Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 7 juni 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.1. Antagande av detaljplan för biokraftvärmeverk i Rya inom stadsdelarna Rödjan och Sannegården, Dnr 0488/23

Detaljplanen ligger vid Ryahamnen, mellan Rya Nabbe, Rya skog och befintligt gaskraftvärmeverk, cirka 5 kilometer sydväst om Göteborgs centrum fågelvägen. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av en 60 meter hög bioångpanna att koppla ihop med befintligt gaskraftvärmeverk i Ryahamnen, som ett led i arbetet att endast använda förnybara bränslen vid produktion av värme och el. Förutom själva ångpannan ska planen även möjliggöra byggandet av en lossningsplats för fastbränslen samt uppförandet av ett mellanlager i form av silos för fasta bränslen. Syftet med planen är även att säkerställa att den nya anläggningen tar hänsyn till platsens värdefulla natur- och kulturvärden. En arkitekttävling har genomförts där det vinnande bidraget består av två cylindriska och i förhållande till varandra lätt förskjutna byggnadskroppar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Yttrande S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.5. Samlingsärende inom uppföljning maj 2023 – återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser samt några rapporter, Dnr 0220/23

Samlingsärendet behandlar återrapportering av uppdrag och andra beslut som kommunfullmäktige gett till nämnder och styrelser. Det kan vara uppdrag som givits i kommunfullmäktiges budgetbeslut men även uppdrag som lämnats vid andra tidpunkter. I rapporten finns tjugoen uppdrag som har förklarats fullgjorda av ansvarig nämnd eller styrelse samt två uppdrag som föreslås avslutas. Samtliga återrapporteras i detta ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I rapporten finns även en rapportering om invånarnas möjligheter till demokratisk delaktighet och inflytande inklusive uppföljning av Göteborgsförslaget, en rapportering om Göteborgs Stads barnbokslut 2022 samt en rapportering om deltidsuppföljning av Göteborgs Stads handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden

2.1.12. Underlag för kompletterande budget maj 2023, Dnr 0334/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkande från MP, S och V. Votering 7–6. Reservation M, D, L och KD. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.13. Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv, Dnr 0089/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkande från S, V, MP, M, D, L och KD. Yttrande C.

2.1.14. Yrkande från M, D, L och KD angående bakgrundskontroller vid rekrytering av personal till kommunala ungdoms- och fritidsgårdar, Dnr

Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkande från M, D, L och KD. Votering 7–6. Yttrande V, S och MP.

2.2.1. Ändring av föreskrifter i stiftelsen Olof och Otto Myrbergs donation, Dnr 0138/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Förordnande av vikarierande kommunalråd i stället för Axel Darvik (L), Dnr

Kommunstyrelsens beslut: Ann Catrine Fogelgren (L)

2.2.3. Yrkande från L, M, D och KD angående utvidgning av § 3 områden, Dnr

Kommunstyrelsen beslutade att avslå yrkandet från L, M, D och KD. Yttrande S, V och MP.

2.2.8. Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott i stället för Axel Darvik (L)

Kommunstyrelsens beslut: Ann Catrine Fogelgren (L)

2.2.9. Val av ledamot i kommunstyrelsens personalutskott i stället för Axel Darvik (L)

Kommunstyrelsens beslut: Ann Catrine Fogelgren (L)

Bordlagda ärenden

2.1.2. Redovisning av uppdrag att genomföra en översyn av arbetsvärderingssystemet BAS som inkluderar att analysera och kartlägga löneskillnader inom samma BAS-intervall, Dnr 1444/22

14 juni

2.1.3. Redovisning av uppdrag om att göra en kartläggning över förekomsten av att äldre i hemtjänst samt vård- och omsorgsboende inte vågar framföra brister i verksamheten, Dnr 1464/21

14 juni

2.1.4. Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21

14 juni

2.1.6. Redovisning av uppdrag kopplade till energiförsörjningen, Dnr 1269/22

14 juni

2.1.7. Redovisning av uppdrag att utreda inrättandet av en trygghets- och larmcentral med befogenhet att samordna stadens larm, kameror, trygghetsvärdar och ordningsvakter, Dnr 1440/22

14 juni

2.1.8. Redovisning av uppdraget om fördjupad utredning som klargör Göteborgs Stads förhållande till Tre Stiftelser, Dnr 0307/23

14 juni

2.1.9. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

23 augusti

2.1.10. Förslag till principer för Göteborgs Stads investeringsstyrning, Dnr 1550/21

14 juni

2.1.11. Redovisning av uppdrag att utreda om det finns bolag som istället kan drivas i nämndform, Dnr 1438/22

23 augusti

2.1.15. Yrkande från SD om hemställan till regeringen att Göteborg ska bli en pilotkommun för vistelseförbud

14 juni

2.1.16. Yrkande från M, D, L och KD angående särskild uppföljning av resor för bortgifte och uppfostran

14 juni

2.1.17. Yrkande från D, M, L och KD angående uppdrag om stadenövergripande rutiner och arbetssätt för att säkerställa trygghet för barn och unga som är utsatta för hedersförtryck

14 juni

2.2.4. Yrkande från SD angående en utökad kontroll av registerutdrag i belastningsregistret för anställningar i Göteborgs Stad, Dnr

14 juni

2.2.5. Yrkande från SD angående heltäckande slöjor inom funktionsstöd och förskoleverksamhet, Dnr

14 juni

2.2.6. Yrkande från D, L och KD angående om att korrigera och politiskt åtgärda de felaktigheter som har föranlett beslut om onödig bussning av elever från Åkeredsskolan

14 juni

2.2.7. Yrkande från D, M och KD angående förvärv av ryska konsulatet

14 juni

3.1. Motion av Kalle Bäck (KD) om att rusta upp och tillgängliggöra ruinen av Gamla Älvsborg, Dnr 1362/22

14 juni

3.2. Motion av Elisabet Lann (KD) och Kalle Bäck (KD) om inrättande av ”Tränarnas dag” i Göteborg, Dnr 0186/23

14 juni

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-06-07

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}