Till sidans huvudinnehåll

Göteborgs Stads stiftelser


Göteborgs Stad förvaltar anknutna stiftelser med en förmögenhet på en miljard kronor. Av de pengarna används avkastningen varje år för de ändamål som den som skänkte pengarna en gång bestämde.

Ekonomiskt behövande

Här kan du läsa om stiftelser som ingår i ansökan F4 Behövande, som riktar sig till ekonomiskt behövande.

Stiftelsen Hyresfonden för Pauvres Honteux

Till personer boende i Göteborg som är pauvres honteux. Kvinnor har företräde och personer som i mån av förmåga allvarligt sökt eller söka att själva arbeta för sitt uppehälle. Däremot personer, som genom överdådigt eller lättsinnigt levnadssätt kommit på obestånd, eller vilka i sin föregående vandel icke gjort sig kända för hederlighet och rättrådighet icke ifrågakomma.

Stiftelsen Emil och Wilma Björklunds donationsfond

Lämnar bidrag till behövande änkor ur medelklassen bosatta i Göteborg och därefter till andra behövande kvinnor som är bosatta i Göteborgs Stad.

Emily Dicksons stiftelse

Barnfamiljer i ekonomiska svårigheter förorsakade främst av alltför höga hyreskostnader.

J J Dicksons stiftelse

Riktar sig till behövande äldre eller sjukliga personer inom Göteborgs kommun med företräde för inom förutvarande Örgryte socken födda eller länge bosatta personer.

Stiftelsen Göteborgssystemets donationsfond

Riktar sig till den arbetande klassen i Göteborg gagneliga ändamål.

Stiftelsen J Conrad Jacobssons donationsfond

Främja fattiga arbetarfamiljer i Göteborg.

Stiftelsen Martin Jacobssons pensionsfond

I första hand ge understöd åt behövande i Göteborg bosatta och myndiga döttrar, änkor eller ogifta, till avlidna handlande eller hantverkare i Göteborg. I andra hand kan medel utdelas till kvinnor som är bosatta i Göteborg och bedöms vara i behov av understöd.

Stiftelsen Olivia Jacobssons minne

Bistå fattiga arbeterskor som är födda och bor i Göteborg.

Julius Lindströms stiftelse

Behövande bosatta inom förutvarande Göteborgs Stad för bostadskostnader

Stiftelsen Föreningen Mjölkdroppens fonder

Att inom Göteborgs Stad verka för späda barns bästa genom att utdela penningbidrag till behövande mödrar, bosatta inom staden.

Stiftelsen Eduard Magnus minne

Hyresbidrag åt personer som är bosatta i Göteborgs kommun och som för sin försörjning och livsföring i övrigt är i behov av understöd från fonden.

Stiftelsen Olof och Otto Myrbergs donation

Främja barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt understöd.

Stiftelsen Apotekare H W Nilssons donation

Till behövande inom Gamlestads församling i Göteborg.

Stiftelsen Josef och Alida Nordbloms donationsfond

Barn och ungdom som är i behov av ekonomiskt stöd.

Stiftelsen Osbeckska fonden

Utdelas till ålderstigna, aktningsvärda och i behov av ekonomiskt understöd personer, tillhörande handels- eller hantverksklassen, vilka under åtminstone större delen av sitt liv varit boende i Göteborg.

Stiftelsen Samfond I

Stöd åt behövande inom Göteborgs kommun.

Stiftelsen Hugo Scharfenbergs donation

Till välgörande ändamål.

Stiftelsen Söderborgska m fl stiftelser samfond

Till personer som är bosatta i Göteborgs kommun och bedöms vara i behov av understöd.

Stiftelsen Ida och August Widegrens minne

Att lämna understöd åt välartade barn, med hemvist i Göteborg, som saknar föräldrar eller vars föräldrar är mindre bemedlade och gjort sig förtjänta av hjälp. Barn till mindre bemedlade medlemmar i Göta Coldinu Orden böra äga företrädesrätt till understöd.

Fredrique Wohlfarts stiftelse

Till fader- och moderlösa barn samt även sådana barn, vilka äro i saknad av omvårdnad, bereda kristlig uppfostran och omsorgsfull handledning, i syfte att dana dem till dugliga, praktiska och framför allt redbara människor.

