Till sidans huvudinnehåll

Beslut i kommunstyrelsen 25 januari 2023


Här publicerar vi en sammanfattning av några av besluten på kommunstyrelsens möte.

2.1.9. Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för boendekostnader för 2023, Dnr 0901/22

Regeringens årliga beslut om ändringar av riksnormen för försörjningsstöd samt riktvärden för boendekostnader innebär för 2023 en höjning med 8,6 procent för de personliga och gemensamma hushållskostnaderna. De ökade kostnaderna till följd av normökningen bedöms rymmas inom socialnämndernas ekonomiska ramar enligt beslutad budget 2023. Efter att Socialstyrelsen slutade fördela höjningen på riksnormens olika delposter 2011 har Göteborgs Stad själva gjort en fördelning av de olika kostnadsposterna. Dessa ursprungsvärden har sedan räknats upp utifrån den årliga beslutade riksnormen. Stadsledningskontoret har inför 2023 valt att se över denna modell och i stället utgå från Konsumentverkets referensvärden. Konsumentverkets referensvärden grundar sig på de senaste pris- och konsumtionsundersökningarna i samhället, därför bedömer stadsledningskontoret att det är rimligt att utgå från dessa värden.

Justering av riktvärdena gällande kostnader utanför riksnormen i form av höjda boendekostnader behöver också fastställas. Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad. Stadsledningskontorets bedömning är att riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktvärden för boendekostnader för år 2023 är rimliga att använda vid beslut om försörjningsstöd i Göteborg.

V, MP, S särskilt yttrande C vill i ett tilläggsyrkande ge socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd under 2023.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från V, MP och S efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Protokollanteckning Emmyly Bönfors (C)

Yttrande C

Yttrande SD

2.1.13. Förslag på åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom Göteborgs Stad för att motverka välfärdsbrott, Dnr 0123/22

I kommunfullmäktiges budget för 2022 får kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå åtgärder för att samordna och stärka samverkan inom staden för att motverka välfärdsbrott. Stadsledningskontoret har utrett behov av utökad samordning och samverkan för att motverka välfärdsbrott kopplat till ekonomiskt bistånd, ersättning för personlig assistans, hemvårdsbidrag, hemtjänst enligt LOV och bostadsanpassningsbidrag. Stadsledningskontorets utredning visar att arbetet med att motverka välfärdsbrott pågår inom samtliga förvaltningar som stadsledningskontoret har haft dialoger med inom ramen för utredningen.

Stadsledningskontoret förslår att kommunstyrelsen beslutar att ge Socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att inrätta särskilda funktioner med uppdrag att utreda felaktiga utbetalningar och samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Kommunfullmäktiges uppdrag förklaras därmed fullgjort.

S, V och MP vill i ett yrkande ge socialnämnderna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst i uppdrag att införa ett förstärkt arbetssätt för att utreda felaktiga utbetalningar och samverka i arbetet mot välfärdsbrott inom staden. Nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka arbetet mot välfärdsbrott med särskilt fokus på att motverka felaktiga utbetalningar av hemvårdsbidrag. Grundskolenämnden och förskolenämnden får i uppdrag att införa ett förstärkt arbetssätt för att motverka felinskrivningar av barn och elever.

Kommunstyrelsen beslutade enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 - 6. Tilläggsyrkandet från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Reservation SD

2.1.14. Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation, Dnr 0128/22

Kommunstyrelsen fick i kommunfullmäktiges budget för 2022 uppdraget att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation. I uppdraget ingick även att se över användandet av egna resurser för en mer restriktiv konsultanvändning samt hur kommunikation kan organiseras i staden för att nå ett mer effektivt resursutnyttjande och få en mer ändamålsenlig kommunikation.

Stadsledningskontoret har utrett vad som driver administrationen i staden och redovisar i en rapport möjliga vägar framåt för hur den kan minska i staden som helhet. Rapporten ska ses som ett kunskapsunderlag inför beslut som kan komma att påverka hur mängden administration utvecklas i staden. Rapporten berör till exempel styrning, ledning och samordning, balansen mellan tillit och kontroll, samt vikten av att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

En del av det som kommit fram i utredningen kommer stadsledningskontoret arbeta vidare med inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Andra delar ligger i nämnders och styrelsers ordinarie verksamhetsansvar. För vissa frågor behövs politiskt ställningstagande kring inriktningar, ambitionsnivåer och prioriteringar.

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Tilläggsyrkand4t från M, D, L och KD avslogs efter votering 7 – 6. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande V, S och MP

2.1.15. Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2023, Dnr 0985/22

I 2023 års lokalförsörjningsplan har stadsledningskontoret valt att fokusera på lokalkostnadsutvecklingen som den enskilt största utmaningen för staden. Stadsledningskontoret redovisar även en uppföljning av de utmaningar som identifierades i föregående års lokalförsörjningsplan samt återrapporterar status i och förslag till hantering av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. När det gäller frågan om en lokalförsörjning i balans redovisar stadsledningskontoret i detta tjänsteutlåtande en övergripande och sammanfattande bedömning för de nämnder som har omfattande lokalbehov. En fullständig redogörelse redovisas i bifogad lokalförsörjningsplan samt i respektive nämnds lokalbehovsplan.

