Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads stiftelser


Göteborgs Stad förvaltar anknutna stiftelser med en förmögenhet på en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen varje år för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde. Här kan du läsa vilka stiftelser vi förvaltar.

Vilka stiftelser förvaltar Göteborgs Stad?

 • Vilka stiftelser ingår i ansökan F1 Studerande?

  Stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till studerande.

  Stiftelsen Mamsell Amanda Cervins stipendiefond

  Ynglingar som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut om att vilja bli präster och som ådagalägga intressen och anlag för detta höga kall.
  1) Årskurs tre på Hvitfeldtska gymnasiet
  2) Årskurs tre på alla kommunala gymnasieskolor i Göteborg
  3) Som tidigare har studerat på någon av Göteborgs kommunala gymnasieskolor.

  Stiftelsen Therese Kamphs stipendiefond

  Ge ungdomar som påbörjat studier inom estetiskt ämnesområde möjlighet att förkovra sig exempelvis genom studier utomlands.

  Stiftelsen Gustaf A Sundbergs stipendiefond

  Riktar sig till elever vid Göteborg Schillerska gymnasiet eller till utexaminerade studenter, som fortsatt sina studier vid utbildningsanstalt av teoretisk eller praktisk art. Uppmuntra till studiet av moderna språk, särskilt franska språket, och att i sådant syfte underlätta möjligheterna till enskild vistelse i vederbörande språks hemland. I övrigt ska stipendium utdelas endast till den, som visat begåvning och som av ekonomiska eller andra grunder därav anses vara i behov.

 • Vilka stiftelser ingår i ansökan F2 Lärare?

  Stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till lärare vid kommunala skolor i Göteborg.

  Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond (Hvitfeldtska)

  Resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.

  Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond (Schillerska)

  Resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.

  Stiftelsen Samfond V

  Riktar sig till skolledare och lärare vid gymnasieskolan samt på grundskolan företrädesvis som bidrag (tillfälliga understöd) till behövande pensionerade skolledare och lärare för täckande av kostnader vid sjukdom, konvalescens och rekreation samt bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.

 • Vilka stiftelser ingår i ansökan F3 Skola?

  Stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till kommunala skolor i Göteborg.

  Stiftelsen Samfond III

  Riktar sig till eleverna inom grundskolan företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, - belöning till elev, som ägnat arbete åt tester eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material.

  Stiftelsen Hvitfeldtska gymnasiets samfond

  Till förmån för elever inom Hvitfeldtska gymnasiet företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlandsstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller förvärv av material med mera.

  Stiftelsen Samfond IV

  Till förmån för eleverna inom gymnasieskolan, med undantag av elever vid Hvitfeldtska och Schillerska gymnasierna, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildningshjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlandsstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material.

  Stiftelsen Schillerska gymnasiets samfond

  Riktar sig till elever inom Schillerska gymnasiet företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlandsstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller förvärv av material.

 • Vilka stiftelser ingår i ansökan F4 Behövande?

  Här kan du läsa om stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till ekonomiskt behövande som bor i Göteborg.

  Stiftelsen Hyresfonden för Pauvres Honteux

  Till personer boende i Göteborg som är pauvres honteux. Kvinnor har företräde och personer som i mån av förmåga allvarligt sökt eller söka att själva arbeta för sitt uppehälle. Däremot personer, som genom överdådigt eller lättsinnigt levnadssätt kommit på obestånd, eller vilka i sin föregående vandel icke gjort sig kända för hederlighet och rättrådighet icke ifrågakomma.

  Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond

  Lämnar bidrag till behövande änkor ur medelklassen bosatta i Göteborg och därefter till andra behövande kvinnor som är bosatta i Göteborgs Stad.

  Emily Dicksons stiftelse

  Barnfamiljer i ekonomiska svårigheter förorsakade främst av alltför höga hyreskostnader.

  J J Dicksons stiftelse

  Riktar sig till behövande äldre eller sjukliga personer inom Göteborgs kommun med företräde för inom förutvarande Örgryte socken födda eller länge bosatta personer.

  Stiftelsen Göteborgssystemets donationsfond

  Riktar sig till den arbetande klassen i Göteborg gagneliga ändamål.