Stiftelsen Understödsfonden för Lindholmens verkstadsaktiebolags arbetare

Till behövande som är bosatta inom Göteborgs kommun.

Barnfamilj med barn med särskilda behov eller funktionsvariation

Stiftelser som ingår i ansökan F5 Särskilda behov, som riktar sig till barnfamiljer med barn med särskilda behov eller funktionsvariation.

Stiftelsen Samfond VI

Riktar sig till barn och ungdomar, som är bosatta inom kommunen. Av disponibel avkastning ska i regel hälften användas som bidrag till förskolebarn med behov av särskilt stöd. Övrig del av disponibel avkastning användes som bidrag till behövande döva, i första hand döva förskolebarn, och i andra hand döva barn och ungdomar i samband med deras utbildning eller till beredande av ökad trevnad under ferier eller annan fritid. Undantagsvis må bidrag även utgå till barns och ungdomars vårdare i denna deras egenskap.

Stiftelsen Caroline Wijks donation

Barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning.

Föreningar

Stiftelser som ingår i ansökan som riktar sig till föreningar med barnverksamhet.

GT Barnens dag

Främja och stödja barn- och ungdomsvårdande verksamhet i Göteborg.

Stiftelsen Handikappfonden

Stödja idrottsverksamhet för handikappade, främst syn- och hörselskadade elever vid grundskolan och gymnasieskolan i Göteborg.

Stiftelsen Apotekare Fredrik Mossbergs donation

Stödja institutioner eller verksamheter vars uppgift i huvudsak består i att upprätta barnkolonier, barnhem, sjukhem för barn, konvalescenthem med flera dylika anstalter för det unga släktets behov och utveckling i såväl lekamligt som sunt andligt hänseende.

Stiftelsen Osbeckska fonden

Stöd till föreningar eller enskilda anstalter, vilkas ändamål är att åstadkomma förbättring av medellösa barns hälsa. Att understöd tillfrämjande av medellösa barns hälsa endast tillgodokomma barn, som är i Göteborg mantalsskrivna.

JE Leos donationsfond

Främja anstalt eller inrättning som avser de fattigast bästa.

Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål.

Elever

Stiftelser som ingår i ansökan F1 Studerande. 

Stiftelsen Mamsell Amanda Cervins stipendiefond

Ynglingar som gjort sig kända för flit och goda seder, samt fattat ett fast beslut om att vilja bli präster och som ådagalägga intressen och anlag för detta höga kall.
1) i årskurs tre på Hvitfeldtska gymnasiet
2) årskurs tre på alla kommunala gymnasieskolor i Göteborg
3) som tidigare har studerat på någon av Göteborgs kommunala gymnasieskolor.

Stiftelsen Therese Kamph

Ge ungdomar som påbörjat studier inom estetiskt ämnesområde möjlighet att förkovra sig exempelvis genom studier utomlands.

Stiftelsen Gustaf A Sundbergs stipendiefond

Riktar sig till elever vid Göteborg Schillerska gymnasiet eller till utexaminerade studenter, som fortsatt sina studier vid utbildningsanstalt av teoretisk eller praktisk art. Uppmuntra till studiet av moderna språk, särskilt franska språket, och att i sådant syfte underlätta möjligheterna till enskild vistelse i vederbörande språks hemland. I övrigt ska stipendium utdelas endast till den, som visat begåvning och som av ekonomiska eller andra grunder därav anses vara i behov.

Lärare

Stiftelser som ingår i ansökan F2 Lärare.

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond (Hvitfeldtska)

Resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.

Stiftelsen Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond (Schillerska)

Resebidrag åt lärare i och för studieresor i Sverige eller i utlandet för främjande av vetenskaplig undervisning eller forskning eller till någon eller några elever såsom premier för goda kunskaper.

Stiftelsen Samfond V

Riktar sig till skolledare och lärare vid gymnasieskolan samt på grundskolan företrädesvis som bidrag (tillfälliga understöd) till behövande pensionerade skolledare och lärare för täckande av kostnader vid sjukdom, konvalescens och rekreation samt bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt och pedagogiskt författarskap

Skolpersonal

Stiftelser som ingår i ansökan F3 Skola.

Stiftelsen Samfond III

Riktar sig till eleverna inom grundskolan företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, - belöning till elev, som ägnat arbete åt tester eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material.