S, V och MP föreslår i ett yrkande att uppdraget till lokalnämnden enligt nedan från KF 2022-05-19 §17 justeras på följande sätt, från: ”Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 ta fram och redovisa en strategi för hur nämndens produktionskostnader kan minska enligt förslag 4 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I strategin ska särskilt möjligheten till konceptuellt byggande beaktas.” till: ”Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att under 2023 redovisa hur nämndens produktionskostnader kan minska enligt förslag 4 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I uppdraget att redovisa hur kostnader kan minskas ska även ta hänsyn till andra perspektiv som livscykel, hållbarhet och driftkostnad. Stadsfastighetsnämnden ska också redovisa hur den ökade ambitionsnivån inom ekologisk hållbart byggande kan kombineras med minskade kostnader. I arbetet ska även möjligheten till konceptuellt byggande beaktas.”

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från S, V och MP. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande C

Övriga ärenden

2.1.7. Hemställan från Gryaab AB angående inriktningsbeslut för kapacitetsutveckling vid Ryaverket, Dnr 1172/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP, S och V

2.1.8. Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning, Dnr 1119/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

2.2.1. Information om arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt kommande plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar, Dnr 1334/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

2.2.2. Kommunstyrelsens val av utskott, beredningar, referensgrupper med mera, Dnr 1334/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt förslag samt tilläggsyrkandet från S, V och MP. Val till Citysamverkan bordlades till 8 februari.

2.2.4. Redovisning av uppdrag gällande fördjupad analys av den kommunala bolagssektorn utifrån osund konkurrens, Dnr 1362/21

Kommunstyrelsen beslutade, efter votering 7 – 6 om ärendets avgörande idag, enligt yrkandet från S, V och MP efter votering 7 – 6.

Protokollsanteckning Emmyly Bönfors©

Yttrande KD

3.2. Motion av Karin Pleijel (MP), Ulf Carlsson (MP) och Abdullahi Mohamed (MP) om stöd till unga att lämna en kriminell livsstil, Dnr 0797/22

Motionen återtogs av motionärerna.

3.3. Motion av Stina Svensson (FI), Helena Norin (MP) och Gertrud Ingelman (V) om en miljö- och klimatanpassad avgiftsmodell för båtplatser och uppläggningsplatser, Dnr 0706/22

Motionen återtogs av motionärerna.

3.5. Motion av Björn Tidland (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om att tillåta motorcyklar i Kollektivkörfält, Dnr 0503/22

Kommunstyrelsen avstyrkte motionen efter huvudvotering 8 – 5. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige.

Yttrande MP, S, V och C

4.1. Remiss från Justitiedepartementet - Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38), Dnr 0975/22

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag.

Bordlagda ärenden

2.1.1. Redovisning av Higab AB:s uppdrag angående hantering av utbildningsfastigheter med Göteborgs universitet som dominerande hyresgäst, Dnr 1115/22

8 februari

2.1.2. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden om att tillsätta en operativ styrgrupp för att utreda förändringar av Tre Stiftelsers uppdrag och göra en förnyad bedömning av överenskommelser med Göteborgs Stad, Dnr 1274/22

8 februari

2.1.3. Nya avgifter för färdtjänstresor, Dnr 1198/22

8 februari

2.1.4. Ny taxa för frakttrafiken i Göteborgs södra skärgård, Dnr 1542/21

8 februari

2.1.5. Yrkande från SD angående anstånd med betalning av kommunala avgifter, dnr

8 februari

2.1.6. Översyn av regler för ekonomisk planering budget och uppföljning, Dnr 0756/22

8 februari

2.1.10. Yrkande från L och D angående särskild satsning för att bekämpa hedersförtryck inom folkgruppen romer, dnr

8 februari

2.1.11. Fördjupad analys och konkretisering av ett förändrat uppdrag för Älvstranden Utveckling AB, Dnr 1683/20

8 februari

2.1.12. Göteborgs Stads policy för samnyttjan och samlokalisering av kommunala verksamhetslokaler, Dnr 0337/22

8 februari

2.1.16. Yrkande från MP, S och V angående revidering av reglemente för stadsmiljönämnden och stadsbyggnadsnämnden avseende ansvar för inrättande av naturreservat, dnr

8 februari

2.1.17. Yrkande från C angående nattladdning för elbilar, dnr

8 februari

2.1.18. Yrkande från SD angående redovisning av åtgärder och aktiviteter till följd av den problematiska platsbristen hos SiS, dnr

8 februari

2.1.19. Yrkande från M, D, L och KD angående kartläggning av rasism, dnr

8 februari

2.2.3. Struktur och tidplan för uppföljning 2023, Dnr 0485/22

8 februari

2.2.5. Yrkande från S, V och MP angående behovet av ny stambana mellan Göteborg och Borås, Dnr 1362/21

8 februari

3.1. Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om att genomföra aktiviteter för att nå nya målgrupper för friluftsliv, Dnr 0675/22

8 februari

3.4. Motion av Abdullahi Mohamed (MP) och Karin Pleijel (MP) om att i samband med FNdagen flagga för det internationella Göteborg, Dnr 0589/22

8 februari

Handlingar till kommunstyrelsen 2023-01-25

Kontakta stadsledningskontoret

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}