Foto: Lo Birgersson

Så arbetar Göteborg


I Göteborgs Stad arbetar vi varje dag och på många sätt med vård, stöd, omsorg och hållbar stadsutveckling. Vi har jobbat för social hållbarhet under många år och mycket bra har gjorts. Men arbetet kräver både långsiktighet och uthållighet.

Tidiga insatser, långsiktighet och samverkan över gränserna

Att arbeta för jämlikhet är en långsiktig satsning och det kan ta flera år innan vi ser resultat. Målet kräver långsiktighet och uthållighet. En jämlik stad innebär i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och göra bättre. Göteborgs jämlikhetsarbete präglas av en bred samverkan och ansvar inom organisationens linje. Alla förvaltningar och bolag arbetar med målet utifrån stadens budget och Göteborgs Stads program för en jämlik stad, se nedan. 

Tyngden i Göteborgs jämlikhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv och innan problemen har blivit för stora. Ju tidigare desto bättre. Insatserna sker till alla och mer där det behövs som mest. Det finns en stark vilja i Göteborg att skapa en jämlik stad. Arbetet mobiliserar flera nivåer och områden. Engagemanget är stort även hos näringslivet och civilsamhället.

Utvalda områden som grundas i forskning

En viktig del i Göteborgs jämlikhetsarbete är att rusta staden för att arbeta kunskapsbaserat. Med kunskapsbaserat innebär att vi ska ha grund i den bästa tillgängliga kunskap. Det betyder delvis forskning men också erfarenheter hos professionen och målgrupperna själva.

Göteborgs målområden för att skapa en mer jämlik stad är:

  • En god start i livet (0-6 år) och goda uppväxtvillkor (7-18 år)
  • Förutsättningar för arbete
  • Hållbara och jämlika livsmiljöer
  • Delaktighet, inflytande och tillit

Läs mer om Göteborgs utvalda målområden och strategier i Göteborgs Stads program för en jämlik stad