Jämlikhetsrapporten 2023: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg


Jämlikhetsrapporten beskriver och följer utvecklingen av Göteborgs ojämlikhet. Det är viktigt att titta på hur livsvillkor är fördelade i befolkningen, eftersom det påverkar människors livschanser. Det påverkar även samhällets utvecklingsmöjligheter och den sociala sammanhållningen. Jämlikhetsrapporten 2023 är den tredje rapporten som publicerats i Göteborg.

Presentation av jämlikhetsrapporten 2023

Ladda ner

Jämlikhetsrapporten 2023: Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

En kort introduktion till jämlikhetsrapporten 2023

Vad visar jämlikhetsrapporten 2023? 

De hälsoskillnader som framkom i jämlikhetsrapporten 2014 kvarstår i huvudsak nu drygt åtta år senare. När det gäller medellivslängd har skillnaderna ökat för kvinnor, medan de har minskat lite för män. För kvinnor med eftergymnasial utbildning har medellivslängden fortsatt öka över tid, men för kvinnor med förgymnasial eller gymnasial utbildning minskar medellivslängden något. Dels förändras gruppernas sammansättning över tid, bland annat på grund av att utbildningsnivån generellt ökar. Dels har kopplingen mellan utbildning och arbete förstärkts över tid vilket leder till sämre förutsättningar för personer med lägre utbildning.

Grunden till jämlika livschanser läggs i barndomen genom uppväxtvillkor och utbildning. Rapporten visar att barn till föräldrar som har kortare utbildning har svårare att klara skolan. Föräldrars utbildningsnivå och födelseland samt de socioekonomiska förutsättningarna i området där skolan är placerad har fortsatt en avgörande betydelse för elevers kunskapsresultat. Mönstret kan ses ändå från förskolan och kan påverka barnets chanser att klara gymnasiet. 

Mönstren avspeglas sedan också när det gäller arbete. Vi har sett en positiv arbetsmarknadsutveckling över tid men vissa grupper står fortsatt utanför och skillnaderna kvarstår över tid. Det gäller unga utan gymnasial utbildning, utrikes födda personer, personer med funktionsnedsättningar, personer över 55 år. Personer med förgymnasial utbildning som är födda utanför Europa har den högsta nivån av långtidsarbetslöshet. Dessa grupper förväntas också drabbas hårdast av den aktuella ekonomiska nedgången. 

Rapporten visar att hushållens disponibla inkomster ökar över tid, men utvecklingen är inte lika stark för alla grupper. De med högst inkomster har dragit ifrån. 

Ojämlikheten påverkar också tilliten. Tilliten till andra i allmänhet är stabil över tid men skillnaderna mellan olika grupper är stora och håller i sig. Bland annat uppger personer som befinner sig i svårare ekonomiska situationer att de har lägre tillit. Statistiken visar också hur andelen som upplever tillit till andra i bostadsområdet följer andelen som upplever trygghet och hur det egna bostadsområdet uppfattas.