  Stiftelsen J Conrad Jacobssons donationsfond

  Främja fattiga arbetarfamiljer i Göteborg.

  Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond

  I första hand ge understöd åt behövande i Göteborg bosatta och myndiga döttrar, änkor eller ogifta, till avlidna handlande eller hantverkare i Göteborg. I andra hand kan medel utdelas till kvinnor som är bosatta i Göteborg och bedöms vara i behov av understöd.

  Stiftelsen Olivia Jacobssons minne

  Bistå fattiga arbeterskor som är födda och bor i Göteborg.

  Julius Lindströms stiftelse

  Behövande bosatta inom förutvarande Göteborgs Stad för bostadskostnader.

  Stiftelsen Föreningen Mjölkdroppens fonder

  Att inom Göteborgs Stad verka för späda barns bästa genom att utdela penningbidrag till behövande mödrar, bosatta inom staden.

  Stiftelsen Eduard Magnus minne

  Hyresbidrag åt personer som är bosatta i Göteborgs kommun och som för sin försörjning och livsföring i övrigt är i behov av understöd från fonden.

  Stiftelsen Olof och Otto Myrbergs donation

  Främja barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt understöd.

  Stiftelsen Apotekare H W Nilssons donation

  Till behövande inom Gamlestads församling i Göteborg.

  Stiftelsen Josef och Alida Nordbloms donationsfond

  Barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd.

  Stiftelsen Osbeckska fonden

  Utdelas till ålderstigna, aktningsvärda och i behov av ekonomiskt understöd personer, tillhörande handels- eller hantverksklassen, vilka under åtminstone större delen av sitt liv varit boende i Göteborg.

  Stiftelsen Samfond I

  Stöd åt behövande inom Göteborgs kommun.

  Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation

  Till välgörande ändamål.

  Stiftelsen Söderborgska m fl stiftelser samfond

  Till personer som är bosatta i Göteborgs kommun och bedöms vara i behov av understöd.

  Stiftelsen Ida och August Widegrens minne

  Att lämna understöd åt välartade barn, med hemvist i Göteborg, som saknar föräldrar eller vars föräldrar är mindre bemedlade och gjort sig förtjänta av hjälp. Barn till mindre bemedlade medlemmar i Göta Coldinu Orden böra äga företrädesrätt till understöd.

  Stiftelsen Understödsfonden för Lindholmens verkstadsaktiebolags arbetare

  Till behövande som är bosatta inom Göteborgs kommun.

 • Vilka stiftelser ingår i ansökan F5 Särskilda behov?

  Stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till barnfamiljer med barn med särskilda behov eller funktionsvariation.

  Stiftelsen Samfond VI

  Riktar sig till barn och ungdomar, som är bosatta inom kommunen. Av disponibel avkastning ska i regel hälften användas som bidrag till förskolebarn med behov av särskilt stöd. Övrig del av disponibel avkastning användes som bidrag till behövande döva, i första hand döva förskolebarn, och i andra hand döva barn och ungdomar i samband med deras utbildning eller till beredande av ökad trevnad under ferier eller annan fritid. Undantagsvis må bidrag även utgå till barns och ungdomars vårdare i denna deras egenskap.

  Stiftelsen Caroline Wijks donation

  Barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning.

 • Vilka stiftelser ingår i ansökan F6 Föreningar?

  Stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till föreningar med barnverksamhet i Göteborg.

  GT Barnens dag

  Främja och stödja barn- och ungdomsvårdande verksamhet i Göteborg.

  Stiftelsen Handikappfonden

  Stödja idrottsverksamhet för handikappade, främst syn- och hörselskadade elever vid grundskolan och gymnasieskolan i Göteborg.

  Stiftelsen Apotekare Fredrik Mossbergs donation

  Stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak består i att upprätta barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, konvalescenthem med flera dylika anstalter för det unga släktets behov och utveckling i såväl lekamligt som sunt andligt hänseende.

  Stiftelsen Osbeckska fonden

  Stöd till föreningar eller enskilda anstalter, vilkas ändamål är att åstadkomma förbättring av medellösa barns hälsa. Att understöd tillfrämjande av medellösa barns hälsa endast tillgodokomma barn, som är i Göteborg mantalsskrivna.

