Foto: Lo Birgersson

Hållbara och jämlika livsmiljöer


Göteborg ska vara en stad där alla kan känna sig hemma. En god samhällsplanering kan minska skillnader i livsvillkor och stärka stadens sammanhållning och gemenskap.

Den fysiska miljön vi lever och verkar i, det vill säga livsmiljön, har stor betydelse för människors livsvillkor. Den fysiska miljöns utformning kan öka tryggheten och främja sammanhållning mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå. Men känsla av otrygghet behöver inte alltid vara platsbunden med koppling till den fysiska miljön och brottsligheten. Känslan kan också vara ett uttryck för bristande mellanmänsklig tillit och tillit till institutionerna samt socioekonomiska faktorer.

Stadsutveckling är komplex med många aktörer och många målkonflikter. Staden med dess nämnder, förvaltningar och bolag har möjlighet att påverka utvecklingen mot en mer jämlik och sammanhållen stad. Det kan ske genom exempelvis kommunal service, investeringar, planering av markens användning, markinnehav och allmännyttigt bostadsinnehav. Ansvaret delas också av många andra aktörer inom både näringsliv och lokalsamhällen. Det är inte enskilda punktinsatser eller projekt som kan ge de stora effekterna, utan det är sannolikt uthållighet och en rad olika åtgärder av olika omfattning som behöver genomföras för att livsmiljöerna ska bli mer jämlika. Staden ska byggas och utvecklas för alla.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)

Exempel på aktiviteter för en jämlik stad

Barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys

Trygghetsarbete i Göteborgs Stad