Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 8 november 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

12. Ärendenummer SLK-2023-00437: Samlingsärende inom uppföljning oktober 2023 - Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter

I samlingsärendet återrapporteras uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns tio uppdrag som har förklarats slutförda av ansvarig nämnd eller styrelse och som återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I rapporten finns också en rapportering om uppföljning av plan för en jämlik stad 2019-2022 samt en rapportering om uppföljning av Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

16. Ärendenummer SLK-2023-00633: Göteborgs Stads vatten- och avloppstaxa för år 2024

Kretslopp och vattennämnden beslutade 20 september i år att översända nämndens beslut om förslag till detaljerad VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2024, för fastställande i kommunfullmäktige. Nämndens förslag till avfallstaxa 2024 är anmäld till samma kommunstyrelsemöte som förslag till VA-taxa för 2024.

Brukningsavgiften för typhushållet föreslås öka med cirka 13 procent till 2024 med en planering för ytterligare ökningar med tio procent per år för 2025 och 2026. De fasta och de rörliga delarna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten inom brukningsavgiften föreslås höjas olika mycket. Anläggningsavgiften för typhushållet förslås öka med cirka fyra procent med vissa undantag till 2024 och med en planering för höjningar med tio procent per år för 2025 och 2026. Ökningen av brukningsavgifter samt anläggningsavgifter förklaras till stor del av räntekostnader på grund av fortsatt hög investeringstakt och höjd internränta, ökade kostnader för Gryaab AB, ökade priser för kemikalier för rening av vatten, avskrivningar och lokalkostnader. Men även minskade intäkter är en förklaring till behov av ökade avgifter.

Stadsledningskontoret gör ingen annan bedömning än den nämnden gjort om föreslagen taxenivå för brukningstaxa samt anläggningstaxa 2024. Förslagen är inom de intervall som nämnden angav i sina verksamhetsnominering 2023, tio till 18,5 procent för brukningsavgiften och noll till fyra procent för anläggningsavgiften. Stadsledningskontoret konstaterar att taxorna för såväl anläggningsavgiften som brukningsavgiften har höjts väsentligt de senaste fem åren. Kretslopp och vattennämnden och Gryaab AB står inför och har pågående stora investeringar som kommer att innebära ökade taxenivåer under lång tid.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

26. Ärendenummer SLK-2022-00726: Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2023

Varje kommun är enligt lag skyldig att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en uppfattning om vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen för att på olika sätt förebygga och stärka beredskapen mot dessa. Kommunen ska sammanställa och rapportera resultatet av analysen till länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige. Resultatet visar att staden bedriver samhällsviktig verksamhet inom flera områden och att dessa verksamheter har ett stort antal kritiska beroenden. Prioriterade delar ur risk- och sårbarhetsanalysen kommer bland annat att ligga till grund för mandatperiodens plan för stadens arbete med civil beredskap, som inkluderar åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser. Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2023 antecknas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6.

28. Ärendenummer SLK-2022-01384: Tidigarelagd revidering av Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 i syfte att föreslå åtgärder för att ytterligare skärpa Göteborgs Stads arbete mot förekomsten av parallella system för rättsskipning, såsom romani kris åtgärder för att ytterligare skärpa Göteborgs Stadsarbete mot förekomsten av parallella system för rättsskipning, såsom romani kris

I delårsrapport mars 2023 informerade stadsledningskontoret att det pågår en utvärderingsprocess för Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023. Stadsledningskontorets bedömning var då att revidering av planen inte kunde tidigareläggas. Stadsledningskontoret redovisar i ärendet resultaten av den undersökning av parallella rättssystem som genomförts samt gör en initial bedömning kring vilka åtgärder som Göteborgs Stad skulle kunna vidta på området. Stadsledningskontoret avser att återkomma med förslag på revidering av planen och ställningstagande kring hur Stadsrevisionens granskning av stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck bör omhändertas. I samband med det ärendet kommer även föreslagna åtgärder mot parallella rättssystem att redovisas i hur de ska omhändertas. Ärendet planeras återrapporteras i sin helhet till kommunstyrelsen i december 2023.

Stadsledningskontoret bedömer att kompetensen om parallell rättsskipning bland personal inom socialtjänst och förskola och skola behöver höjas, men lämnar inga specifika förslag på åtgärder då det ryms inom såväl Göteborgs Stads handlingsplan för att stoppa nyrekrytering, gängkriminalitet och utvecklingen av parallella samhällen 2023-2026 som inom Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2022-2026. För att nå framgång i det förebyggande arbetet mot parallella rättssystem bedömer stadsledningskontoret att det är avgörande att insatser i handlingsplanen genomförs i stadens verksamheter. Arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuella vid kännedom om medarbetares deltagande i parallella rättssystem, om det bedöms vara förtroendeskadligt. Stadens verksamheter behöver bli bättre på att förhindra personer med lojaliteter i parallella system att ta anställning i uppdrag som kan medföra förtroendeskada och en eventuell kränkning av individers rättigheter.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande S, V och MP

Yttrande M, L och KD

Yttrande SD

Övriga ärenden

4. Ärendenummer SLK-2023-00001: Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2024

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

5. Ärendenummer SLK-2023-00761: Hemställan från nämnden för funktionsstöd gällande ansvarar för revidering och beslut av förfrågningsunderlag för daglig verksamhet (LOV)

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

7. Ärendenummer SLK-2023-00846: Hemställan från Business Region Göteborg AB om reviderad bolagsordning för Sahlgrenska Science Park AB

