Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 3 maj 2023

Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

2.1.12. Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022, Dnr 1391/22 22

Funktionshinderombudsmannen lämnar årligen en rapport till kommunfullmäktige om frågor om levnadsvillkor och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Rapporten uppmärksammar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige på brister och möjliga åtgärder inom stadens verksamhetsområden för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Rapporten visar att den ekonomiska utsattheten för personer med funktionsnedsättning är hög och omfattande. Rapporten visar också behov av att trygghetsskapande åtgärder i staden når personer med funktionsnedsättning.

Stadsledningskontoret föreslår att Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2022 antecknas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt enligt tilläggsyrkandet från V, S och MP efter votering 7 - 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

V, S och MP föreslår i ett tilläggsyrkande att samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att möjliggöra anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning.

Yttrande C

2.1.13. Slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022, Dnr 1389/14

Programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022 har som målsättning att brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka och att medarbetarna ska uppleva yrket attraktivt. Stadsledningskontorets sammantagna bedömning är att programmets mål i sin helhet inte är uppfyllda. Målet att medarbetarna ska uppleva yrket attraktivt bedöms som uppnått. Målet om att brukarnas inflytande och självbestämmande ska öka har inte uppnåtts. Införandet av välfärdsteknik bedöms ligga långt ifrån målvärdet.

Stadsledningskontoret föreslår att slutrapportering av programmet Attraktiv hemtjänst 2014-2022 antecknas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

Yttrande M, D och KD

2.1.15. Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030, Dnr 0561/22

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling mot 2030 samt uppdra åt Göteborg & Co styrelse att initiera och leda arbetet med att utarbeta handlingsplaner utifrån programmet i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser. Vidare beslutade kommunfullmäktige att programmet ska utvärderas en gång per mandatperiod. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle en revidering av programmet genomföras under 2023 för beslut i kommunfullmäktige vid årsskiftet 2023/2024.

De omfattande och långsiktiga konsekvenser pandemin haft för besöksnäringen har aktualiserat behovet av en översyn av målbild och strategier i programmet. Därför har Göteborg & Co genomfört en revidering av programmet för att beskriva och omhänderta de behov av omställning och riktningsförändringar som besöksnäringen och destinationen Göteborgsregionen står inför. Göteborg & Co föreslår att programmet ändrar benämning till Göteborgs Stads program för destinationsutveckling 2023-2030 och det reviderade programmet uttrycker en ambition att vara en tydlig del av stadens övergripande arbete för hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.16. Återrapportering av uppdrag december 2022, Dnr 0169/23

Ärendet innehåller återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut eller vid annat beslut och ska ses som ett komplement till årsredovisningen 2022 som återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Då uppdragen är många till sin mängd och olika till sin karaktär arbetar stadsledningskontoret med återrapportering av uppdragen på tre olika sätt; checklista, samlingsärende och egna ärenden. Allt för att möjliggöra löpande återkoppling och uppföljning till kommunfullmäktige på mest ändamålsenliga sätt. I detta ärende återrapporteras uppdragen i form av checklista – uppdrag av mer verkställande art. En översikt över arbetsläget på samtliga pågående uppdrag ingår också.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande M, D och KD

Yttrande C

2.1.18. Utredning av ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet, Dnr 0657/22

Stadsledningskontoret redovisar utredningen om ett långsiktigt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottskogsobservatoriet. Den ena vägen innebär att kommunfullmäktige uppdrar det långsiktiga huvudmannaskapet åt stadsmiljönämnden. Den årliga kostnaden för stadsmiljönämnden skulle, enligt stadsledningskontorets bedömning, uppgå till 1,2 miljoner kronor. Stadsledningskontoret gör bedömningen att stadsmiljönämnden är bäst lämpad för huvudmannaskapet utifrån nämndens reglemente och pågående utredning inom stadsbyggnadsnämnden om omvandling av Slottsskogen till kulturreservat. Bedömningen baserar sig även på att stadsmiljönämnden har en etablerad publik pedagogisk verksamhet som har konkreta likheter med Slottsskogsobservatoriet i en sådan omfattning som stadens övriga verksamheter inte har. Den andra handlingsvägen innebär att kommunfullmäktige inte utser ny huvudman för Slottsskogsobservatoriet utan lämnar åt Hiagb AB att fortsatt söka hyresgäst för observatorielokalerna

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

S, V och MP vill i ett yrkande att stadsledningskontoret ska skapa förutsättningar för finansiering av slottsskogsobservatoriet via stadsmiljöförvaltningens budget från och med 2024.

2.2.1. Hemställan till kommunstyrelsen om att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott till en medborgarbudget för unga, Dnr 0347/23

Ungdomsfullmäktige (UF) har den 1 mars 2023 fattat beslut om en medborgarbudget för unga under 18 år folkbokförda i Göteborg. Det ursprungliga förslaget omfattade ett yrkande att ungdomsfullmäktige avsätter 150 tkr av sin initiativpott till att täcka kostnaderna. I ett ändringsyrkande fattade UF sedan beslut om att UF och kommunfullmäktige skulle dela på kostnaderna. Stadsledningskontoret föreslår trots yrkandet att de medel som ungdomsfullmäktige vill lägga på en medborgarbudget för unga ska hämtas ur UF:s initiativpott.

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner Ungdomsfullmäktiges hemställan om att använda 150 tkr ur ungdomsfullmäktiges initiativpott till en medborgarbudget för unga.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) deltog inte i handläggningen av ärendet pga. jäv.