Stiftelsen Hvitfeldtska gymnasiets samfond

Till förmån för elever inom Hvitfeldtska gymnasiet företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlandsstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller förvärv av material med mera.

Stiftelsen Samfond IV

Till förmån för eleverna inom gymnasieskolan, med undantag av elever vid Hvitfeldtska och Schillerska gymnasierna, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildningshjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlandsstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av material.

Stiftelsen Schillerska gymnasiets samfond

Riktar sig till elever inom Schillerska gymnasiet företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i ett eller flera ämnen, god kamratanda eller berömvärd flit belöning till elev, som ägnat arbeta åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrottsstipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlandsstudiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, eller förvärv av material.

Studerande

Stiftelsen Makarna Lindeqvists donation

Ansökan F8. Studieunderstöd åt studiebegåvad ungdom som är i behov.

Stiftelsen August Ringnérs Stipendiefond

Ansökan F7. Stipendier för yrkesutbildning.

Kuratorer eller rektor kan söka till elever

Stiftelserna som beskrivs nedan kan endast sökas av kuratorer eller rektorer på kommunala gymnasieskolor och det görs genom att kuratorerna får brev där de skickar in ett svarsförslag.

Stiftelsen Erik Engbergs stipendiefond

Tillbegåvade mindre bemedlade, manliga elever i gymnasieskolan i Göteborg, bosatta i stadsdelen Majorna, med företrädesrätt för barn till hantverkare eller yrkesarbetare.

Stiftelsen Otto och Anna Platins fond

Stipendium till behövande elever som studerar på yrkesförberedande program vid kommunala gymnasieskolor i Göteborg.

Stiftelsen Torsten Janssons stipendiefond

Främja utbildning av gymnasieingenjörer vilkas studiegång är anpassad till värme-, ventilation och sanitetstekniska fackområdet.

Stiftelsen Lars Lorentzons stipendiefond

Riktar sig till begåvade, mindre bemedlade elever, en i varje avgångsklass vid Polhemsgymnasiet f.d. Tekniska gymnasiet.

Stiftelsen Karl och Hans Lundgrens stipendiefond

Utdela stipendier till mindre bemedlade med goda karaktärsegenskaper och med fallenhet för de studier de bedriver.

Stiftelsen Olof Emanuel Olssons Stipendiefond

Stipendium till en eller flera elever för sin utbildning, praktisk eller teoretisk intresserade och ambitiösa elever som antas vara i behov av hjälp med kostnader för sin utbildning. Stipendiefondens avkastning går till elever i grundskola eller gymnasieskola.6 rektorer från grundskolan och 4 rektorer från gymnasieskolan, utifrån rullande schema utser förslag på elever som kan få stipendier.

Konstmuseet

Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

Stiftelsen Dahlgrenska donationen

Främja konstmuseet som efter eget gottfinnande använder räntan likväl uteslutande i konstens intresse.

Stiftelsen Arnulf Olssons fond

Främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Konstmuseet. Fondens avkastning bör användas till inköp av konstverk. Konstinköpen bör i första hand avse kompletteringsinköp till de tidigare samlingarna och först därefter förvärv av nutida konst

Stiftelsen August Röhss inköpsfond

Främja inköp av konstsaker med rätt för styrelsen att där den prövar skäligt använda intill en femtedel (1/5) av årliga räntan till förökande av mynt- och medaljsamlingar

Stiftelsen Carl Wijks fond

Främja Konstmuseets inköp vart femte år av något mera betydande konstverk, dock med rättighet för styrelsen att använda 1/5 del av disponibla räntor för den Zoologiska avdelningens möjliga behov.

Röhsska museet

Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

Stiftelsen Hedvig och Axel Carlanders fond

Avkastningen kan fritt disponera för Röhsska museets ändamål.

Stiftelsen Jan K:son Marks fond

Främja förökande av Röhsska museets samlingar.

Stiftelsen Knut J:son Marks fond

Främja inköp av föremål och för ökning av Röhsska museets samlingar.

Stiftelsen Knut K:son Marks fond

Främja förökande av Röhsska museets samlingar.

Stiftelsen Peter K:son Marks fond

Främja förökande av Röhsska museets samlingar.

