Foto: Lo Birgersson

En god start i livet och goda uppväxtvillkor

Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv, innan problemen växer sig stora.

En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, mentala, sociala och motoriska färdigheter. Att barn tillgodogör sig en god utbildning, lever i en trygg social miljö med trygga ekonomiska villkor påverkar deras livsvillkor och möjligheter senare i livet. 

Läs om målområdet och strategier för målområdet i Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)

Relaterade länkar:

Föräldrastöd i Göteborgs Stad: goteborg.se/foraldrastod

Utökade hembesök (Västra Götalandsregionen: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/central-barnhalsovard/informationsmaterial/utokade-hembesok/

Skola som arena: Samarbete och samverkan med skolan - Göteborgs Stad 

Staden där vi läser för våra barn: https://goteborg.se/wps/myportal/enhetssida/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn