Foto: Lo Birgersson

Delaktighet, inflytande och tillit

En betydelsefull del i skapandet av en jämlik stad är arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla göteborgare, oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Makt över det egna livet och delaktighet i samhället är fundamentala livsvillkor för varje människa. På samhällelig nivå handlar delaktighet och inflytande om möjligheten att delta i styret av det gemensamma.

Delaktighet och inflytande handlar också om invånarnas möjligheter att delta i civilsamhället, i folkrörelser och i lokalsamhället. Delaktighet och inflytande är också viktigt på individnivå för att minska skillnaderna i livsvillkor. Det är en fråga om kontroll, inflytande och delaktighet i det dagliga livet, i till exempel skolan, i bostadsområdet och i rollen som brukare av olika offentliga tjänster. Det kan vidare handla om gemenskap i sociala nätverk i vardagen.

Delaktighet är både en grundlagsstadgad rättighet och en grundläggande princip för att förverkliga de mänskliga rättigheterna. Delaktighet är en viktig förutsättning för förbättrade livsvillkor i alla delar av livet. Ett vitalt deltagande och inflytande är viktigt för tilliten i samhället och stärker banden mellan människor.

Läs om målområdet och strategier för målområdet i Göteborgs Stads program för en jämlik stad (Gäller 2018-2026)