Övriga ärenden

2.1.5. Hemställan från Göteborg Energi Din El AB om förändrade säkerhetskrav för finansiell elhandel, Dnr 0363/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.6. Hemställan från Göteborg Energi AB om investering i biokraftvärme i Rya, Dnr 0355/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.7. Hemställan från Göteborg Energi AB om fusion av Göteborg Energi Backa AB med Göteborg Energi AB, Dnr 0359/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.8. Hemställan från Bygga Hem i Göteborg AB om tjänstepersonstyrelse och bolagsordning i Fastighets AB Sannegården 26:1, Dnr 0382/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.1.17. Hemställan från fastighetsnämnden avseende förvärv av fastigheter, avyttrande av fastigheter samt tecknande av överenskommelse av tomträttsavgäld, Dnr 1451/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag efter votering 8 - 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

2.1.21. Yrkande från D, M, L och KD om nedläggning av Romano Center i Väst och förstärkning av Resursteam heder, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från D, M, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

Yttrande C

2.1.22. Yrkande från L, M, D och KD om att Göteborg inte ska bidra ekonomiskt till Frihamnsdagarna, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från L, M, D och KD efter votering 7 – 6.

2.1.23. Yrkande från M, D, L och KD om samordnad kameraövervakning mot brott i stads- och bostadsmiljöer, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

Yttrande SD

2.1.24. Yrkande från SD om att meddela dispens för bänk utanför Café Gerd på Linnégatan, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.

Reservation SD

Yttrande M, D och KD

2.1.25. Yrkande från M, D, L och KD angående ett tillfälligt anställningsstopp, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från M, D, L, KD och SD.

Yttrande S, V och MP

2.1.26. Yrkande från SD om Göteborgs Stads engagemang för Frihamnsdagarna 2023, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 7 – 6.

2.1.27. Yrkande från L, M, D och KD om fortsatt finansiering av Alfons Åbergs kulturhus, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från L, M, D och KD efter votering 7 – 6.

Yttrande S, V och MP

2.1.28. Yrkande från SD om kartläggning av hot från minderåriga i kriminellt nätverk samt kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter votering 12 – 1.

Reservation SD

Yttrande M, D och KD

2.2.2. Hemställan till kommunstyrelsen om att använda medel från ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en konferens med ungdomsfullmäktigen och ungdomsråd inom Västra Götalandsregionen, Dnr 0357/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) deltog inte i handläggningen av ärendet p g a jäv.

2.2.8. Yrkande från SD angående påverkan på Göteborg om eventuella sanktioner införs mot eller från Kina, dnr

Kommunstyrelsen avslog yrkandet från SD efter 11 – 1 i huvudvotering.

Reservation SD

2.2.9. Yrkande från V, S och MP angående en effektiv och ändamålsenlig administration och kommunikation i Göteborgs stad, dnr

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från V, S och MP

Yttrande SD

3.1. Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om att utveckla Slottsskogen genom att avveckla djurparken, dnr

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP, S och V

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga (SOU 2022:67), Dnr 0123/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, S och MP. Tilläggsyrkandet från SD avslogs efter votering 7 – 6.

Reservation SD

4.2. Remiss från Naturvårdsverket - Förslag till nationellt luftvårdsprogram, Dnr 0341/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

4.3. Remiss från Finansdepartementet - En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6), Dnr 0218/23

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Delårsrapport mars 2023, Dnr 0069/23

17 maj

2.1.2. Underlag för kompletterande budget maj, Dnr 0334/23

17 maj

2.1.3. Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv, Dnr 0089/23

17 maj

2.1.4. Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan i stadsdelen Heden, Dnr 0378/23

17 maj

2.1.9. Utdelning ur stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, Dnr 0135/23

17 maj

2.1.10. Utdelning ur stiftelsen Renströmska fonden, Dnr 0137/23

17 maj

2.1.11. Redovisning av uppdrag om båtuppläggning på Saltholmen, Dnr 1313/22

17 maj

2.1.14. Hemställan från äldre- samt vård- och omsorgsnämnden angående rätt att välja vård- och omsorgsboende, Dnr 0337/23

17 maj

2.1.19. Bidrag till samt översyn av enskilda vägar i Göteborgs Stad, Dnr 1387/22

17 maj

Hampus Magnusson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet pga. jäv

2.1.20. Vägvalsbeslut inom planeringen för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet, Dnr 0367/21

17 maj

2.2.3. Skrivelse till Regeringskansliet och departement om en statlig offentlig utredning för klimatanpassning, med fokus på översvämningsrisker, Dnr 0119/22

17 maj

2.2.4. Yrkande från SD angående att starta en samordningsfunktion för distribution av överbliven mat, dnr

17 maj

2.2.5. Hemställan från grundskolenämnden till kommunstyrelsen om att nämnden avlastas kostnader kopplade till skolornas säkerhets- och trygghetsarbete, Dnr 0364/22

17 maj

2.2.6. Val av representant i Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer istället för Jeta Ibishi (M) som avsagt sig, dnr

17 maj

2.2.7. Val av representant i ECCAR europeiska koalitionen av städer mot rasism istället för Jeta Ibishi (M) som avsagt sig, dnr

17 maj

2.2.10. Yrkande från D, M, L och KD om extern kartläggning av kriminell verksamhet på stadens bibliotek och fritidsgårdar, dnr

17 maj

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-05-03

Kontakta stadsledningskontoret

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}