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

8. Ärendenummer SLK-2023-00844: Hemställan från Göteborgs Hamn AB om fusion av Göteborg Arendal 764:385 AB

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

9. Ärendenummer SLK-2023-00845: Redovisning av Göteborgs Stadshus AB:s ägardialoger i juni 2023

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

13. Ärendenummer SLK-2023-00068: Förslag till budget 2024 och flerårsplaner 2025–2026

Kommunstyrelsen beslutade enligt budgetförslaget från S, V och MP efter 7 – 5 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation M, L och KD

Reservation SD

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Yttrande C

19. Ärendenummer SLK-2023-00796: Arvodesberedningens förslag att skjuta upp uppräkningen av arvoden för förtroendevalda för år 2024

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

22. Ärendenummer SLK-2023-00866: Yrkande från M, D, L och KD om införandet av fler kameror samt ökad samordning av kameraövervakningen mot brott i stads- och bostadsmiljöer

Kommunstyrelsen enligt yrkandet från S, V och MP efter huvudvotering 7 – 5.

Reservation SD

29. Ärendenummer SLK-2023-00881: Yrkande från SD om att höja parkeringstalet till 0,5

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.

Reservation SD

Yttrande M, L och KD

30. Ärendenummer SLK-2023-00895: Yrkande från V, S och MP om att identifiera konsekvenser av omorganisationen till facknämnder

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 6.

Yttrande M, D, L och KD

32. Ärendenummer SLK-2023-00783: Yrkande från D, M, L och KD om att säkerställa att personer med kopplingar till organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism inte anställs

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter 7 – 5 i huvudvotering.

Reservation SD. Yttrande V, S och MP

33. Ärendenummer SLK-2023-00920: Yrkande från V, S och MP om samråd mellan Göteborgs Stad och funktionsrättsrörelsen

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP.

Yttrande M, L och KD

38. Ärendenummer SLK-2023-00390: Motion av Martin Wannholt (D), Axel Josefson (M), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD) om att möjliggöra ombildning av hyresrätter i vissa områden

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter votering 7 – 5 om ärendets avgörande idag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

39. Ärendenummer SLK-2023-00652: Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 - 1.

Reservation SD

Yttrande V, S och MP

40. Ärendenummer SLK-2023-00674: Remiss från Socialdepartementet - Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 – 5.

Yttrande M, D, L och KD

41. Ärendenummer SLK-2023-00667: Remiss från Socialdepartementet - Promemorian Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

42. Ärendenummer SLK-2023-00689: Remiss från Justitiedepartementet - Förstärkt skydd för den personliga integriteten - behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttrande SD

Bordlagda ärenden

2. Ärendenummer SLK-2023-00750: Fördjupad uppföljning av sex planer inom området för mänskliga rättigheter samt redovisning av uppdrag om hur afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer tar sig uttryck

22 november

3. Ärendenummer SLK-2023-00001: Redovisning av kommunalt partistöd för år 2022

22 november

6. Ärendenummer SLK-2023-00802: Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för Göteborgsförslaget

22 november

10. Ärendenummer SLK-2023-00556: Redovisning av uppdrag att utreda hur ett ändamålsenligt och stadengemensamt dataskydd kan organiseras

22 november

11. Ärendenummer SLK-2023-00782: Återrapportering av uppdrag augusti 2023

22 november

14. Ärendenummer SLK-2021-00581: Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler

22 november

15. Ärendenummer SLK-2022-01316: Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för familjehemsvården för barn och unga

22 november

17. Ärendenummer SLK-2022-01428: Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023–2030

22 november

18. Ärendenummer SLK-2023-00804: Hemställan från stadsmiljönämnden om bemyndigande att teckna nytt avtal med Västtrafik AB gällande färjetrafik på Göta älv

22 november

20. Ärendenummer SLK-2023-00620: Äldreombudsmannens rapport 2023

22 november

21. Ärendenummer SLK-2023-00634: Underlag för kompletterande budget - Oktober 2023 - Maria

22 november

23. Ärendenummer SLK-2023-00041: Struktur och tidplan för uppföljning 2024

22 november

24. Ärendenummer SLK-2023-00155: Redovisning av uppdrag att kostnadsberäkna en utredning av en differentiering av parkeringsavgifter på kommunens personalparkeringar

22 november

25. Ärendenummer SLK-2023-00831: Igångsättningsbeslut för arbete med ändring genom fördjupning av Översiktsplan för Göteborg, för delen Järnvågen till Klippan

22 november

27. Ärendenummer SLK-2023-00835: Yrkande från SD angående delrapportering av samhällsförluster och miljöutsläpp från Västlänken på grund av förseningar

22 november

31. Ärendenummer SLK-2023-00896: Yrkande från S, V och MP om insatser för att stoppa kriminella aktörer inom välfärden

22 november

34. Ärendenummer SLK-2023-00928: Yrkande från V, S och MP om att stärka arbetet för jämställdhet och inventera kommuncentrala nätverk

22 november

35. Ärendenummer SLK-2023-00532: Motion av Axel Darvik (L) om att stärka kommunens arbete mot bortförandet av barn till andra länder

22 november

36. Ärendenummer SLK-2023-00513: Motion av Anders Svensson (M), Mariah ben Salem Dynehäll (L) och Kalle Bäck (KD) om att bevara kvalitativ och mångsidig vuxen- och SFI-undervisning

22 november

37. Ärendenummer SLK-2023-00514: Motion av Axel Darvik (L) och Kristina Bergman Alme (L) om försörjningsjobb

22 november

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-11-08

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}