Foto: Lo Birgersson

Delaktighet, inflytande och tillit


En betydelsefull del i skapandet av en jämlik stad är arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Makt över det egna livet och delaktighet i samhället är fundamentala livsvillkor för varje människa. På samhällelig nivå handlar delaktighet och inflytande om möjligheten att delta i styret av det gemensamma.

Göteborgs Stad arbetar för att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande inom ramen för den representativa demokratin.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)

Exempel på aktiviteter för en jämlik stad

Demokrati i Göteborgs Stad