Om Generationsmöten


Generationsmöten initierar och möjliggör mellanmänskliga möten oavsett ålderger. Möten som bidrar till ökad trygghet, inkludering och delaktighet, skapar gemenskap och förbättrar förståelsen för varandra vilket i sin tur bidrar till ökad förståelse för varandra.

Generationsmöten sedan 2012

Generationsmöten har funnits som verksamhet sedan 2012 och var före stadens omorganisation en del av stadsdelen Centrum. Idag är verksamheten en del av Socialförvaltning Centrum avdelning Välfärd och Fritid. Uppdraget är att främja meningsfull fritid, ökad trygghet genom delaktighet och inkludering i ett meningsskapande sammanhang, alltså ett sätt att stärka folkhälsan. 

Som en metod använder vi bland annat: 

  • Volontär i förskolan: Volontärer deltar i verksamheten med att läsa sagor för, pyssla med och stötta förskolebarn.

  • Volontär i skolan: Volontärer deltar på lektioner, raster, på fritids eller som läxhjälp.

  • Tillsammansfestivalen: Ett forum för inspirerande aktiviteter som bidrar till gemenskap och glädje

Generationsmötens verksamhet bidrar till Göteborgs stads arbete kring:

  • Jämlikt Göteborg
  • Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren
  • Främja den psykiska hälsan hos unga vuxna
  • Främja den psykiska hälsan hos äldre
  • Läsfrämjande åtgärder
  • Motverka social isolering

Skapa och stärka mötesplatser, även generationsövergripande, för att öka den sociala sammanhållningen i staden.