Styrande dokument


Göteborgs Stads arbete för en jämlik stad utgår från två styrande dokument: ett program och en plan. Båda är beslutade i kommunfullmäktige och gäller för alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad

Syftet med programmet är att peka ut viktiga målområden som aktörer i Göteborg ska samlas kring för att tillsammans bidra till att minska skillnaderna i livsvillkor i staden. I programmet fastställs fyra målområden för en jämlik stad.

Ladda ner Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad

Syftet är att förverkliga programmet om jämlik stad och göra det enklare att jobba för jämlikhet i Göteborgs Stad. Planen pekar på de strukturer som behöver skapas eller förstärkas. Det handlar om arbetssätt, hur stadens arbete styrs, följs upp och samordnas. Planen visar på vikten av ett helhetstänk i staden och handslag över organisationsgränserna. Planen är en förutsättning för att realisera programmet.

Ladda ner Göteborgs Stads plan för en jämlik stad (Gäller 2019-2022)