 • Vad är ansökan F7 Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond?

  Ger stipendier för yrkesutbildning.

 • Vad är F8 Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation?

  Lämnar studieunderstöd åt studiebegåvad ungdom som är i behov.

 • Vilka stiftelser kan kurator eller rektor kan söka till elever?

  Stiftelserna som beskrivs här kan endast sökas av kuratorer eller rektorer på kommunala gymnasieskolor och det görs genom att skolorna får uppmaning om att skicka in nomineringar.

  Stiftelsen Erik Engbergs stipendiefond

  Till begåvade mindre bemedlade, manliga elever i gymnasieskolan i Göteborg, bosatta i stadsdelen Majorna, med företrädesrätt för barn till hantverkare eller yrkesarbetare.

  Stiftelsen Otto och Anna Platins fond

  Stipendium till behövande elever som studerar på yrkesförberedande program vid kommunala gymnasieskolor i Göteborg.

  Stiftelsen Torsten Janssons stipendiefond

  Främja utbildning av gymnasieingenjörer vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation och sanitetstekniska fackområdet.

  Stiftelsen Lars Lorentzons stipendiefond

  Riktar sig till begåvade, mindre bemedlade elever, en i varje avgångsklass vid Polhemsgymnasiet f.d. Tekniska gymnasiet.

  Stiftelsen Karl och Hans Lundgrens stipendiefond

  Utdela stipendier till mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för de studier de bedriver.

  Stiftelsen Olof Emanuel Olssons Stipendiefond

  Stipendium till en eller flera elever för sin utbildning, praktisk eller teoretisk intresserade och ambitiösa elever som antas vara i behov av hjälp med kostnader för sin utbildning. Stipendiefondens avkastning går till elever i grundskola eller gymnasieskola.6 rektorer från grundskolan och 4 rektorer från gymnasieskolan, utifrån rullande schema utser förslag på elever som kan få stipendier.

 • Vilka stiftelser kan handläggare kan söka för placerade barn?

  Stiftelsen Räddningsinstitutet med flera fonder

  Understöd åt ynglingar vilka och efter omhändertagande av barnavårdsnämnden för skyddsuppfostran lämnat skola, tillhörande barna- och ungdomsvården, och som gjort sig kända för flit och gott uppförande under vistelsen vid dylik skola. Beviljas pojkar som är eller har varit LVU-placerade.

  Donationsfonden Fredrique Wohlfarts stiftelse

  Bidrag till fader- och moderlösa barn samt även till sådana barn som är i avsaknad av omvårdnad. Beviljas familjehemsplacerade barn.

 • Vilka stiftelser beviljar till Konstmuseet?

  Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

  Stiftelsen Dahlgrenska donationen

  Främja konstmuseet som efter eget gottfinnande använder räntan likväl uteslutande i konstens intresse.

  Stiftelsen Arnulf Olssons fond

  Främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Konstmuseet. Fondens avkastning bör användas till inköp av konstverk. Konstinköpen bör i första hand avse kompletteringsinköp till de tidigare samlingarna och först därefter förvärv av nutida konst

  Stiftelsen August Röhss inköpsfond

  Främja inköp av konstsaker med rätt för styrelsen att där den prövar skäligt använda intill en femtedel (1/5) av årliga räntan till förökande av mynt- och medaljsamlingar

  Stiftelsen Carl Wijks fond

  Främja Konstmuseets inköp vart femte år av något mera betydande konstverk, dock med rättighet för styrelsen att använda 1/5 del av disponibla räntor för den Zoologiska avdelningens möjliga behov.

 • Vilka stiftelser beviljar till Röhsska museet?

  Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

  Stiftelsen Hedvig och Axel Carlanders fond

  Avkastningen kan fritt disponera för Röhsska museets ändamål.

  Stiftelsen Jan K:son Marks fond

  Främja förökande av Röhsska museets samlingar.

  Stiftelsen Knut J:son Marks fond

  Främja inköp av föremål och för ökning av Röhsska museets samlingar.

  Stiftelsen Knut K:son Marks fond

  Främja förökande av Röhsska museets samlingar.

