Generationsmötens värdegrund

Generationsmötens utgår från alla människors lika värde och rättigheter oavsett kön/könsidentitet, sexuell orientering, etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet, funktionsvariationer, ålder eller geografisk hemvist.

Generationsmötens värdegrund kan beskrivas i tre rubriker:

Tillgänglighet, inkludering och social hållbarhet

Människor har olika behov och förutsättningar för att kunna delta i samhället. Den fysiska tillgängligheten är lika viktig som attityder och medvetenhet om uteslutande normer. Vi jobbar förebyggande med att motverka vi-och-dem-uppdelningar och med att skapa jämlika villkor för våra deltagare. Genom att stärka tillit och sammanhållning bidrar vi till en socialt hållbar stad.

Delaktighet och inflytande

I vår roll som möjliggörare utgår vi från deltagarnas engagemang och inre drivkraft. Deltagarna har ett stort inflytande och är med och formar verksamheten. Vi tror på det livslånga lärandet, på att alla kan utvecklas och bidra med kunskap och erfarenhet.

Generationsmöten utifrån intresse

Generationsmöten utgår från deltagarnas nyfikenhet, intressen och idéer. Vi tror på jämlika möten där människor i alla åldrar har glädje av varandras sällskap och får ett ömsesidigt utbyte av varandra.

Vi arbetar utifrån en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter oavsett:

  • ålder
  • kön/könsidentitet
  • sexuell orientering
  • etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet
  • funktionsvariationer
  • eller geografisk hemvist