Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 29 november 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möte.

15. Detaljplan för verksamheter vid Norra Stenebyvägen i Tuve

Ärendenummer SLK-2023-00927

Planförslagets syfte är att möjliggöra för nyetablering av ett kundcenter och tillhörande demonstrationsbanor av fordon samt att utöka befintlig industriverksamhet för Volvo lastvagnar. Planen omfattar utbyggnad av industri och kontor, ny väg och flytt av befintlig väg samt planläggning av allmän plats för natur.

Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen för verksamheter vid Norra Stenebyvägen i Tuve antas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande S, V och MP

17. Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd

Ärendenummer SLK-2023-00731

Stadsledningskontoret har i samverkan med berörda förvaltningar och bolag tagit fram förslag till revidering av Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd. Det reviderade förslaget har tagits fram utifrån behov att (1) anpassa Göteborgs Stads säkerhetsskyddsorganisation till tolkningen av säkerhetsskyddslagen där begreppet verksamhetsutövare likställs med den juridiska personen samt (2) skapa möjligheter för en tydligare samordning mellan förvaltningar och bolag i implementering och förvaltning av säkerhetsskyddregleringens krav. Revideringen är omfattande och kommer leda till nya arbetssätt inom Göteborgs Stads säkerhetsskyddsarbete. Den reviderade riktlinjen för säkerhetsskydd fastställer en säkerhetsskyddsorganisation där stadens bolag är egna verksamhetsutövare och stadens nämnder ses som en gemensam verksamhetsutövare vars säkerhetskänsliga verksamhet leds, samordnas och kontrolleras av Göteborgs Stads säkerhetsskyddschef. Säkerhetsskyddschefen är direkt underställd verksamhetsutövarens högsta chef. Riktlinjen fastställer även hur Göteborgs Stad ska arbeta gemensamt för att leva upp till säkerhetsskyddregleringens grundläggande krav så som arbete med säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsåtgärder. Stadsledningskontoret bedömer att den reviderade riktlinjen för säkerhetsskydd lever upp till kraven från säkerhetsskyddslagen, säkerhetsskyddsförordningen och tillhörande föreskrifter samt tillsynsmyndigheters krav.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande SD

20. Hemställan från stadsmiljönämnden om bemyndigande att teckna nytt avtal med Västtrafik AB för färjetrafik på Göta älv

Ärendenummer SLK-2023-00804

Stadsmiljöförvaltningen har förhandlat med Västtrafik AB avseende avgiftsfri färjetrafik över Göta älv. Inriktning för förhandling var att Göteborgs Stad ska finansiera avgiftsfri färjetrafik mellan Lindholmen och Stenpiren samt mellan Pumpgatan och Stenpiren mellan år 2025 och år 2032 med möjlighet till förlängning. Stadsledningskontoret föreslår att stadsmiljönämnden får mandat att teckna avtal med Västtrafik AB utifrån en inriktning för att möjliggöra fortsatt förhandling. Stadsledningskontorets bedömning är att det främst är motiverat med avgiftsfri färjetrafik fram till att en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj är färdigställd och i bruk, vilket av tidigare information kan vara realistiskt 2031-2033.

Stadsledningskontoret föreslår att stadsmiljönämnden bemyndigas att teckna nytt avtal med Västtrafik AB från år 2024 till längst år 2040. Göteborgs Stad ska finansiera avgiftsfri färjetrafik mellan Lindholmen och Stenpiren samt mellan Pumpgatan och Stenpiren.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet

Övriga ärenden

7. Ianspråktagande av gemensam pott för spårvägsutbyggnad

Ärendenummer SLK-2023-00863

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Martin Wannholt (D) deltog inte i beslutet.

14. Hemställan från Älvstranden Utveckling AB om att lämna kapitaltillskott till Södra Älvstranden Utveckling AB

Ärendenummer SLK-2023-00968

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

16. Hemställan från exploateringsnämnden avseende cykelgarage vid Haga station 

Ärendenummer SLK-2023-00879

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

22. Bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2023

Ärendenummer SLK-2023-00888

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Yttra de M, D, L och KD

Yttrande SD

23. Struktur och tidplan för uppföljning 2024

Ärendenummer SLK-2023-00041

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt efter votering 7 – 5 till tilläggsyrkandet från S, V och MP.

Yttrande M, D, L och KD

25. Motion av Rasmus Ragnarsson (SD) om att göra enkätdata från befolkningsundersökningar mer tillgänglig

Ärendenummer SLK-2023-00407

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

26. Val av två representanter till SKR:s modellkoncept för jämställdhet 2024–2025

Ärendenummer SLK-2023-00025

Valdes Daniel Bernmar (V) samt Anneli Rhedin (M)

27. Val av ledamot i Ideella föreningen Citysamverkan i stället för Karl Vihlén (L) som avsagt sig

Ärendenummer SLK:6946

Valdes Svante Adolfsson (L)

Bordlagda ärenden

2. Kompetensförsörjningsplan för Göteborgs Stad

Ärendenummer SLK-2023-00524

13 december

3. Rapport om Göteborgs Stads Innovationsprogram 2018–2023

Ärendenummer SLK-2023-00598

13 december

4. Redovisning av Göteborgs Stads Program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023

Ärendenummer SLK-2023-00932

13 december

5. Uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet

Ärendenummer SLK-2023-00897

13 december

6. Göteborgs Stads föreskrifter för avfallshantering

Ärendenummer SLK-2023-00906

13 december

8. Kommunernas klimatlöften 2024 – 2026

Ärendenummer SLK-2023-00288

13 december

9. Uppdrag att i samverkan med Intraservice utreda förutsättningarna att gå över till digital hantering av arvoden

Ärendenummer SLK-2022-01179

13 december

10. Förslag på hur Göteborgs Stads konsultkostnader kan minska

Ärendenummer SLK-2023-00545

13 december

11. Motion av Simona Mohamsson (L) och Pär Gustafsson (L) om att genomföra en översyn av rutiner och stöd för anmälan av hot mot personal

Ärendenummer SLK-2023-00571

13 december

12. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att Göteborgs Stad ska följa Sveriges rikes lag

Ärendenummer SLK-2023-00832

13 december

13. Motion av Jörgen Fogelklou (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om att Göteborg, likt Linköping, ska bli en pilotkommun för vistelseförbud

Ärendenummer SLK-2023-00643

13 december

18. Återrapportering av uppdrag augusti 2023

Ärendenummer SLK-2023-00782

13 december

19. Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal samt samnyttjan och samlokalisering avseende kommunala verksamhetslokaler

Ärendenummer SLK-2021-00581

13 december

21. Struktur för Göteborgs Stads kunskapsbaserade arbete med lägesbilder brott och otrygghet

Ärendenummer SLK-2023-00882

13 december

24. Yrkande från S, V och MP om revisionsrapport om hemvårdsbidrag

Ärendenummer SLK-2023-00953

13 december

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-11-29

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}