Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 8 mars 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset i Landala, Dnr 1416/22

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av studentbostäder, gästforskarbostäder och centrumverksamhet samtidigt som befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras i före detta Holtermanska sjukhuset. Detaljplanen ska bidra till att stärka området som entrépunkt till Chalmers. Därutöver ska ny bebyggelse utformas på ett sätt som ger förutsättningar att behålla större delen av befintligt grönområde. Detaljplanen ska även ge förutsättningar att utveckla allmänna gång- och cykelstråk inom och förbi planområdet.

Kommunstyrelsen beslutade efter votering 12 – 1 om ärendets avgörande idag, enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.2. Detaljplan för handel på Brännö i stadsdelen Styrsö, Dnr 1319/22

Syftet med detaljplanen är att tillgodose behovet av ökad service (livsmedelshandel och lokal för hemtjänst) och fler lägenheter på Brännö. En mötesplats genom en mindre yta för allmän plats skapas. Marken tillhör kommunen och är belägen väster om Brännö varv. Västra delen av planområdet angränsar till Rödstensvägen som utgör del av det huvudstråk som sammanbinder öns två färjelägen. De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att anpassa den nya bebyggelsen till kulturmiljön genom uppbruten skala och krav på sadeltak och träfasad samt bestämmelse om färgsättning.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation, Dnr 1107/21

Kommunstyrelsen gav 2021-08-18 stadsledningskontoret i uppdrag att fortsätta utredningen kring stadens krigsorganisation. I tjänsteutlåtandet lämnar stadsledningskontoret förslag på en reviderad version av Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap och bilaga om Göteborgs Stads krigsorganisation. Krigsorganisationen föreslås bestå av ordinarie nämnders och styrelsers krigsorganisationer med tillhörande beredskapsplaner, samt ett antal tillkommande resursfunktioner. Syftet är att använda stadens samlade resurser på bästa sätt och stärka stadens förmåga att värna liv och hälsa samt upprätthålla samhällets funktionalitet. Om förslaget antas kommer stadsledningskontoret att utreda möjligheten att kunna använda resursfunktionerna även vid extraordinära händelser i fredstid.

Stadsledningskontoret föreslår att Göteborgs Stads riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

2.1.12. Göteborgs Stads föreskrift om eldningsförbud, Dnr 1360/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.19. Yrkande från V, S och MP om strategisk kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP efter votering 7 - 6

Yttrande C

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

2.2.1. Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2023, Dnr 0104/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 5.

Reservation SD

2.2.2. Delegation samt arbetsordning och uppgifter för kommunstyrelsens personalutskott, Dnr 0151/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP

2.2.3. Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper m. m. - (Val till Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen), dnr

Val till Samverkan hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stad/kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag.

2.2.5. Förordnande av politisk sekreterare för M fr o m den 27 mars 2023, dnr

Beslut: Jerker Schmidt

3.2. Motion av Helena Norin (MP), Åse-Lill Törnqvist (MP) och Karin Pleijel (MP) om att inrätta en tjänst som stadsantikvarie, Dnr 0796/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L och KD

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

3.3. Motion av Gertrud Ingelman (V) och Johan Zandin (V) om att utreda solvärme i fjärrvärmesystemet, Dnr 1050/22

Kommunstyrelsen enligt yrkandet från MP, S och V efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L och KD

Yttrande SD

Yttrande C

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

3.4. Motion av Johan Zandin (V) och Gertrud Ingelman (V) om att utreda ökad effekt från Göteborgs vindkraftverk, Dnr 1049/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från MP, S och V efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, L och KD

Yttrande SD

Yttrande C

3.5. Motion av Yvonne Stafrén (SD), Pernilla Börjesson (SD) och Rasmus Ragnarsson (SD) om att höja ersättningsnivån för borgerliga vigselförrättare, Dnr 0881/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors (C)

Bordlagda ärenden

2.1.3. Samlingsärende inom uppföljning mars 2023 - återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder samt rapportering av miljö- och klimatprogrammets strategier 2022, Dnr 1408/22

22 mars

2.1.4. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, dnr

22 mars

2.1.5. Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV inom hemtjänst, Dnr 0161/22

5 april

2.1.6. Hemställan från nämnden för funktionsstöd om revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV inom daglig verksamhet enligt LSS, Dnr 1157/22

5 april

2.1.8. Göteborgs Stads idrottspolitiska program 2023-2030, Dnr 1428/22

22 mars

2.1.9. Delredovisning av uppdrag om genomlysning av Göteborgs Stads bolags kapitalstruktur samt förslag till modell för systematiskt arbete med kapitalstrukturen, Dnr 0156/23

22 mars

2.1.10. Hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB, Dnr 0158/23

22 mars

2.1.11. Göteborgs Stads riktlinje för direktavkastning från Stadshuskoncernen och reviderad process för finansiell samordning – Redovisning av uppdrag att ta fram ett långsiktigt hållbart finansiellt ramverk för Stadshuskoncernen, Dnr 0157/23

22 mars

2.1.13. Utredning av om fler placeringar kan ske i behandlingshem istället för på institution för ungdomar i riskzon för kriminalitet, Dnr 0751/22

5 april

2.1.14. Underlag för kompletterande budget februari 2023, Dnr 0216/23

22 mars

2.1.15. Inriktningsbeslut för upprustning av kanalmurar längs Fattighusån och Stora Hamnkanalen, Dnr 0488/21

22 mars

2.1.16. Uppdrag att ta fram kompletterande underlag till en ny uppdaterad rapport om HBTQ-personers livsvillkor, Dnr 1324/20

22 mars

2.1.17. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, Dnr 1339/22

22 mars

Votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag

Reservation M, L, KD och SD

2.1.18. Hemställan från Förvaltnings AB Framtiden om ombildning till bostadsrätter hos Bostadsbolaget Poseidon AB, Dnr 1338/22

22 mars

Votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag

Reservation M, L, KD och SD

2.2.4. Yrkande från M, D, L och KD angående granskning av stadens investeringsprojekt, dnr

22 mars

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utreda hur ett Kvinnoföreningshus i Göteborg kan startas, Dnr 0972/22

22 mars

4.1. Remiss från Utbildningsdepartementet - Statens ansvar för skolan - ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53), Dnr 1418/22

22 mars

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-03-08

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}