbyggande fångar barnens intressen och ger rika upplevelser som vi sen kan samtala kring. Med iPad dokumenterar vi tillsammans med barnen och reflekterar över våra upplevelser och lärande.