Stiftelsen August Röhss donation

Inköp för ökande av museets konstindustriella samlingar med tillhörande bok och planschförråd, till samlingarnas underhåll och till montrar för dess förvaring och dels, om styrelsen finner lämpligt tillfälle därtill erbjudas till premier åt studerande, som för sin utbildning med framgång begagna sig av samlingarna.

Stiftelsen Arnulf Olssons fond

Främja vetenskaplig undervisning och forskning vid Röhsska museet. Avkastningen bör användas till forskning och nyförvärv av konstföremål.

Carl O Wijks fond

Främja Röhsska museets ändamål företrädesvis till samlingarnas förökande eller till understödjande av museets praktiska verksamhet för konstslöjdens höjande.

Stadsmuseet

Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

Stiftelsen Norlanders kulturfond

Främja Göteborgs museums allmoge och högreståndsavdelningar och skall uteslutande användas till inköp (ev. reparationer) av gamla svenska föremål.

Teaterhistoriska Samfundets i Göteborg museistiftelse

Främja upprättande eller vidmakthållande av ett teatermuseum i Göteborg med till museet hörande arkiv.

Sjöfartsmuseet

Ska gå till inköp och underhåll av museets samlingar.

Stiftelsen Werner Lundqvists fond

Underhålla och öka samlingarna samt då sjöfartsmuseets tillvaro är helt betryggad att användas till eventuell byggnad för museum.

Kulturutövare

Stiftelsen Göteborgs Teaterförenings stipendiefond

Utdelandet av ett eller flera resestipendier om året med vilkas hjälp unga lovande sceniska artister inom dramatiska området kan i utlandet studera dramatisk konst till fromma för Göteborgs teaterförhållanden.

Göteborgs Stads Teaterfond

Lämnar bidrag till teaterverksamheten i Göteborg genom att stödja Göteborgs Stadsteaters verksamhet.

Förskönande av staden

Stiftelsen Charles F Lindbergs donationsfond 1910

Främja stadens prydande och förskönande. Stiftelsen fattar beslut var tredje år och nästa gång är år 2024.

Pojkar som är eller har varit LVU-placerade

Stiftelsen Räddningsinstitutet med flera fonder

Understöd åt ynglingar vilka och efter omhändertagande av barnavårdsnämnden för skyddsuppfostran lämnat skola, tillhörande barna- och ungdomsvården, och som gjort sig kända för flit och gott uppförande under vistelsen vid dylik skola.

Utdelningspris till byggherre

Stiftelsen Per och Alma Olssons fond

Ett pris om minst tvåtusen (2 000) kronor åt byggherren till det eller de hus med därtill hörande anläggningar inom Göteborgs stad, som under nästföregående år fullbordats och visat sig bäst motsvara estetiska, hygieniska och praktiska krav.

Mottagare som finns namngivna i förordnandet

Nedan kan du läsa om stiftelser som redan i deras förordnanden har utsedda organisationer som ska ta emot deras pengar.

Dan Broströms donation Göteborg 300 år

Fördelas lika mellan Göteborgs högskola till professur i etnografi och Göteborgs sjöfartsmuseum för att främja upprätthållandet av ett akvarium vid museet och dess framtida utveckling.

Sjöfartsmuseet (50%) Göteborgs universitet (50%).

Henrika Barks minne

Underhåll familjegrav samt till behövande inom Oscar Fredriks församling samt till behövande ensamma kvinnor och änkor ur pauvres honteux med ett/flera minderåriga barn.

De fattiges vänner (50%) Oscar Fredriks församling (50%).

Josef och Alida Nordbloms donation

Till ekonomiskt behövande barn/ungdomar.

Karl Johansskolans klädfond (2/4) Göteborg Stads Stadsledningskontor (1/4) (pengarna delas ut till ekonomiskt behövande) Viktoriaföreningen (1/4).

Paulas fond

Glädje/uppmuntran till elever.

SDF Majorna-Linné.

Svea Bredals fond

Främja biblioteksforskning som bedrivs vid bibliotekshögskolan i Borås.

Högskolan i Borås.

Stiftelsen Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor

Riktar sig till Göteborgs stads folkskolors inre konstnärliga utsmyckning som målning eller skulptur.

Kulturförvaltningen.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om stiftelser kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 02 29
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stads Stiftelser
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}