Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 6 september 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.3. Handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2035 samt redovisning av uppdrag att ta fram en handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden 2025, Dnr 1669/20  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-08 att återremittera kommunstyrelsens förslag till handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta områden 2025. Stadsledningskontorets förnyade ekonomiska analys visar att förändringar i omvärlden medfört ett ekonomiskt ansträngt läge för nämnder och styrelser och att handlingsplanens insatser bedöms medföra ökade kostnader. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2022-12-08 förlängs planperioden till 2035. Stadsledningskontorets föreslår att Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2035 antas.  

S, V och MP föreslår i ett yrkande att handlingsplanens årtal ska justeras. Namnet ska revideras till ”Handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta år 2030 och inga områden vara utsatta år 2035”.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 7 – 6 samt enligt tilläggsyrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

Yttrande M, D, L och KD

2.2.1. Utvärdering av Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019-2023, Dnr 0606/23 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-04 om Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019-2023. Stadsledningskontoret fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med resultatet från den planerade utvärderingen av åtgärdsprogrammet. Miljö- och klimatnämnden har översänt sin utvärdering till stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget ska förklaras fullgjort.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 12 – 1. 

Reservation SD

Yttrande MP, S och V

Yttrande C

2.2.4. Konsekvenser av hyresmodellen med särskilt fokus på diskrepanser mot budgetunderlaget för 2022, Dnr 1413/21  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att redovisa konsekvenserna av hyresmodellen med särskilt fokus på diskrepanser mellan faktiskt utfall och beräkningar i budgetunderlaget för 2022. Samtliga nämnder har kunnat identifiera faktorer som kan förklara diskrepansen. Stadsledningskontorets bedömning är att det pågår ett omfattande arbete med de förändringsuppdrag som gavs till stadsfastighetsförvaltningen i samband med beslut om internhyressättning. Förvaltningarna är delaktiga i arbetet och dialog pågår för att komma till rätta med tidigare systemfel. Stadsledningskontoret föreslår att uppdraget förklaras fullgjort. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Övriga ärenden

2.1.1. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument, Dnr 0234/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.4. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedlingen Väst, Dnr 0600/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för att uppnå ett maxantal medarbetare för stadens chefer, Dnr 1137/21

Kommunstyrelsen beslutade enligt återremissyrkandet från V, S och MP efter votering 7 – 5. 

Yttrande M, D, L och KD

2.1.9. Redovisning av uppdrag att genomföra en översyn av arbetsvärderingssystemet BAS som inkluderar att analysera och kartlägga löneskillnader inom samma BAS-intervall, Dnr 1444/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

2.1.11. Yrkande från D, M, L och KD angående att säkerställa att Säve flygplats kan omhänderta samhällsviktiga funktioner, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter voteing 7 – 6.

Reservation D, M, L, KD

Reservation SD

Yttrande V, S och MP

Yttrande C

2.1.12. Yrkande från D, M, L och KD angående att utreda om socialsekreterares namn kan anonymiseras vid särskilda fall av beslut, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande SD

Yttrande V, S och MP

2.2.2. Val av ledamot i Göteborgs Stads HBTQI-råd i stället för Jerker Schmidt (M) som avsagt sig, dnr

Beslut: Anna Jäderström (M)

2.2.6. Val av ledamot och vice ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionsrätt i stället för Nina Miskovsky (M) som avsagt sig, dnr

Beslut: Åsa Hartzell (M)

2.2.10. Val av ledamot och ordförande i arvodesberedningen i stället för Ingrid Andreae (S), dnr

Beslut: Sebastian Ghafari (S)

3.2. Motion av Emma Altenhammar (SD) om att spärra nedladdning av appen TikTok och eventuellt fler appar på stadens mobila enheter, Dnr 0295/23

Kommunstyrelsen avslog motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD 

Yttrande M, D, L och KD

3.3. Motion av Emma Altenhammar (SD) om att utreda behovet av innovations- och entreprenörsrådgivning samt ett inrättande av ett innovationshus, dnr 0296/23

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Yttrande SD

Yttrande M, D, L och KD

3.5. Motion av Axel Darvik (L) om att barn till arbetssökande och föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola, Dnr 0185/23

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Yttrande L, M och D

Yttrande KD

Yttrande C

3.6. Motion av Axel Darvik (L) om att barn ges rätt till att vistas på fritidshem, oberoende av föräldrarnas anställningsstatus eller om de är föräldralediga, Dnr 0263/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

3.7. Motion av Elisabet Lann (KD) och Jörgen Knudtzon (KD) om ökat ansvar för säkerheten runt verksamheter med judisk profil, Dnr 1363/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

3.8. Motion av Elisabet Lann (KD) och Samuel Bråse (KD) om att inrätta en skärgårdssamordnare, Dnr 1364/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter 7 – 6 i huvudvotering. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

Yttrande C

Bordlagda ärenden

2.1.2. Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet 2020-2022 och begäran om igångsättningsbeslut för att ta fram en ny plan mot hemlöshet, Dnr 0497/23 

20 september

2.1.5. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0581/21

20 september

2.1.6. Redovisning av uppdrag att utreda om det finns bolag som istället kan drivas i nämndform, Dnr 1438/22 

20 september

2.1.8. Hemställan från Göteborgs Stads Parkering AB avseende Skeppsbrogaraget, Dnr 0525/23

20 september

2.1.10. Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, Dnr 1452/21 

20 september

2.1.13. Yrkande från KD, M, D och L angående fler seniorbostäder i Göteborg, dnr

20 september

2.1.14. Yrkande från L och KD om att Göteborgsförslaget är till för göteborgare, dnr

20 september

2.1.15. Yrkande från D, M, L och KD om att tillåta uteserveringar under vintersäsongen 2023/2024 (Redovisat vid sammanträdet)

20 september

2.2.3. Val ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer i stället för Yvonne Palm (V) som avsagt sig, Dnr

20 september

2.2.5. Yrkande från D, M och KD angående förvärv av ryska konsulatet, dnr

20 september

2.2.7. Yrkande från M, D, L och KD angående sårbarheter kopplat till den allmänna ordningen med anledning av höjd terrorhotsnivå, dnr

20 september

2.2.8. Yrkande från S, V och MP angående samverkansformer för strategiska brottsförebyggande frågor, dnr

20 september

2.2.9. Yrkande från V, S, MP särskilt yttrande C angående Göteborgs Stads personal deltagande i eventuellt kommande anmälningsplikt, dnr

20 september

3.1. Motion av Simona Mohamsson (L) om att införa nolltolerans mot våld i nära relation i allmännyttan, Dnr 0262/23

20 september

3.4. Motion av Elisabet Lann (KD) och Johanna Holmdahl (KD) om en handlingsplan för att möta de demografiska utmaningarna i Göteborg, Dnr 1365/22

20 september

4.1. Remiss från Göteborgsregionen - Förslag till ny förbundsordning för Göteborgsregionens Kommunalförbund, Dnr 0559/23

20 september

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-09-06

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}