  Stiftelsen Peter K:son Marks fond

  Främja förökande av Röhsska museets samlingar.

  Stiftelsen August Röhss donation

  Inköp för ökande av museets konstindustriella samlingar med tillhörande bok och planschförråd, till samlingarnas underhåll och till montrar för dess förvaring och dels, om styrelsen finner lämpligt tillfälle därtill erbjudas till premier åt studerande, som för sin utbildning med framgång begagna sig av samlingarna.

  Stiftelsen Arnulf Olssons fond

  Främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Röhsska museet. Avkastningen bör användas till forskning och nyförvärv av konstföremål.

  Carl O Wijks fond

  Främja Röhsska museets ändamål företrädesvis till samlingarnas förökande eller till understödjande av museets praktiska verksamhet för konstslöjdens höjande.

 • Vilka stiftelser beviljar till Stadsmuseet?

  Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

  Stiftelsen Norlanders kulturfond

  Främja Göteborgs museums allmoge och högreståndsavdelningar och skall uteslutande användas till inköp (ev. reparationer) av gamla svenska föremål.

  Teaterhistoriska Samfundets i Göteborg museistiftelse

  Främja upprättande eller vidmakthållande av ett teatermuseum i Göteborg med till museet hörande arkiv.

 • Vilka stiftelser beviljar till Sjöfartsmuseet?

  Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

  Stiftelsen Werner Lundqvists fond

  Underhålla och öka samlingarna samt då sjöfartsmuseets tillvaro är helt betryggad att användas till eventuell byggnad för museum.

 • Vilka stiftelser beviljar till kulturutövare?

  Stiftelsen Göteborgs Teaterförenings stipendiefond

  Utdelandet av ett eller flera resestipendier om året med vilkas hjälp unga lovande sceniska artister inom dramatiska området kan i utlandet studera dramatisk konst till fromma för Göteborgs teaterförhållanden.

  Göteborgs Stads Teaterfond

  Lämnar bidrag till teaterverksamheten i Göteborg genom att stödja Göteborgs Stadsteaters verksamhet.

 • Vilken stiftelse främjar förskönande av staden?

  Stiftelsen Charles F Lindbergs donationsfond 1910

  Främja stadens prydande och förskönande. Stiftelsen fattar beslut var tredje år och nästa gång är år 2024.

 • Vilken stiftelser delar ut pris till byggherre?

  Stiftelsen Per och Alma Olssons fond

  Ett pris om minst tvåtusen (2 000) kronor åt byggherren till det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs stad, som under nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska, hygieniska och praktiska krav.

 • Vilka stiftelser har mottagare namngivna i förordnandet?

  Här kan du läsa om stiftelser som redan i deras förordnanden har utsedda organisationer som ska ta emot deras pengar.

  Dan Broströms donation Göteborg 300 år

  Fördelas lika mellan Göteborgs högskola till professur i etnografi och Göteborgs sjöfartsmuseum för att främja upprätthållandet av ett akvarium vid museet och dess framtida utveckling.

  Sjöfartsmuseet (50%) Göteborgs universitet (50%).

  Henrika Barks minne

  Underhåll familjegrav samt till behövande inom Oscar Fredriks församling samt till behövande ensamma kvinnor och änkor ur pauvres honteux med ett/flera minderåriga barn.

  De fattiges vänner (50%) Oscar Fredriks församling (50%).

  Josef och Alida Nordbloms donation

  Till ekonomiskt behövande barn/ungdomar.

  Karl Johansskolans klädfond (2/4) Göteborg Stads Stadsledningskontor (1/4) (pengarna delas ut till ekonomiskt behövande) Viktoriaföreningen (1/4).

  Paulas fond

  Glädje/uppmuntran till elever.

  SDF Majorna-Linné.

  Svea Bredals fond

  Främja biblioteksforskning som bedrivs vid bibliotekshögskolan i Borås.

  Högskolan i Borås.

  Stiftelsen Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor

  Riktar sig till Göteborgs stads folkskolors inre konstnärliga utsmyckning som målning eller skulptur.

  Kulturförvaltningen.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stiftelser kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 02 29
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads Stiftelser
404 82 Göteborg

${loading}