Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


På förskolan Länkharvsgatan 3 stimuleras barnens fantasi och uppmuntras till lek och rörelse. Utrymmena på förskolan är stora och ljusa med många stora fönster som ger naturligt ljus i lokalerna. Vi vill att miljön på förskolan ska vara utmanande, spännande, väcka barnens nyfikenhet och fantasi med material som hjälper barnen att utvecklas under tiden hos oss.

Avdelningar och personal

Förskolan Länkharvsgatan 3 består av tre avdelningar, Fjärilen för barn på 1-5 år, Ekorren för barn på 1-3 år och Ugglan för barn på 2-5 år. Vi strävar efter en samverkan mellan avdelningarna och alla barn är all personals ansvar. Förutom förskollärare och barnskötare har vi två specialpedagoger. Specialpedagogerna delar sin arbetstid mellan förskolorna i området baserat på efterfrågan och behov.

Pedagogik på förskolan

Förskolan satsar mycket på språk och kommunikation där språkträning sker dagligen. Personalen arbetar gemensamt med barnen med sagan som arbetsmetod. Barnens intresse och önskemål ligger till grund för val av tema där matematik, språkutveckling, skapande verksamhet, sång och musik, naturvetenskap samt utevistelse är naturliga inslag i vårt dagliga arbete.

Vårdnadshavarna ska känna delaktighet och ha inflytande över vår verksamhet. I stadsdelen Angered eftersträvar vi att utveckla folkhälsoarbetet för att öka tryggheten, inflytande och delaktigheten för invånarna.

En dag på Förskolan

Förskolan startar dagen gemensamt med barn och personal på en avdelning.

Efter en gemensam morgonstund tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där man erbjuder ett varierande innehåll.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag för att leka, upptäcka och undersöka. Vår verksamhet prioriterar vi bland annat hälsa och livsstil vilket innebär mycket utevistelse där vi nyttjar vår skog året om.

Efter  lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter.

Barnen fortsätter med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Utomhusmiljö

Förskolans utemiljön är en viktig del av verksamheten där vi vistas flera gånger under dagen. Gården har stora utrymmen med skogsdungar som barnen kan leka och röra sig i. Förskolans stora gård lockar också till mycket aktivitet och lek. Här finns bland annat lekställningar, sandlådor, gungor, cykelbanor, stubbar och gräsmatta som ger goda möjligheter till lek och utforskande. Vi uppmuntrar utevistelsen där barnen på förskolan skapar nya kamratkontakter över avdelningarna. Vi har simhall, bibliotek och kulturhus på promenadavstånd från förskolan som vi utnyttjar för barnen lärande.

Kul att veta

”På vår förskola ska alla känna sig trygga och trivas. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling."

För att förverkliga detta arbetar vi aktivt med att främja trygghet och trivsel samt motverka alla former av mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling. Vi arbetar utifrån vår dokumenterade värdegrund och likabehandlingsplanen. Vi vuxna agerar och reagerar direkt på barnets upplevelser som de berättar för oss och ger snabb återkoppling till barn, förälder och medarbetare.

 

Välkommen till vår förskola!